Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 143 POZ 14

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4706 — Superior Essex/Invex) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-28


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 143 POZ 14

C 143/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2007

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4706 — Superior Essex/Invex)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 143/09) 1. W dniu 21 czerwca 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1) po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Superior Essex Inc. („Superior Essex”, Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Invex S.p.A. („Invex”, Włochy) w drodze zakupu akcji. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku Superior Essex: produkcja i dostawa różnych rodzajów kabli i drutów na potrzeby telekomunikacji, drutów nawojowych emaliowanych; — w przypadku Invex: produkcja i dostawa drutów nawojowych. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4706 — Superior Essex/Invex, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 143 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C143 - 16 z 200728.6.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4764 — Debitel/Talkline) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C143 - 15 z 200728.6.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4743 — Warburg Pincus/Bausch) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C143 - 13 z 200728.6.2007

  Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej złożony przez Fürstliches Landgericht na mocy postanowienia tego sądu z dnia 31 stycznia 2007 r., wydanego w ramach postępowania karnego przeciwko Sedin Poric (Sprawa E-1/07)

 • Dz. U. C143 - 9 z 200728.6.2007

  Zaproszenie do składania wniosków — DG EAC 26/07 — Projekt pilotażowy w zakresie współpracy między europejskimi instytutami technologicznymi

 • Dz. U. C143 - 8 z 200728.6.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 lit. d) załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej)

 • Dz. U. C143 - 7 z 200728.6.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 lit. f) załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw)

 • Dz. U. C143 - 6 z 200728.6.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1i załącznika XV do porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej)

 • Dz. U. C143 - 5 z 200728.6.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 280/06/COL z dnia 4 października 2006 r. o niewnoszeniu zastrzeżeń wobec proponowanych zmian w norweskich programach przewidujących zwrot podatku dla armatorów zatrudniających marynarzy na pokładach statków wpisanych do Norweskiego Rejestru Statków (NOR) oraz Norweskiego Rejestru Statków Żeglugi Międzynarodowej (NIS) — Zestawienie informacji

 • Dz. U. C143 - 2 z 200728.6.2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C143 - 1 z 200728.6.2007

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.