Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 155 POZ 21

Tytuł:

Sprawa T-500/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 maja 2007 r. — Komisja przeciwko IIC (Klauzula arbitrażowa — Właściwość Sądu — Zwrot zaliczki wypłaconej przez Wspólnotę na finansowane projekty z dziedziny transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych — Utrata roszczenia — Koszty podlegające zwrotowi a poniesione koszty)

Data ogłoszenia:2007-07-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 155 POZ 21

7.7.2007 Sentencja wyroku

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 155/21

4) IIC Informations-Industrie Consulting GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 18 października 2004 r. (sprawa nr R 542/2002-2). 2) OHIM ponosi koszty własne oraz koszty poniesione przez skarżącą MerantGmbH. 3) Interwenient Focus Magazin Verlag GmbH ponosi koszty własne.


(1) Dz.U. C 82 z 2.4.2005.

(1) Dz.U. C 82 z 2.4.2005.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 maja 2007 r. — La Perla przeciwko OHIM — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (Sprawa T-137/05) (1) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Wspólnotowy słowny znak towarowy NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC — Wcześniejsze krajowe graficzne i słowne znaki towarowe La PERLA i LA PERLA PARFUMS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94) (2007/C 155/41) Język postępowania: włoski

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 maja 2007 r. — Komisja przeciwko IIC (Sprawa T-500/04) (1) (Klauzula arbitrażowa — Właściwość Sądu — Zwrot zaliczki wypłaconej przez Wspólnotę na finansowane projekty z dziedziny transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych — Utrata roszczenia — Koszty podlegające zwrotowi a poniesione koszty) (2007/C 155/40)

Strony Język postępowania: niemiecki Strona skarżąca: Gruppo La Perla SpA (Bolonia, Włochy)(przedstawiciele: adwokaci R. Morresi i A. Dal Ferro) Strony Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Braun, W. Wils i N. Knittlmayer, pełnomocnicy) Strona pozwana: IIC Informations-Industrie Consulting GmbH (Königswinter, Niemcy) (przedstawiciele: E. Rott i J. Wolff, adwokaci) Przedmiot sprawy Skarga oparta na klauzuli arbitrażowej na podstawie art. 238 WE, mająca za przedmiot zasądzenie od pozwanej zwrotu części kwoty zaliczki wypłaconej przez Wspólnotę w wykonaniu pewnych umów o finansowanie zawartych w ramach programów kulturalnych Sentencja wyroku 1) Zasądza się od IIC Informations-Industrie Consulting GmbH na rzecz Komisji Wspólnot Europejskich kwotę 179 337 EUR tytułem żądania głównego, powiększoną o odsetki za zwłokę w wysokości 4 % rocznie od dnia 1 listopada 1998 r. do chwili całkowitej spłaty należnych kwot. 2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 3) Wniosek IIC Informations-Industrie Consulting GmbH o udzielenie jej ochrony przed egzekucją niniejszego wyroku zostaje odrzucony. Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: początkowo M. Capostagno, następnie O. Montalto, pełnomocnicy) Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również, interwenient przed Sądem: Worldgem Brands — Gestão e Investimentos Lda dawniej Cielo Brands — Gestão e Investimentos Lda, (Madera, Portugalia) (przedstawiciele: adwokaci G. Bozzola i C. Bellomunno)

Przedmiot sprawy Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 25 stycznia 2005 r. (sprawa R 537/2004-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia między Gruppo La Perla SpA a Worldgem Brands — Gestão e Investimentos Lda.

Sentencja wyroku 1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 25 stycznia 2005 r. (sprawa nr R 537/2004-1). 2) Interwenient ponosi poza kosztami własnymi jedną trzecią kosztów skarżącej.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 155 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C155 - 45 z 20077.7.2007

  Sprawa F-44/07: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2007 r. — Barbin przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C155 - 45 z 20077.7.2007

  Sprawa F-92/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 maja 2007 r. — Antas przeciwko Radzie

 • Dz. U. C155 - 44 z 20077.7.2007

  Sprawa F-2/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 maja 2007 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Ubezpieczenie w razie wypadków w pracy i chorób zawodowych — Wypadek w pracy — Zamknięcie postępowania w sprawie zastosowania art. 73 regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C155 - 44 z 20077.7.2007

  Sprawy połączone F-27/06 i 75/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 24 maja 2007 r. — Lofaro przeciwko Komisji (Urzędnicy — Członek personelu tymczasowego — Przedłużenie okresu próbnego — Zwolnienie z upływem okresu próbnego — Akt niekorzystny — Termin na wniesienie zażalenia — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C155 - 44 z 20077.7.2007

  Sprawa F-43/07: Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2007 r. — Korjus przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

 • Dz. U. C155 - 43 z 20077.7.2007

  Sprawa F-97/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2007 r. — López Teruel przeciwko OHIM (Urzędnicy — Niezdolność do pracy — Odmowa uwzględnienia wniosku o zwołanie komisji ds. niezdolności do pracy)

 • Dz. U. C155 - 43 z 20077.7.2007

  Sprawa F-99/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2007 r. — López Teruel przeciwko OHIM (Urzędnicy — Nieobecność w pracy wskutek choroby — Nieprawidłowości dotyczące nieobecności — Postępowanie arbitrażowe — Termin do wyznaczenia lekarza rozjemcy)

 • Dz. U. C155 - 42 z 20077.7.2007

  Sprawa T-438/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 maja 2007 r. — Daishowa Seiki przeciwko OHIM — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft (BIG PLUS)

 • Dz. U. C155 - 42 z 20077.7.2007

  Sprawa T-148/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 maja 2007 r. — Marie Claire przeciwko OHMI — Marie Claire Album (MARIE CLAIRE)

 • Dz. U. C155 - 41 z 20077.7.2007

  Sprawa T-180/07: Skarga wniesiona w dniu 24 maja 2007 r. — Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid przeciwko OHIM (MADRIDEXPORTA)

 • Dz. U. C155 - 41 z 20077.7.2007

  Sprawa T-183/07: Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2007 — Polska/Komisja

 • Dz. U. C155 - 40 z 20077.7.2007

  Sprawa T-169/07: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2007 r. — Longevity Health Products przeciwko OHIM

 • Dz. U. C155 - 40 z 20077.7.2007

  Sprawa T-174/07: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2007 r. — Volkswagen AG przeciwko OHIM

 • Dz. U. C155 - 39 z 20077.7.2007

  Sprawa T-165/07: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2007 r. — Red Bull przeciwko OHIM — Grupo Osborne (TORO)

 • Dz. U. C155 - 39 z 20077.7.2007

  Sprawa T-166/07: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2007 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 38 z 20077.7.2007

  Sprawa T-164/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 1 marca 2007 r. w sprawie F-30/05 Sundholm przeciwko Komisji, wniesione w dniu 14 maja 2007 r. przez Sundholm

 • Dz. U. C155 - 37 z 20077.7.2007

  Sprawa T-161/07: Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2007 — Group Lottuss przeciwko OHIM — Ugly (COYOTE UGLY)

 • Dz. U. C155 - 37 z 20077.7.2007

  Sprawa T-162/07: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2007 r. — Pigasos Alieftiki Naftiki Etairia przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 36 z 20077.7.2007

  Sprawa T-158/07: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2007 r. — COFAC przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 36 z 20077.7.2007

  Sprawa T-159/07: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2007 r. — COFAC przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 35 z 20077.7.2007

  Sprawa T-152/07: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2007 r. — Lange Uhren przeciwko OHIM (graficzny znak towarowy przedstawiający zegarek)

 • Dz. U. C155 - 35 z 20077.7.2007

  Sprawa T-154/07: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2007 r. — ThyssenKrupp Liften przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C155 - 34 z 20077.7.2007

  Sprawa T-151/07: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2007 r. — KONE i In. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 33 z 20077.7.2007

  Sprawa T-149/07: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2007 r. — ThyssenKrupp Elevator przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 33 z 20077.7.2007

  Sprawa T-150/07: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2007 r. — ThyssenKrupp przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 32 z 20077.7.2007

  Sprawa T-148/07: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2007 r. — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 31 z 20077.7.2007

  Sprawa T-147/07: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2007 r. — ThyssenKrupp Aufzüge i ThyssenKrupp Fahrtreppen przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 30 z 20077.7.2007

  Sprawa T-145/07: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2007 r. — OTIS i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 30 z 20077.7.2007

  Sprawa T-146/07: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2007 r. — United Technologies przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 29 z 20077.7.2007

  Sprawa T-144/07: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2007 r. — ThyssensKrupp Liften Ascenseurs przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C155 - 28 z 20077.7.2007

  Sprawa T-139/07: Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2007 r. — Pioneer Hi-Bred International przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 28 z 20077.7.2007

  Sprawa T-140/07: Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2007 r. — Chi Mei Optoelectronics Europe i Chi Mei Optoelectronics UK przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 27 z 20077.7.2007

  Sprawa T-138/07: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2007 r. Schindler Holding i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 25 z 20077.7.2007

  Sprawa T-131/07: Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2007 r. — Mohr & Sohn przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 25 z 20077.7.2007

  Sprawa T-137/07: Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2007 r. — Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares przeciwko Komisji

 • Dz. U. C155 - 24 z 20077.7.2007

  Sprawa T-223/06 P: Wyrok Sadu Pierwszej Instancji z dnia 23 maja 2007 r. — Parlament przeciwko Eistrupowi (Odwołanie — Skarga podpisana przez adwokata przy pomocy pieczęci — Niedopuszczalność skargi)

 • Dz. U. C155 - 24 z 20077.7.2007

  Sprawa T-18/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 21 maja 2007 r. — Kronberger przeciwko Parlamentowi (Postępowanie w sprawie środka tymczasowego — Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C155 - 24 z 20077.7.2007

  Sprawa T-118/07: Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2007 r. — Publicidade de Portugal e Televisão, SA przeciwko OHIM — Rentrak (PPT)

 • Dz. U. C155 - 23 z 20077.7.2007

  Sprawy połączone T-241/05, od T-262/05 do T-264/05, T-346/05, T-347/05, od T-29/06 do T-31/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 maja 2007 r. — Procter & Gamble przeciwko OHIM (Kwadratowe białe tabletki z kolorowym rysunkiem kwiatu) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenia wspólnotowych trójwymiarowych znaków towarowych — Kwadratowe białe tabletki z kolorowym rysunkiem kwiatu — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Brak charakteru odróżniającego)

 • Dz. U. C155 - 23 z 20077.7.2007

  Sprawa T-342/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 maja 2007 r. — Henkel przeciwko OHIM — SERCA (COR) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego COR — Wcześniejszy krajowy graficzny znak towarowy zawierający element słowny „dor” wyrażony pismem gotyckim — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C155 - 22 z 20077.7.2007

  Sprawa T-158/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 maja 2007 r. — Trek Bicycle przeciwko OHIM — Audi (ALLTREK) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego ALLTREK — Wcześniejszy krajowy słowny znak towarowy TREK — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa towarów — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C155 - 22 z 20077.7.2007

  Sprawa T-198/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 maja 2007 r. — Mebrom przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Przywóz bromku metylu do Unii Europejskiej — Opóźnienie w przygotowaniu strony internetowej służącej do składania wniosków o pozwolenia na przywóz i kontyngenty oraz uzyskiwania tych pozwoleń i kontyngentów — Artykuł 6 i 7 rozporządzenia 2037/2000 — Szkoda w postaci utraconych korzyści — Rzeczywiście poniesiona szkoda)

 • Dz. U. C155 - 22 z 20077.7.2007

  Sprawa T-216/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 maja 2007 r. — Mebrom przeciwko Komisji (Ochrona warstwy ozonowej — Przywóz bromku metylu do Unii Europejskiej — Odmowa przyznania kontyngentów przywozowych dla zastosowań krytycznych na 2005 r. — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Wykonanie art. 3, 4, 6 oraz 7 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 — Uzasadnione oczekiwania — Pewność prawa)

 • Dz. U. C155 - 21 z 20077.7.2007

  Sprawa T-137/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 maja 2007 r. — La Perla przeciwko OHIM — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Wspólnotowy słowny znak towarowy NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC — Wcześniejsze krajowe graficzne i słowne znaki towarowe La PERLA i LA PERLA PARFUMS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C155 - 20 z 20077.7.2007

  Sprawa T-324/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 maja 2007 r. — F przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Dodatek zagraniczny — Skarga o uchylenie — Skarga o odszkodowanie — Art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Pojęcie organizacji międzynarodowej — Zwykłe miejsce zamieszkania i główna działalność zawodowa — Odmowa ze skutkiem wstecznym dodatku zagranicznego — Zwrot nadpłaconych kwot)

 • Dz. U. C155 - 20 z 20077.7.2007

  Sprawa T-491/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 maja 2007 r. — Merant przeciwko OHIM — Focus Magazin Verlag (FOCUS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego FOCUS — Wcześniejszy krajowy graficzny znak towarowy MICRO FOCUS — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C155 - 19 z 20077.7.2007

  Funkcjonowanie Sądu w dniach 1-17 września 2007 r.

 • Dz. U. C155 - 19 z 20077.7.2007

  Sprawa T-151/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 maja 2007 r. — Duales System Deutschland przeciwko Komisji (Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — System zbiórki i odzysku opakowań wprowadzanych do obrotu w Niemczech i oznaczonych logo Der Grüne Punkt — Decyzja stwierdzająca nadużywanie pozycji dominującej — Przeszkody w wejściu na rynek — Opłata należna z tytułu „umowy o używanie logo”)

 • Dz. U. C155 - 19 z 20077.7.2007

  Sprawa T-289/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 maja 2007 r. — Duales System Deutschland przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — System zbiórki i odzysku opakowań wprowadzanych do obrotu w Niemczech i oznaczonych logo Der Grüne Punkt — Decyzja o wyłączeniu — Obowiązki nałożone przez Komisję w celu zapewnienia konkurencji — Wyłączność przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym zbiórkę przez korzystający z ich usług podmiot zarządzający systemem — Ograniczenie konkurencji — Konieczność zapewnienia dostępu konkurentów do urządzeń służących do prowadzenia zbiórki, z których korzysta podmiot zarządzający systemem — Zobowiązania podjęte przez podmiot zarządzający systemem)

 • Dz. U. C155 - 17 z 20077.7.2007

  Sprawa C-245/07: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C155 - 17 z 20077.7.2007

  Sprawa C-250/07: Skarga wniesiona w dniu 24 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C155 - 16 z 20077.7.2007

  Sprawa C-230/07: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C155 - 16 z 20077.7.2007

  Sprawa C-234/07: Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C155 - 16 z 20077.7.2007

  Sprawa C-244/07: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C155 - 15 z 20077.7.2007

  Sprawa C-226/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 7 maja 2007 r. — Flughafen Köln/Bonn GmbH przeciwko Hauptzollamt Köln

 • Dz. U. C155 - 15 z 20077.7.2007

  Sprawa C-229/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Paris (Francja) w dniu 9 maja 2007 r. — Diana Mayeur przeciwko Ministère de la santé et des solidarités

 • Dz. U. C155 - 14 z 20077.7.2007

  Sprawa C-222/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 3 maja 2007 r. — UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas) przeciwko Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, Ente Público RTVE i Administración del Estado

 • Dz. U. C155 - 14 z 20077.7.2007

  Sprawa C-224/07: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C155 - 13 z 20077.7.2007

  Sprawa C-217/07: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C155 - 13 z 20077.7.2007

  Sprawa C-219/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Belgia) w dniu 27 kwietnia 2007 r. — VZW de Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers i VZW Andibel przeciwko państwu belgijskiemu

 • Dz. U. C155 - 12 z 20077.7.2007

  Sprawa C-212/07 P: Odwołanie od wyroku wydanego w dniu 15 lutego 2007 r. w sprawie T-204/04 Indorata-Serviços e Gestão, Lda przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 23 kwietnia 2007 r. przez Indorata-Serviços e Gestão, Lda

 • Dz. U. C155 - 12 z 20077.7.2007

  Sprawa C-215/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 24 kwietnia 2007 r. — Verlag Schawe GmbH przeciwko Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG

 • Dz. U. C155 - 11 z 20077.7.2007

  Sprawa C-208/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerisches Landessozialgericht w dniu 20 kwietnia 2007 r. — Petra von Chamier-Glisczinki przeciwko Deutsche Angestellten-Krankenkasse

 • Dz. U. C155 - 11 z 20077.7.2007

  Sprawa C-211/07: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C155 - 10 z 20077.7.2007

  Sprawa C-196/07: Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C155 - 10 z 20077.7.2007

  Sprawa C-203/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 17 stycznia 2007 r. w sprawie T-231/04, Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 16 kwietnia 2007 r. przez Republikę Grecką

 • Dz. U. C155 - 9 z 20077.7.2007

  Sprawa C-173/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Niemcy) w dniu 2 kwietnia 2007 r. — Emirates Airlines Direktion für Deutschland przeciwko Diether Schenkel

 • Dz. U. C155 - 9 z 20077.7.2007

  Sprawa C-185/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez House of Lords (Zjednoczone Królestwo) w dniu 2 kwietnia 2007 r. — RAS Riunione Adriatica Di Sicurta SpA i in. przeciwko West Tankers Inc.

 • Dz. U. C155 - 8 z 20077.7.2007

  Sprawa C-155/07: Skarga wniesiona w dniu 20 marca 2007 r. — Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C155 - 8 z 20077.7.2007

  Sprawa C-166/07: Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2007 r. — Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C155 - 8 z 20077.7.2007

  Sprawa C-169/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 30 marca 2007 r. — Hartlauer Handelsgesellschaft mbH przeciwko Wiener Landesregierung i Oberösterreichische Landesregierung

 • Dz. U. C155 - 7 z 20077.7.2007

  Sprawa C-492/04: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 maja 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg — Niemcy) — Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH przeciwko Finanzamt Emmendingen (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Swobodny przepływ kapitału — Swoboda przedsiębiorczości — Podatki — Podatek dochodowy od osób prawnych — Umowa pożyczki pomiędzy spółkami — Pożyczkobiorca będący spółką rezydentem — Udzielająca pożyczki spółka będąca wspólnikiem lub akcjonariuszem mająca siedzibę w państwie trzecim — Pojęcie „znaczny udział” — Spłata odsetek z tytułu pożyczki — Kwalifikacja — Ukryta wypłata zysku)

 • Dz. U. C155 - 7 z 20077.7.2007

  Sprawa C-312/05 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 27 marca 2007 r. — TeleTech Holdings, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Teletech International SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Słowny wspólnotowy znak towarowy — Wniosek o unieważnienie — Słowny wcześniejszy krajowy znak towarowy)

 • Dz. U. C155 - 6 z 20077.7.2007

  Sprawa C-375/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 24 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/105/WE — Ochrona pracowników — Kontrola niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C155 - 6 z 20077.7.2007

  Sprawa C-376/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 24 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/42/WE — Ocena wpływu niektórych planów i programów na środowisko — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C155 - 5 z 20077.7.2007

  Sprawa C-359/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 24 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/45/WE — Polityka społeczna — Ochrona pracowników — Używanie sprzętu roboczego — Minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny)

 • Dz. U. C155 - 5 z 20077.7.2007

  Sprawa C-364/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 24 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/15/WE — Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C155 - 4 z 20077.7.2007

  Sprawa C-394/05: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2000/53/WE — Pojazdy wycofane z eksploatacji — Artykuł 3 ust. 5, art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 3 i 4 — Nieprawidłowa transpozycja)

 • Dz. U. C155 - 4 z 20077.7.2007

  Sprawa C-43/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 24 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 85/384/EWG — Architekci — Wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji — Konieczność złożenia egzaminu wstępnego do izby architektów)

 • Dz. U. C155 - 3 z 20077.7.2007

  Sprawa C-157/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 maja 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Winfried L. Holböck przeciwko Finanzamt Salzburg-Land (Swobodny przepływ kapitału — Swoboda przedsiębiorczości — Podatek dochodowy — Wypłata dywidend — Dochody z kapitału pochodzące z państw trzecich)

 • Dz. U. C155 - 3 z 20077.7.2007

  Sprawa C-361/05: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 24 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Gospodarowanie odpadami — Dyrektywy 75/442/EWG i 1999/31/WE — Składowiska Níjar, Hoyo de Miguel i Cueva del Mojón)

 • Dz. U. C155 - 2 z 20077.7.2007

  Sprawa C-45/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 24 maja 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven — Niderlandy), Maatschap Schonewille-Prins przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Struktury rolne — Systemy pomocy wspólnotowej — Sektor wołowiny — Identyfikacja i rejestracja bydła — Premia za ubój — Wyłączenie i obniżka)

 • Dz. U. C155 - 1 z 20077.7.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 140 z 23.6.2007.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.