Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 129 POZ 12

Tytuł:

Sprawa C-198/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 7 lutego 2007 r. w sprawie T-175/04 Donal Gordon przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 12 kwietnia 2007 r. przez Donala Gordona

Data ogłoszenia:2007-06-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 129 POZ 12

Strona 1 z 2
C 129/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2007

— Obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) kosztami postępowania przed Trybunałem, — Stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) z dnia 7 października 2004 r. (sprawa R-364/2003-1). — Obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) kosztami postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji oraz przed OHIM.


9. błędnie oparł swoje orzeczenie co do istnienia nienależnych korzyści o reputację — a nie renomę — z naruszeniem wymogów art. 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego 10. błędnie ocenił, że istnienie prawdopodobieństwa, którego nie można wykluczyć, jest wystarczające do przyjęcia dowodu prima facie dotyczącego przyszłego niebezpieczeństwa, nie mającego charakteru hipotetycznego, osiągnięcia przez wnoszącą odwołanie nienależnych korzyści z renomy wcześniejszych znaków towarowych.

Zarzuty i główne argumenty Wnosząca odwołanie podnosi, że: ustalając, iż wcześniejsze znaki towarowe są znakami renomowanymi w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego Sąd Pierwszej Instancji: 1. nie dokonał rozróżnienia pomiędzy 36 wcześniejszymi znakami towarowymi w zaskarżonym wyroku 2. uwzględnił dowody, które nie odpowiadały oficjalnym wytycznym OHIM 3. uwzględnił dowody niezwiązane z wcześniejszymi znakami towarowymi 4. uwzględnił dowody, których pochodzenie czasowe nie było określone 5. nie uwzględnił okoliczności, że dniem istotnym dla ustalenia renomy był dzień zgłoszenia kwestionowanego wspólnotowego znaku towarowego 6. potwierdził istnienie renomy w oparciu o dowód, który nie pochodził z czasu zgłaszania kwestionowanego wspólnotowego znaku towarowego 7. jako dowód istnienia renomy uwzględnił badania rynkowe, które nie zawierały żadnej wskazówki: a) co do tego, czy badania te zostały przeprowadzone przez uznaną i niezależną spółkę lub tego rodzaju instytut b) co do liczby i profilu (płeć, wiek, zajęcie i pochodzenie społeczne) pytanych osób c) co do metody i okoliczności przeprowadzania badań oraz pełnej listy pytań zawartych w kwestionariuszu d) co do tego, czy dane procentowe, o którym mowa w badaniu odpowiadają całkowitej liczbie pytanych osób, czy tylko liczbie osób, które rzeczywiście udzieliły odpowiedzi 8. nie uwzględnił indywidualnej mocy dowodowej dowodów przedłożonych mu przed dokonaniem całościowej oceny. Stwierdzając, że dzięki renomie wcześniejszych znaków towarowych osiągnięte zostały nienależne korzyści, w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego Sąd Pierwszej Instancji: Strony Wnoszący odwołanie: Donal Gordon (przedstawiciele: J. Sambon, P.-P. Van Gehuchten i Ph. Reyniers, avocats) Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 7 lutego 2007 r. w sprawie T-175/04 Donal Gordon przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 12 kwietnia 2007 r. przez Donala Gordona (Sprawa C-198/07 P) (2007/C 129/21) Język postępowania: angielski

Żądania wnoszącego odwołanie — uchylenie wyroku wydanego przez Sąd Pierwszej Instancji w sprawie T-175/04 i orzeczenie co do istoty sprawy; — stwierdzenie, że wnoszący odwołanie ma własny interes prawny w odniesieniu do sprawozdania z przebiegu jego kariery zawodowej, niezależny od interesu prawnego administracji; — stwierdzenie, że inwalidztwo jest co do zasady odwracalne i że w ten sposób jest traktowane przez Służbę Medyczną Komisji Wspólnot Europejskich; — uznanie prawa wnoszącego odwołanie do ochrony prawnej w odniesieniu do sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej; — zasądzenie na rzecz wnoszącego odwołanie odszkodowania w wysokości 1,5 miliona EUR tytułem naprawienia szkody — obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 129 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C129 - 28 z 20079.6.2007

  Sprawa F-37/07: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2007 r. — Cros przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C129 - 28 z 20079.6.2007

  Sprawa F-39/07: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2007 r. — Campos Valls przeciwko Radzie

 • Dz. U. C129 - 28 z 20079.6.2007

  Sprawa F-40/07: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2007 r. — Baudelet-Leclaire przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 27 z 20079.6.2007

  Sprawa F-34/07: Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2007 r. — Skareby przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 27 z 20079.6.2007

  Sprawa F-36/07: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2007 r. — Lebedef przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 26 z 20079.6.2007

  Sprawa F-16/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. — Dragoman przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 26 z 20079.6.2007

  Sprawa F-33/07: Skarga wniesiona w dniu 10 kwietnia 2007 r. — Toronjo Benitez przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 25 z 20079.6.2007

  Sprawa F-23/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 2 maja 2007 r. — Giraudy przeciwko Komisji (Urzędnicy — Skarga — Skarga o zadośćuczynienie — Dochodzenie Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) — Przeniesienie — Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 — Decyzja 1999/396/WE, EWWiS, Euratom — Niezgodne z prawem działanie — Szkoda — Choroba zawodowa — Uwzględnienie świadczeń, o których mowa w art. 73 regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C129 - 25 z 20079.6.2007

  Sprawa F-123/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 3 maja 2007 r. — Bracke przeciwko Komisji (Urzędnicy — Konkursy — Konkurs wewnętrzny — Warunki dopuszczenia — Ogłoszenie o konkursie — Warunek dotyczący stażu pracy — Personel tymczasowy — Artykuł 27 regulaminu pracowniczego — Zasada dobrej administracji — Zasada niedyskryminacji)

 • Dz. U. C129 - 24 z 20079.6.2007

  Sprawa T-119/07: Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2007 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 23 z 20079.6.2007

  Sprawa T-115/07: Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2007 r. — Last Minute Network przeciwko OHIM — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR)

 • Dz. U. C129 - 22 z 20079.6.2007

  Sprawa T-112/07: Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2007 r. — Hitachi i inni przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 22 z 20079.6.2007

  Sprawa T-114/07: Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2007 r. — Last Minute Network przeciwko OHIM — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR)

 • Dz. U. C129 - 21 z 20079.6.2007

  Sprawa T-111/07: Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2007 r. — Agrofert Holding przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 20 z 20079.6.2007

  Sprawa T-107/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 1 lutego 2007 r. w sprawie F-42/05 Rossi Ferreras przeciwko Komisji, wniesione w dniu 16 kwietnia 2007 r. przez Francisco Rossiego Ferrerasa

 • Dz. U. C129 - 20 z 20079.6.2007

  Sprawa T-108/07: Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2007 r. — Spira przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 19 z 20079.6.2007

  Sprawa T-105/07: Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2007 r. — MarketTools przeciwko OHIM — Optimus-Telecomunicações (ZOOMERANG)

 • Dz. U. C129 - 19 z 20079.6.2007

  Sprawa T-106/07: Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2007 r. — Alcon przeciwko OHIM — *Acri.Tec (BioVisc)

 • Dz. U. C129 - 18 z 20079.6.2007

  Sprawa T-102/07: Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2007 r. — Freistaat Sachsen przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 18 z 20079.6.2007

  Sprawa T-104/07: Skarga wniesiona w dniu 6 kwietnia 2007 r. — BVGD przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 17 z 20079.6.2007

  Sprawa T-101/07: Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2007 r. — Dada przeciwko OHIM — Dada (DADA)

 • Dz. U. C129 - 16 z 20079.6.2007

  Sprawa T-97/07: Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2007 r. — Imelios przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 16 z 20079.6.2007

  Sprawa T-100/07: Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2007 r. — UPS Europe i UPS Deutschland przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 14 z 20079.6.2007

  Sprawa C-210/07: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C129 - 14 z 20079.6.2007

  Sprawa C-216/07: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C129 - 14 z 20079.6.2007

  Sprawa C-218/07: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C129 - 13 z 20079.6.2007

  Sprawa C-200/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 12 kwietnia 2007 r. — Alfonso Luigi Marra przeciwko Eduardo De Gregorio

 • Dz. U. C129 - 13 z 20079.6.2007

  Sprawa C-201/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 13 kwietnia 2007 r. — Alfonso Luigi Marra przeciwko Clemente Antonio

 • Dz. U. C129 - 13 z 20079.6.2007

  Sprawa C-206/07: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C129 - 11 z 20079.6.2007

  Sprawa C-195/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Zala Megyei Biróság w dniu 10 kwietnia 2007 r. — OTP Bank Rt. i Merlin Gerin Zala Kft. przeciwko Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

 • Dz. U. C129 - 11 z 20079.6.2007

  Sprawa C-197/07 P: Odwołanie wniesione w dniu 12 kwietnia 2007 r. przez Aktieselskabet af 21. november 2001 od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 6 lutego 2007 r. w sprawie T-477/04 — Aktieselskabet af 21. november 2001 przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.)

 • Dz. U. C129 - 10 z 20079.6.2007

  Sprawa C-189/07: Skarga wniesiona w dniu 3 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C129 - 10 z 20079.6.2007

  Sprawa C-190/07: Skarga wniesiona w dniu 3 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C129 - 9 z 20079.6.2007

  Sprawa C-186/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Hiszpania) w dniu 2 kwietnia 2007 r. — Comunidad Autónoma de Canarias przeciwko Club Náutico de Gran Canaria

 • Dz. U. C129 - 9 z 20079.6.2007

  Sprawa C-187/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Zutphen w dniu 3 kwietnia 2007 r. — Postępowanie karne przeciwko Dirkowi Endendijkowi

 • Dz. U. C129 - 9 z 20079.6.2007

  Sprawa C-188/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 3 kwietnia 2007 r. — Commune de Mesquer przeciwko Total France SA, Total International Ltd

 • Dz. U. C129 - 8 z 20079.6.2007

  Sprawa C-165/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landret (Dania) w dniu 27 marca 2007 r. — Skatteministeriet przeciwko Ecco Sko A/S

 • Dz. U. C129 - 8 z 20079.6.2007

  Sprawa C-168/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel de Bruxelles (Belgia) w dniu 29 marca 2007 r. — AXA Belgium SA, dawniej AXA Royale Belge SA przeciwko 1. État belge, administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, 2. État belge, administration de l'inspection spéciale des impôts

 • Dz. U. C129 - 7 z 20079.6.2007

  Sprawa C-163/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 17 stycznia 2007 r. w sprawie T-129/06 Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi i Musa Akar przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 marca 2007 r. przez Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi i Musa Akar

 • Dz. U. C129 - 7 z 20079.6.2007

  Sprawa C-164/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Nantes (Francja) w dniu 27 marca 2007 r. — James Wood przeciwko Fonds de Garantie

 • Dz. U. C129 - 6 z 20079.6.2007

  Sprawa C-160/07: Skarga wniesiona w dniu 22 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C129 - 5 z 20079.6.2007

  Sprawa C-149/07: Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz. U. C129 - 5 z 20079.6.2007

  Sprawa C-157/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 21 marca 2007 r. — Finanzamt für Körperschaften III, Berlin przeciwko Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH

 • Dz. U. C129 - 4 z 20079.6.2007

  Sprawa C-108/07 P: Odwołanie wniesione w dniu 23 lutego 2007 r. przez Ferrero Deutschland GmbH od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2006 r. w sprawie T-310/04 Ferrero Deutschland GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) i Cornu SA Fontain

 • Dz. U. C129 - 4 z 20079.6.2007

  Sprawa C-142/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 22 de Madrid (Hiszpania) w dniu 12 marca 2007 r. — Ecologistas en Acción — CODA przeciwko Ayuntamiento de Madrid

 • Dz. U. C129 - 3 z 20079.6.2007

  Sprawa C-103/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 5 grudnia 2006 r. w sprawie T-416/03 Angelidis przeciwko Parlamentowi Europejskiemu wniesione w dniu 21 lutego 2007 r. przez Angela Angelidisa

 • Dz. U. C129 - 2 z 20079.6.2007

  Sprawa C-74/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 23 listopada 2006 r. w sprawie T-422/04 Lavagnoli przeciwko Komisji, wniesione w dniu 12 lutego 2007 r. przez Luciana Lavagnolego

 • Dz. U. C129 - 2 z 20079.6.2007

  Sprawa C-100/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2006 r. w sprawie T-138/03, É.R. i in. przeciwko Radzie i Komisji, wniesione w dniu 21 lutego 2007 r. przez É.R. i in.

 • Dz. U. C129 - 1 z 20079.6.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 117 z 26.5.2007.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.