Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 71 POZ 9

Tytuł:

Zmiana w wykazie norm i/lub specyfikacji sieci i usług łączności elektronicznej oraz pokrewnych instalacji i usług

Data ogłoszenia:2006-03-23


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 71 POZ 9

23.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/9

Zmiana w wykazie norm i/lub specyfikacji sieci i usług łączności elektronicznej oraz pokrewnych instalacji i usług (2006/C 71/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) UZASADNIENIE ZMIANY W WYKAZIE NORM I/LUB SPECYFIKACJI SIECI I USŁUG ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ POKREWNYCH INSTALACJI I USŁUG

W komunikacie w sprawie interoperacyjności usług interaktywnej telewizji cyfrowej (1) Komisja zasygnalizowała zamiar włączenia dwóch standardów interaktywnej telewizji cyfrowej, tj. MHEG-5 i WTVML, do wykazu norm, pod warunkiem ich przyjęcia przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Te dwie normy zostały już przyjęte przez ETSI i niniejszym dokonuje się zmiany w wykazie norm.


Dokonuje się następującej zmiany w rozdziale VI wykazu norm i/lub specyfikacji sieci i usług łączności elektronicznej oraz pokrewnych instalacji i usług opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dz.U. C 331 z 31.12.2002, str. 47:

Nagłówek INTERFEJSY PROGRAMU APLIKACYJNEGO (API) oraz cały tekst znajdujący się pod tym nagłówkiem na str. 47 zastępuje się następującym nagłówkiem i tekstem:

INTERAKTYWNA TELEWIZJA CYFROWA

Artykuł 18 ust. 1 lit. a) dyrektywy ramowej nakłada na państwa członkowskie, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2, obowiązek zachęcania podmiotów świadczących usługi interaktywnej telewizji cyfrowej, przeznaczone do publicznego rozpowszechniania we Wspólnocie za pośrednictwem platform interaktywnej telewizji cyfrowej, do używania otwartego API niezależnie od systemu transmisyjnego. Interfejsy programu aplikacyjnego (API)

Interfejsy techniczne i/lub cechy usługi Sygnatura normy Uwagi

Telewizja cyfrowa (Digital Video Broadcasting, DVB); Multimedialna platforma domowa (MHP) — specyfikacja 1.1.1 Telewizja cyfrowa (Digital Video Broadcasting, DVB); Multimedialna platforma domowa (MHP) — specyfikacja 1.0.3 Profil nadawania MHEG-5

— ETSI TS 102 812

wersja 1.2.1

— ETSI ES 201 812

wersja 1.1.1 poprzednio TS 101 812 v. 1.3.1 wersja 1.1.1

— ETSI ES 202 184

Normy dla realizacji interaktywnych treści telewizyjnych

Interfejsy techniczne i/lub cechy usługi Sygnatura normy Uwagi

WTVML Specyfikacja prostej mikroprzeglądarki dla interaktywnej aplikacji telewizyjnej w oparciu o i zgodnie z WML

— ETSI TS 102 322

wersja 1.1.1

(1) COM(2004) 541.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 71 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C71 - 16 z 200623.3.2006

  Inicjatywa Republiki Austrii mająca na celu przyjęcie Aktu Rady zmieniającego regulamin pracowniczy Europolu

 • Dz. U. C71 - 15 z 200623.3.2006

  Dni wolne od pracy w 2006 r.: Państwa EOG EFTA oraz instytucje EOG

 • Dz. U. C71 - 13 z 200623.3.2006

  Skargi wniesione w dniu 21 grudnia 2005 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Liechtenstein (Połączone sprawy E-5/05, E-6/05, E-7/05, E-8/05, E-9/05)

 • Dz. U. C71 - 12 z 200623.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4034 — Telenor/Vodafone Sverige)

 • Dz. U. C71 - 11 z 200623.3.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4135 — Lactalis/Galbani)

 • Dz. U. C71 - 10 z 200623.3.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4020 — Wingas/ZGHG/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dz. U. C71 - 8 z 200623.3.2006

  Pomoc państwa (Art. 87-89 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą) — Obwieszczenie Komisji do państw członkowskich i innych zainteresowanych stron zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE — Pomoc państwa C 40/2003 (ex N 50/B/2002) — Pomoc na rzecz przedsiębiorstwa Ibermática przeznaczona na badania i rozwój

 • Dz. U. C71 - 2 z 200623.3.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zastosowanie art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. C71 - 1 z 200623.3.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.