Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 146 POZ 27

Tytuł:

Opinia Komitetu Regionów „Europejski Instytut Technologii”

Data ogłoszenia:2007-06-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 146 POZ 27

Strona 1 z 6
30.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 146/27

Opinia Komitetu Regionów „Europejski Instytut Technologii”

(2007/C 146/04)

KOMITET REGIONÓW

— Sugeruje, by władze EIT zostały zorganizowane w taki sposób, by równoważyły potrzebę niezależności instytutu w jego codziennym funkcjonowaniu z potrzebami państw członkowskich i instytucji UE w zakresie możliwości gwarantowania interesów UE, np. poprzez przegląd dokonywany przez panel państw członkowskich raz na pięć lat. — Wyraża ubolewanie, że dodatkowe środki na finansowanie działalności naukowo-badawczej przewidziane w przedstawionym wniosku są nieadekwatne do potrzeb. Nalega, by nie dokonywać cięć istniejących strumieni finansowania badań, określając w zamian dodatkowy wkład ze strony sektora prywatnego, z zapewnieniem jego przejrzystych mechanizmów. Należy zachęcać wspólnoty wiedzy i innowacji (WWI) do osiągania z czasem samowystarczalności finansowej i regularnie dokonywać przeglądu ich budżetów po kątem wyników. — Zaleca, by na początkowym etapie EIT nie wydawał własnych dyplomów, a raczej by stworzył on markę bądź znak nadawany przez jedną z uczelni zrzeszonych w danej WWI. — Zaleca, by w procedurze doboru do WWI uwzględniać zarówno osiągnięcia jak i potencjalne osiągnięcia w dziedzinie badań, edukacji i innowacji. Wzywa Komisję do określenia sposobów pomiaru tych kryteriów. — Zaleca, by udzielić EIT wytycznych, by przyznawał wysokie noty wnioskom o zakwalifikowanie partnerstwa jako WWI, składanym przez partnerstwa ze zorganizowanymi wspólnotami badawczymi z udziałem władz lokalnych lub regionalnych. MŚP powinny zostać wyraźnie wymienione jako potencjalne organizacje partnerskie.


C 146/28

PL KOMITET REGIONÓW,

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2007

uwzględniając komunikat Komisji do Rady Europejskiej Kolejne kroki w kierunku utworzenia Europejskiego Instytutu Technologii (COM(2006) 276 wersja ostateczna), uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut Technologii COM(2006) 604 wersja ostateczna — 2006/0197 (COD); uwzględniając decyzję Komisji Europejskiej z dnia 8 czerwca 2006 r. o zasięgnięciu opinii Komitetu w tej sprawie zgodnie z art. 265 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Prezydium Komitetu z 25 kwietnia 2006 r. o powierzeniu Komisji ds. Kultury, Edukacji i Badań Naukowych przygotowania opinii w tej sprawie, uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego Realizacja programu modernizacji dla uniwersytetów: edukacja, badania naukowe i innowacje (COM(2006) 208 wersja ostateczna), uwzględniając swoją opinię w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (COM(2005) 119 końcowy — 2005/0043 (COD) — 2005/0044 (CNS)), (CdR 155/2005 fin) (1), uwzględniając swoją opinię w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) (COM(2005) 121 końcowy — 2005/0050 (COD)), (CdR 150/2005 fin) (2), uwzględniając swoją opinię w sprawie komunikatu Komisji Mobilizowanie potencjału umysłowego Europy: umożliwianie uniwersytetom wniesienia pełnego wkładu do strategii lizbońskiej (COM(2005) 152 końcowy), (CdR 154/2005 fin) (3), uwzględniając komunikat Komisji do Rady Europejskiej Wdrażanie odnowionego partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia — Utworzenie wzorcowego ośrodka wiedzy: Europejskiego Instytutu Technologii (COM(2006) 77 końcowy), uwzględniając komunikat Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia — Nowy początek strategii lizbońskiej (COM(2005) 24 końcowy), uwzględniając konkluzje prezydencji z Rad Europejskich w Brukseli w dniach 23-24 marca i 15-16 czerwca 2006 r. w sprawie Europejskiego Instytutu Technologii, uwzględniając projekt opinii (CdR 273/2006 rev. 2) przyjęty 28 września 2006 r. przez Komisję Kultury, Edukacji i Badań Naukowych (sprawozdawca: Keith WALTERS, członek rady hrabstwa Cambridgeshire (UK/EPP)), a także mając na uwadze, co następuje:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 146 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C146 - 85 z 200730.6.2007

  Opinia Komitetu Regionów „przegląd średniookresowy Białej księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r.”

 • Dz. U. C146 - 77 z 200730.6.2007

  Opinia Komitetu Regionów „Skuteczność i równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia” i „Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”

 • Dz. U. C146 - 73 z 200730.6.2007

  Opinia Komitetu Regionów Finansowanie rozwoju MŚP

 • Dz. U. C146 - 69 z 200730.6.2007

  Opinia Komitetu Regionów „Poprawa skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych”

 • Dz. U. C146 - 63 z 200730.6.2007

  Opinia Komitetu Regionów „Niwelowanie różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych” i „Plan działania na rzecz administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010”

 • Dz. U. C146 - 58 z 200730.6.2007

  Opinia Komitetu Regionów „W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka”

 • Dz. U. C146 - 53 z 200730.6.2007

  Opinia Komitetu Regionów „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości”

 • Dz. U. C146 - 48 z 200730.6.2007

  Opinia Komitetu Regionów „Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów”

 • Dz. U. C146 - 34 z 200730.6.2007

  Opinia Komitetu Regionów „Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby”

 • Dz. U. C146 - 19 z 200730.6.2007

  Opinia Komitetu Regionów „Przyszła polityka morska Unii Europejskiej”

 • Dz. U. C146 - 10 z 200730.6.2007

  Opinia Komitetu Regionów Polityka mieszkaniowa i regionalna

 • Dz. U. C146 - 1 z 200730.6.2007

  Opinia Komitetu Regionów „Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji, walka z nielegalną imigracją, przyszłość Europejskiej Sieci Migracji”

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.