Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 129 POZ 23

Tytuł:

Sprawa T-115/07: Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2007 r. — Last Minute Network przeciwko OHIM — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR)

Data ogłoszenia:2007-06-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 129 POZ 23

Strona 1 z 2
9.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w ramach Rynku

C 129/23

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2007 r. — Last Minute Network przeciwko OHIM — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR) (Sprawa T-115/07) (2007/C 129/40) Język, w którym została sporządzona skarga: angielski

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Last Minute Tour SpA (Mediolan, Włochy)


Żądania strony skarżącej — Stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 8 lutego 2007 r.; — Stwierdzenie nieważności wspólnotowego znaku towarowego nr 1 552 231 w odniesieniu do klas 39 i 42; — Obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Strony Strona skarżąca: Last Minute Network Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: P. Brownlow, solicitor) Strona pozwana: Urząd Harmonizacji Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w ramach Rynku

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Last Minute Tour SpA (Mediolan, Włochy) Zarzuty i główne argumenty Żądania strony skarżącej Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: graficzny znak towarowy LAST MINUTE TOUR dla towarów i usług należących do klas 16, 39 i 42 — wspólnotowy znak towarowy nr 1 552 231 Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Last Minute Tour SpA Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: skarżąca Zarzuty i główne argumenty Znak towarowy strony wnoszącej o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: krajowy niezarejestrowany słowny znak towarowy LASTMINUTE.COM dla usług należących do klas 39 i 42 Decyzja Wydziału Unieważnień: stwierdzenie nieważności wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do usług należących do klas 39 i 42 i oddalenie wniosku o stwierdzenie nieważności w odniesieniu do towarów należących do klasy 16 Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie decyzji Wydziału Unieważnień i oddalenie wniosku o stwierdzenie nieważności Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i ust. 4 rozporządzenia Rady nr 40/94, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie orzekła, że niezarejestrowany znak towarowy skarżącej nie daje jej prawa zakazywania używania w Zjednoczonym Królestwie zgłoszonego znaku towarowego oraz błędnie zastosowała kryteria ustalenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: graficzny znak towarowy LAST MINUTE TOUR dla towarów i usług należących do klas 16, 39 i 42 — wspólnotowy znak towarowy nr 1 552 231 Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Last Minute Tour SpA Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: skarżąca Znak towarowy strony wnoszącej o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: krajowy niezarejestrowany słowny znak towarowy LASTMINUTE.COM dla usług należących do klas 39 i 42 Decyzja Wydziału Unieważnień: stwierdzenie nieważności wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do usług należących do klas 39 i 42 i oddalenie wniosku o stwierdzenie nieważności w odniesieniu do towarów należących do klasy 16 Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania skarżącej, która wnosiła o uchylenie decyzji Wydziału Unieważnień w części, w celu uzyskania stwierdzenia nieważności również w odniesieniu do towarów należących do klasy 16 — Stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 8 lutego 2007 r.; — Stwierdzenie nieważności wspólnotowego znaku towarowego nr 1 552 231 w odniesieniu do klasy 16; — Obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

C 129/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 129 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C129 - 28 z 20079.6.2007

  Sprawa F-37/07: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2007 r. — Cros przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C129 - 28 z 20079.6.2007

  Sprawa F-39/07: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2007 r. — Campos Valls przeciwko Radzie

 • Dz. U. C129 - 28 z 20079.6.2007

  Sprawa F-40/07: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2007 r. — Baudelet-Leclaire przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 27 z 20079.6.2007

  Sprawa F-34/07: Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2007 r. — Skareby przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 27 z 20079.6.2007

  Sprawa F-36/07: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2007 r. — Lebedef przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 26 z 20079.6.2007

  Sprawa F-16/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. — Dragoman przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 26 z 20079.6.2007

  Sprawa F-33/07: Skarga wniesiona w dniu 10 kwietnia 2007 r. — Toronjo Benitez przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 25 z 20079.6.2007

  Sprawa F-23/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 2 maja 2007 r. — Giraudy przeciwko Komisji (Urzędnicy — Skarga — Skarga o zadośćuczynienie — Dochodzenie Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) — Przeniesienie — Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 — Decyzja 1999/396/WE, EWWiS, Euratom — Niezgodne z prawem działanie — Szkoda — Choroba zawodowa — Uwzględnienie świadczeń, o których mowa w art. 73 regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C129 - 25 z 20079.6.2007

  Sprawa F-123/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 3 maja 2007 r. — Bracke przeciwko Komisji (Urzędnicy — Konkursy — Konkurs wewnętrzny — Warunki dopuszczenia — Ogłoszenie o konkursie — Warunek dotyczący stażu pracy — Personel tymczasowy — Artykuł 27 regulaminu pracowniczego — Zasada dobrej administracji — Zasada niedyskryminacji)

 • Dz. U. C129 - 24 z 20079.6.2007

  Sprawa T-119/07: Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2007 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 22 z 20079.6.2007

  Sprawa T-112/07: Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2007 r. — Hitachi i inni przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 22 z 20079.6.2007

  Sprawa T-114/07: Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2007 r. — Last Minute Network przeciwko OHIM — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR)

 • Dz. U. C129 - 21 z 20079.6.2007

  Sprawa T-111/07: Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2007 r. — Agrofert Holding przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 20 z 20079.6.2007

  Sprawa T-107/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 1 lutego 2007 r. w sprawie F-42/05 Rossi Ferreras przeciwko Komisji, wniesione w dniu 16 kwietnia 2007 r. przez Francisco Rossiego Ferrerasa

 • Dz. U. C129 - 20 z 20079.6.2007

  Sprawa T-108/07: Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2007 r. — Spira przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 19 z 20079.6.2007

  Sprawa T-105/07: Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2007 r. — MarketTools przeciwko OHIM — Optimus-Telecomunicações (ZOOMERANG)

 • Dz. U. C129 - 19 z 20079.6.2007

  Sprawa T-106/07: Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2007 r. — Alcon przeciwko OHIM — *Acri.Tec (BioVisc)

 • Dz. U. C129 - 18 z 20079.6.2007

  Sprawa T-102/07: Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2007 r. — Freistaat Sachsen przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 18 z 20079.6.2007

  Sprawa T-104/07: Skarga wniesiona w dniu 6 kwietnia 2007 r. — BVGD przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 17 z 20079.6.2007

  Sprawa T-101/07: Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2007 r. — Dada przeciwko OHIM — Dada (DADA)

 • Dz. U. C129 - 16 z 20079.6.2007

  Sprawa T-97/07: Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2007 r. — Imelios przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 16 z 20079.6.2007

  Sprawa T-100/07: Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2007 r. — UPS Europe i UPS Deutschland przeciwko Komisji

 • Dz. U. C129 - 14 z 20079.6.2007

  Sprawa C-210/07: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C129 - 14 z 20079.6.2007

  Sprawa C-216/07: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C129 - 14 z 20079.6.2007

  Sprawa C-218/07: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C129 - 13 z 20079.6.2007

  Sprawa C-200/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 12 kwietnia 2007 r. — Alfonso Luigi Marra przeciwko Eduardo De Gregorio

 • Dz. U. C129 - 13 z 20079.6.2007

  Sprawa C-201/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 13 kwietnia 2007 r. — Alfonso Luigi Marra przeciwko Clemente Antonio

 • Dz. U. C129 - 13 z 20079.6.2007

  Sprawa C-206/07: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C129 - 12 z 20079.6.2007

  Sprawa C-198/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 7 lutego 2007 r. w sprawie T-175/04 Donal Gordon przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 12 kwietnia 2007 r. przez Donala Gordona

 • Dz. U. C129 - 11 z 20079.6.2007

  Sprawa C-195/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Zala Megyei Biróság w dniu 10 kwietnia 2007 r. — OTP Bank Rt. i Merlin Gerin Zala Kft. przeciwko Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

 • Dz. U. C129 - 11 z 20079.6.2007

  Sprawa C-197/07 P: Odwołanie wniesione w dniu 12 kwietnia 2007 r. przez Aktieselskabet af 21. november 2001 od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 6 lutego 2007 r. w sprawie T-477/04 — Aktieselskabet af 21. november 2001 przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.)

 • Dz. U. C129 - 10 z 20079.6.2007

  Sprawa C-189/07: Skarga wniesiona w dniu 3 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C129 - 10 z 20079.6.2007

  Sprawa C-190/07: Skarga wniesiona w dniu 3 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C129 - 9 z 20079.6.2007

  Sprawa C-186/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Hiszpania) w dniu 2 kwietnia 2007 r. — Comunidad Autónoma de Canarias przeciwko Club Náutico de Gran Canaria

 • Dz. U. C129 - 9 z 20079.6.2007

  Sprawa C-187/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Zutphen w dniu 3 kwietnia 2007 r. — Postępowanie karne przeciwko Dirkowi Endendijkowi

 • Dz. U. C129 - 9 z 20079.6.2007

  Sprawa C-188/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 3 kwietnia 2007 r. — Commune de Mesquer przeciwko Total France SA, Total International Ltd

 • Dz. U. C129 - 8 z 20079.6.2007

  Sprawa C-165/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landret (Dania) w dniu 27 marca 2007 r. — Skatteministeriet przeciwko Ecco Sko A/S

 • Dz. U. C129 - 8 z 20079.6.2007

  Sprawa C-168/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel de Bruxelles (Belgia) w dniu 29 marca 2007 r. — AXA Belgium SA, dawniej AXA Royale Belge SA przeciwko 1. État belge, administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, 2. État belge, administration de l'inspection spéciale des impôts

 • Dz. U. C129 - 7 z 20079.6.2007

  Sprawa C-163/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 17 stycznia 2007 r. w sprawie T-129/06 Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi i Musa Akar przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 26 marca 2007 r. przez Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi i Musa Akar

 • Dz. U. C129 - 7 z 20079.6.2007

  Sprawa C-164/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Nantes (Francja) w dniu 27 marca 2007 r. — James Wood przeciwko Fonds de Garantie

 • Dz. U. C129 - 6 z 20079.6.2007

  Sprawa C-160/07: Skarga wniesiona w dniu 22 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C129 - 5 z 20079.6.2007

  Sprawa C-149/07: Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz. U. C129 - 5 z 20079.6.2007

  Sprawa C-157/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 21 marca 2007 r. — Finanzamt für Körperschaften III, Berlin przeciwko Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH

 • Dz. U. C129 - 4 z 20079.6.2007

  Sprawa C-108/07 P: Odwołanie wniesione w dniu 23 lutego 2007 r. przez Ferrero Deutschland GmbH od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2006 r. w sprawie T-310/04 Ferrero Deutschland GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) i Cornu SA Fontain

 • Dz. U. C129 - 4 z 20079.6.2007

  Sprawa C-142/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 22 de Madrid (Hiszpania) w dniu 12 marca 2007 r. — Ecologistas en Acción — CODA przeciwko Ayuntamiento de Madrid

 • Dz. U. C129 - 3 z 20079.6.2007

  Sprawa C-103/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 5 grudnia 2006 r. w sprawie T-416/03 Angelidis przeciwko Parlamentowi Europejskiemu wniesione w dniu 21 lutego 2007 r. przez Angela Angelidisa

 • Dz. U. C129 - 2 z 20079.6.2007

  Sprawa C-74/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) wydanego w dniu 23 listopada 2006 r. w sprawie T-422/04 Lavagnoli przeciwko Komisji, wniesione w dniu 12 lutego 2007 r. przez Luciana Lavagnolego

 • Dz. U. C129 - 2 z 20079.6.2007

  Sprawa C-100/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2006 r. w sprawie T-138/03, É.R. i in. przeciwko Radzie i Komisji, wniesione w dniu 21 lutego 2007 r. przez É.R. i in.

 • Dz. U. C129 - 1 z 20079.6.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 117 z 26.5.2007.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.