Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 108 POZ 15

Tytuł:

F-Grenoble: Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Francję w celu przekazania obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych między portami lotniczymi Grenoble (Saint-Geoirs) i Paryżem (Orly) zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

Data ogłoszenia:2007-05-12


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 108 POZ 15

Strona 1 z 4
12.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej F-Grenoble: Obsługa regularnych połączeń lotniczych

C 108/15

Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Francję w celu przekazania obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych między portami lotniczymi Grenoble (Saint-Geoirs) i Paryżem (Orly) zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 (2007/C 108/08) 1. Wprowadzenie: Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, Francja nałożyła obowiązek użyteczności publicznej na regularne usługi lotnicze między portami lotniczymi w Grenoble (Saint-Geoirs) i w Paryżu (Orly). Wymagania związane ze wspomnianym obowiązkiem użyteczności publicznej zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 149 z 21.6.2005, str. 3. Francja postanowiła, że, jeżeli w terminie do dnia 1 listopada 2007 r. żaden przewoźnik lotniczy nie rozpocznie lub nie będzie właśnie rozpoczynał obsługi wspomnianych regularnych połączeń lotniczych, zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej i bez ubiegania się o dofinansowanie, w ramach procedury przewidzianej w art. 4 ust. 1 lit. d) wyżej wymienionego rozporządzenia, należy ograniczyć dostęp do tej trasy do jednego przewoźnika i w drodze przetargu przyznać mu prawo do obsługi tego połączenia od dnia 1 grudnia 2007 r. 2. Podmiot zamawiający: Conseil général de l'Isère, direction des transports, 7, rue Fantin-Latour — BP 1096, F-38022 Grenoble Cedex. Tél. (33) 476 00 38 38. Fax (33) 476 00 30 36. 3. Przedmiot przetargu: Zapewnienie, począwszy od dnia 1 grudnia 2007 r., obsługi regularnych połączeń lotniczych między portami lotniczymi w Grenoble (Saint-Geoirs) i w Paryżu (Orly) zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej, o którym mowa w ust. 1. 4. Najważniejsze cechy umowy: Umowa w sprawie przekazania obowiązku użyteczności publicznej, zawarta między przewoźnikiem, radą generalną departamentu Isère, oraz organami krajowymi, zgodnie z art. 8 dekretu nr 2005-473 z dnia 16 maja 2005 r. dotyczącym w szczególności zasad przyznawania dofinansowania przez państwo. Usługodawca otrzyma dochody. Rada generalna departamentu Isère oraz organy krajowe zapłacą usługodawcy kwotę odpowiadającą różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi przez usługodawcę w związku z obsługą połączenia (bez uwzględnienia podatków, takich jak VAT lub opłaty właściwe dla transportu lotniczego) a wpływami z działalności komercyjnej (bez uwzględnienia podatków, takich jak VAT lub opłaty właściwe dla transportu lotniczego), do maksymalnej wysokości dofinansowania, na jakie podjął zobowiązanie, po odjęciu ewentualnych opłat karnych, o których mowa w art. 9-4 niniejszego ogłoszenia. 5. Czas trwania umowy: Czas trwania umowy (o przekazaniu obowiązku użyteczności publicznej) wynosi trzy lata od dnia 1 grudnia 2007 r. 6. Udział w przetargu: W przetargu mogą uczestniczyć wszyscy wspólnotowi przewoźnicy lotniczy posiadający ważną koncesję wydaną na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym. 7. Procedura udzielania zamówień i kryteria wyboru: Niniejsze zaproszenie do składania ofert podlega przepisom art. 4 ust. 1 lit. d), e), f), g), h) oraz i) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92, jak również przepisom art. L. 1411-1 i kolejnych kodeksu ogólnego jednostek terytorialnych, dotyczącym przekazywania obowiązku użyteczności publicznej oraz ich odnośnym przepisom wykonawczym (mianowicie dekretowi nr 97-638 z dnia 31 maja 1997 r. do celów wykonania ustawy nr 97-210 z dnia 11 marca 1997 r. dotyczącej wzmocnienia działań przeciwko pracy nielegalnej) oraz dekretowi nr 2005-473 z dnia 16 maja 2005 r.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 108 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C108 - 38 z 200712.5.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4596 — Wärtsilä Technology Oy/Hyundai Heavy Industries Co/JV) (1)

 • Dz. U. C108 - 37 z 200712.5.2007

  Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na terenie bloku P2 niderlandzkiego szelfu kontynentalnego

 • Dz. U. C108 - 36 z 200712.5.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4516 — Continental/Matador) (1)

 • Dz. U. C108 - 35 z 200712.5.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4633 — AREP LP/Lear) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C108 - 34 z 200712.5.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4681 — De Agostini/Générale de Santé) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C108 - 18 z 200712.5.2007

  Pomoc państwa — Hiszpania — Pomoc państwa nr C 9/07 (ex N 608/06) — duża pomoc na badania i rozwój na rzecz ITP — Trent 1000 — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C108 - 14 z 200712.5.2007

  Zaproszenie do składania wniosków na rok 2007 — „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innych zagrożeń dla bezpieczeństwa”

 • Dz. U. C108 - 11 z 200712.5.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C108 - 8 z 200712.5.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C108 - 6 z 200712.5.2007

  Zawiadomienie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana w zakresie zobowiązań nałożonych na niektóre regularne usługi lotnicze z tytułu wykonywania usług publicznych na terytorium Portugalii (1)

 • Dz. U. C108 - 3 z 200712.5.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C108 - 2 z 200712.5.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C108 - 1 z 200712.5.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4624 — EQT/Scandic) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.