Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 138 POZ 41

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

Data ogłoszenia:2007-06-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 138 POZ 41

22.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

C 138/41

(2007/C 138/15) 1. W dniu 15 czerwca 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo TA Acquisition Company („TAC”, Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Tower Automotive Inc. („Tower”, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu akcji. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku Cerberus Group: spółka inwestycyjna; — w przypadku Tower Automotive Inc.: projektant i producent konstrukcyjnych elementów metalowych wykorzystywanych przez producentów samochodów. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 ( 2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1. (2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 138 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C138 - 40 z 200722.6.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C138 - 39 z 200722.6.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C138 - 37 z 200722.6.2007

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali niestopowej, pochodzących, między innymi, z Rosji

 • Dz. U. C138 - 36 z 200722.6.2007

  Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 126 z 7.6.2007

 • Dz. U. C138 - 31 z 200722.6.2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

 • Dz. U. C138 - 24 z 200722.6.2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

 • Dz. U. C138 - 18 z 200722.6.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C138 - 14 z 200722.6.2007

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C138 - 13 z 200722.6.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C138 - 5 z 200722.6.2007

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C138 - 4 z 200722.6.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) (1)

 • Dz. U. C138 - 3 z 200722.6.2007

  Opinia Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. dotycząca planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z modyfikacją uprawnień do emisji gazowych i płynnych odpadów promieniotwórczych w celu likwidacji INB 91 i zmiany działalności INB 141 w elektrowni jądrowej Creys-Malville we Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

 • Dz. U. C138 - 2 z 200722.6.2007

  Opinia Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w związku z likwidacją elektrowni jądrowej w Obrigheim znajdującej się w Republice Federalnej Niemiec, zgodnie z art. 37 traktatu Euratom

 • Dz. U. C138 - 1 z 200722.6.2007

  Opinia Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych z zakładu odkażania i odzyskiwania uranu „SOCATRI” przy elektrowni jądrowej Tricastin we Francji, zgodnie z art. 37 traktatu Euratom

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.