Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 75 POZ 17

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4190 — Autostrade/SIAS/Costanera) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Data ogłoszenia:2006-03-28


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 75 POZ 17

28.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4190 — Autostrade/SIAS/Costanera) Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (2006/C 75/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

C 75/17

1. W dniu 17 marca 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Autostrade S.p.A. („Autostrade”, Włochy), kontrolowane przez Edizione Holding S.p.A., oraz SIAS S.p.A. („SIAS”, Włochy), kontrolowane przez Aurelia S.p.A., przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. („Costanera”, Chile) w drodze zakupu akcji w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorstwem. 2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji: — w przypadku Autostrade: zarządzanie autostradami, — w przypadku SIAS: zarządzanie autostradami, budownictwo, — w przypadku Costanera: zarządzanie autostradami miejskimi w Chile. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4190 — Autostrade/SIAS/Costanera, na następujący adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1. (2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 75 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C75 - 22 z 200628.3.2006

  Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (RTD) w ramach programu szczegółowego na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: Budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej — Tytuł zaproszenia: PRO INNO Europe — Identyfikator zaproszenia: FP6-2006-INNOV-10 (Aspekty 2-4)

 • Dz. U. C75 - 20 z 200628.3.2006

  Zaproszenie do składania wniosków — Program e-kształcenie — EACEA/01/06

 • Dz. U. C75 - 19 z 200628.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4090 — WEST LB/Odewald/ASH)

 • Dz. U. C75 - 19 z 200628.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4126 — LBO France/Cegelec Holdings)

 • Dz. U. C75 - 18 z 200628.3.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4100 — Seagate/Maxtor)

 • Dz. U. C75 - 14 z 200628.3.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C75 - 10 z 200628.3.2006

  Przekazane przez państwa członkowskie zbiorcze informacje dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi

 • Dz. U. C75 - 6 z 200628.3.2006

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. C75 - 5 z 200628.3.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4158 — TowerBrook Investors/GSE) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dz. U. C75 - 2 z 200628.3.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C75 - 1 z 200628.3.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.