Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 115 POZ 41

Tytuł:

Zaproszenie do składania wniosków w ramach projektu wieloletniego programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na 2007 r. (Decyzja Komisji C(2007) 2183)

Data ogłoszenia:2007-05-25


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 115 POZ 41

25.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 115/41

Zaproszenie do składania wniosków w ramach projektu wieloletniego programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na 2007 r. (Decyzja Komisji C(2007) 2183) (2007/C 115/09) Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu, niniejszym ogłasza zaproszenie do składnia wniosków, w celu przyznania dotacji na projekty zgodnie z priorytetami i celami określonymi w projekcie rocznego programu dotyczącego dotacji w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej na 2007 r. Maksymalna kwota przeznaczona na realizację wniosków na 2007 r. wynosi 112 607 450 EUR. Termin składania wniosków upływa w dniu 20 lipca 2007 r. Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków jest dostępny na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_en.htm


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 115 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C115 - 44 z 200725.5.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4689 — Wingas/HydroWingas) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C115 - 43 z 200725.5.2007

  Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu roboczego na rok 2007 programu wsparcia dla polityki dotyczącej technologii informacyjno-telekomunikacyjnych jako części ramowego programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (lata 2007-2013)

 • Dz. U. C115 - 42 z 200725.5.2007

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach projektu wieloletniego programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na lata 2007-2013 (Decyzja Komisji C(2007) 2158)

 • Dz. U. C115 - 39 z 200725.5.2007

  Zaproszenie do składania wniosków DG EAC/20/07 (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury) w ramach programu„Uczenie się przez całe życie” — Przyznawanie dotacji na działania dotyczące tworzenia i badania europejskich ram kwalifikacji, w tym krajowych i sektorowych ram kwalifikacji

 • Dz. U. C115 - 36 z 200725.5.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C115 - 34 z 200725.5.2007

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spoktanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2 (zgodnie z art. 15 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C115 - 31 z 200725.5.2007

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na 137. posiedzeniu Komitetu w dniu 1 marca 2006 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do sprawy COMP/M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2 — Sprawozdawca: Węgry

 • Dz. U. C115 - 10 z 200725.5.2007

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2007 r.(decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

 • Dz. U. C115 - 3 z 200725.5.2007

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2007 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dz. U. C115 - 2 z 200725.5.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C115 - 1 z 200725.5.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4638 — CERP/Sanacorp/Millenium) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.