Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 126 POZ 2

Tytuł:

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4541 — Bridgepoint/Rodenstock) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 126 POZ 2

C 126/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4541 — Bridgepoint/Rodenstock)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

7.6.2007

(2007/C 126/02) W dniu 6 marca 2007 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny: — na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/ competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń, — w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32007M4541. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4551 — Goldman Sachs/ONEX/RAC)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 126/03) W dniu 22 lutego 2007 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny: — na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/ competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń, — w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32007M4551. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 126 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C126 - 21 z 20077.6.2007

  Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 78 z 11.4.2007

 • Dz. U. C126 - 20 z 20077.6.2007

  Zgłoszenie władz Islandii dotyczące przedłużenia obowiązywania ustawy o tymczasowym zwrocie kosztów produkcji filmowej w Islandii — Urząd Nadzoru EFTA podjął decyzję o niewnoszeniu zastrzeżeń przeciwko zgłoszonemu środkowi pomocy państwa

 • Dz. U. C126 - 20 z 20077.6.2007

  Obwieszczenie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa obowiązującej państwa EFTA od dnia 1 stycznia 2007 r.[Opublikowane zgodnie z art. 10 decyzji 195/04/COL (opublikowanej w  Dz.U. L 139 z 25.5.2006, str. 37)]

 • Dz. U. C126 - 19 z 20077.6.2007

  Pięćdziesiąta dziewiąta zmiana wytycznych w sprawie pomocy państwa — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie wniosku dotyczącego odpowiednich środków

 • Dz. U. C126 - 18 z 20077.6.2007

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

 • Dz. U. C126 - 16 z 20077.6.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C126 - 12 z 20077.6.2007

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C126 - 11 z 20077.6.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C126 - 5 z 20077.6.2007

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C126 - 4 z 20077.6.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4635 — Groupe CNP/Groupe AVH/Club/Planet Parfum/DI) (1)

 • Dz. U. C126 - 3 z 20077.6.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4478 — KKR/Goldman Sachs/KION) (1)

 • Dz. U. C126 - 3 z 20077.6.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4494 — Evraz/Highveld) (1)

 • Dz. U. C126 - 2 z 20077.6.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4551 — Goldman Sachs/ONEX/RAC) (1)

 • Dz. U. C126 - 1 z 20077.6.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C126A - 1 z 20077.6.2007

  Wspólne Centrum Badawcze (WCB) – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Isprze (WCB.H) – COM/2007/10050

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.