Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 150 POZ 9

Tytuł:

Komunikat Królestwa Belgii dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (1)

Data ogłoszenia:2007-07-04


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 150 POZ 9

4.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 150/9

Komunikat Królestwa Belgii dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 150/07) Zgodnie z art. 10 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (1), Królestwo Belgii powiadamia Komisję Europejską o poniższej liście właściwych organów w sprawie wniosków dotyczących obszarów znajdujących się na terenie Flandrii: — Zgodnie z decyzją rządu Flandrii z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia formy i sposobu rozpatrywania wniosków o uzyskanie zezwolenia na poszukiwanie i eksploatację ropy naftowej oraz gazu ziemnego, wszystkie przedmiotowe wnioski należy składać do następującego organu: Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen Koning Albert II laan 20, bus 20 B-1000 Bruksela — Minister Flandrii odpowiedzialny za zasoby naturalne podejmuje decyzję w sprawie przedmiotowych wniosków. — Odwołania od decyzji ministra Flandrii odpowiedzialnego za zasoby naturalne można składać do rządu Flandrii.


(1) Dz.U. L 164 z 30.6.1994, str. 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 150 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C150 - 11 z 20074.7.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4736 — Altor/Wrist Group) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C150 - 10 z 20074.7.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4712 — ERG/IPM/ISAB Energy Services) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C150 - 8 z 20074.7.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4653 — MBDA/Bayern-Chemie) (1)

 • Dz. U. C150 - 6 z 20074.7.2007

  D-Monachium: Obsługa regularnego połączenia lotniczego — „Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej na trasie Hof - Frankfurt” – załącznik do Powiadomienia rządu Republiki Federalnej Niemiec dla Komisji Europejskiej z dnia 22.5.2007 r. — Zaproszenie do składania ofert obsługi regularnych połączeń lotniczych na trasie Hof – Frankfurt nad Menem ogłoszone przez Republikę Federalną Niemiec na podstawie art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

 • Dz. U. C150 - 4 z 20074.7.2007

  D-Erfurt: Obsługa regularnego połączenia lotniczego — „Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej na trasie Erfurt - Monachium” – załącznik do Powiadomienia rządu Republiki Federalnej Niemiec dla Komisji Europejskiej z dnia 22.5.2007 r. — Zaproszenie do składania ofert obsługi regularnych połączeń lotniczych na trasie Erfurt – Monachium ogłoszone przez Republikę Federalną Niemiec na podstawie art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

 • Dz. U. C150 - 3 z 20074.7.2007

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Otwarty konkurs — Nr ref. CONS/AD/429 — Administrator

 • Dz. U. C150 - 2 z 20074.7.2007

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy — Rada Unii Europejskiej — Otwarty konkurs — Nr ref. CONS/AD/428 — Administrator

 • Dz. U. C150 - 1 z 20074.7.2007

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 4,07 % na dzień 1 lipca 2007 r. — Kursy walutowe euro

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.