Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 112 POZ 20

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4674 — KKR/Stefano Pessina/Alliance Boots) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

Data ogłoszenia:2007-05-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 112 POZ 20

C 112/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4674 — KKR/Stefano Pessina/Alliance Boots) Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

22.5.2007

(2007/C 112/12) 1. W dniu 8 maja 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Kohlberg Kravis Roberts & Co, L.P. („KKR”, Stany Zjednoczone) oraz p. Stefano Pessina („Mr. Stefano Pessina”, Zjednoczone Królestwo) za pomocą narzędzia inwestycyjnego AB Acquisitions Limited (Zjednoczone Królestwo) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Alliance Boots plc („Alliance Boots”, Zjednoczone Królestwo) w drodze publicznej oferty przejęcia ogłoszonej w dniu 20 kwietnia 2007 r. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku KKR: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym; — w przypadku p. Stefano Pessina: akcjonariusz oraz wiceprezes ds. wykonawczych w przedsiębiorstwie Alliance Boots; — w przypadku Alliance Boots: handel hurtowy wyrobami farmaceutycznymi oraz sprzedaż detaliczna produktów dla zdrowia i urody. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4674 — KKR/Stefano Pessina/Alliance Boots, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1. (2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 112 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C112 - 21 z 200722.5.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4675 — Iberdrola/api/SER JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C112 - 19 z 200722.5.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4525 — Kronospan/Constantia) (1)

 • Dz. U. C112 - 18 z 200722.5.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4550 — Dow Chemical/Wolff Walsrode) (1)

 • Dz. U. C112 - 17 z 200722.5.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4676 — PPR/PUMA) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C112 - 16 z 200722.5.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4683 — ABN AMRO/OSG) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C112 - 15 z 200722.5.2007

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac siódmego programu ramowego Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej

 • Dz. U. C112 - 13 z 200722.5.2007

  Media 2007 — Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/11/07 — Inicjatywa audiowizualna i2i

 • Dz. U. C112 - 9 z 200722.5.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C112 - 6 z 200722.5.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C112A - 5 z 200722.5.2007

  Lista gatunków roślin rolniczych

 • Dz. U. C112A - 4 z 200722.5.2007

  Legenda

 • Dz. U. C112 - 3 z 200722.5.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C112 - 2 z 200722.5.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C112 - 1 z 200722.5.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4597 — Groupe Arnault/Go Voyages) (1)

 • Dz. U. C112A - 1 z 200722.5.2007

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych — 4. suplement do 25. pełnego wydania

 • Dz. U. C112 - 0 z 200722.5.2007

  Informacja

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.