Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 150 POZ 4

Tytuł:

D-Erfurt: Obsługa regularnego połączenia lotniczego — „Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej na trasie Erfurt - Monachium” – załącznik do Powiadomienia rządu Republiki Federalnej Niemiec dla Komisji Europejskiej z dnia 22.5.2007 r. — Zaproszenie do składania ofert obsługi regularnych połączeń lotniczych na trasie Erfurt – Monachium ogłoszone przez Republikę Federalną Niemiec na podstawie art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

Data ogłoszenia:2007-07-04


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 150 POZ 4

Strona 1 z 2
C 150/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2007

KOMISJA

D-Erfurt: Obsługa regularnego połączenia lotniczego „Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej na trasie Erfurt - Monachium” – załącznik do Powiadomienia rządu Republiki Federalnej Niemiec dla Komisji Europejskiej z dnia 22.5.2007 r. Zaproszenie do składania ofert obsługi regularnych połączeń lotniczych na trasie Erfurt – Monachium ogłoszone przez Republikę Federalną Niemiec na podstawie art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 (2007/C 150/04) 1. Wprowadzenie: Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23.7.1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, rząd Republiki Federalnej Niemiec postanowił wprowadzić z dniem 1.11.2007 r. zmiany w obowiązku użyteczności publicznej w stosunku do regularnego połączenia lotniczego na trasie Erfurt – Monachium. Zmienione wymagania dotyczące przedmiotowego obowiązku użyteczności publicznej opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 149 z dnia 3.7.2007 r. Jeśli do dnia 1.10.2007 r. żaden z unijnych przewoźników lotniczych nie przedłoży Ministerstwu Budownictwa i Komunikacji Turyngii (Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr) pisemnego potwierdzenia rozpoczęcia obsługi regularnego połączenia lotniczego od dnia 1.11.2007 r. zgodnie z nałożonym obowiązkiem użyteczności publicznej i bez występowania o dofinansowanie, Republika Federalna Niemiec, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 4 ust. 1 lit. d) wspomnianego wyżej rozporządzenia, ograniczy dostęp do tej trasy do jednego przewoźnika lotniczego i przyzna prawo do obsługi tego połączenia lotniczego od dnia 1.11.2007 r. w drodze przetargu publicznego. 2. Przedmiot przetargu: Obsługa regularnego połączenia lotniczego na trasie Erfurt – Monachium od dnia 1.11.2007 r. zgodnie z nałożonym obowiązkiem użyteczności publicznej, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 149 z dnia 3.7.2007 r. 3. Uczestnictwo w przetargu: W przetargu może wziąć udział każdy przewoźnik lotniczy posiadający ważną licencję oraz certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC), wydane przez jedno z państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23.7.1992 r. w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym. 4. Procedura: Niniejsze zaproszenie do składania ofert podlega przepisom art. 4 ust. 1 lit. od d) do i) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92. Ministerstwo Budownictwa i Komunikacji Turyngii zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich ofert bądź do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy nie wpłynie żadna ekonomicznie akceptowalna oferta. Oferta pozostaje wiążąca dla oferenta do czasu rozstrzygnięcia przetargu. 5. Dokumentacja zaproszenia do składania ofert: Pełną dokumentację zaproszenia do składania ofert łącznie ze specyfikacją, warunkami kontraktu i informacjami na temat nałożonego obowiązku użyteczności publicznej można otrzymać bezpłatnie pod następującym adresem: Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr, Referat Luftverkehr, Postfach 900 362, -99106 Erfurt. Tel. (49-361) 379 14 41. Fax (49-361) 379 14 99. E-mail: christian. lougear@tmbv.thueringen.de. 6. Dofinansowanie: W ofercie należy wyraźnie zaznaczyć wyrażoną w euro kwotę dofinansowania wymaganego z tytułu obsługi połączenia, w rozbiciu na poszczególne lata. Przy ustalaniu wysokości dofinansowania uwzględnia się koszty i przychody związane z obsługą połączenia. Kwota wypłacanego dofinansowania będzie ustalana odpowiednio dla każdego roku kontraktu na podstawie wykazanych kosztów i przychodów związanych z obsługą połączenia, nie może jednak przekroczyć kwoty podanej w ofercie dla każdego roku trwania kontraktu. 7. Taryfy: Złożone oferty muszą zawierać proponowane taryfy i związane z nimi warunki.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 150 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C150 - 11 z 20074.7.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4736 — Altor/Wrist Group) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C150 - 10 z 20074.7.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4712 — ERG/IPM/ISAB Energy Services) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C150 - 9 z 20074.7.2007

  Komunikat Królestwa Belgii dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (1)

 • Dz. U. C150 - 8 z 20074.7.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4653 — MBDA/Bayern-Chemie) (1)

 • Dz. U. C150 - 6 z 20074.7.2007

  D-Monachium: Obsługa regularnego połączenia lotniczego — „Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej na trasie Hof - Frankfurt” – załącznik do Powiadomienia rządu Republiki Federalnej Niemiec dla Komisji Europejskiej z dnia 22.5.2007 r. — Zaproszenie do składania ofert obsługi regularnych połączeń lotniczych na trasie Hof – Frankfurt nad Menem ogłoszone przez Republikę Federalną Niemiec na podstawie art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

 • Dz. U. C150 - 3 z 20074.7.2007

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Otwarty konkurs — Nr ref. CONS/AD/429 — Administrator

 • Dz. U. C150 - 2 z 20074.7.2007

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Otwarty konkurs — Nr ref. CONS/AD/428 — Administrator

 • Dz. U. C150 - 1 z 20074.7.2007

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 4,07 % na dzień 1 lipca 2007 r. — Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.