Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 161 POZ 38

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja skodyfikowana) COM(2006) 670 wersja ostateczna — 2006/0225 (COD)

Data ogłoszenia:2007-07-13


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 161 POZ 38

C 161/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2007

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja skodyfikowana) COM(2006) 670 wersja ostateczna — 2006/0225 (COD)

(2007/C 161/10) Dnia 29 listopada 2006 r. Rada, działając na podstawie art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspomnianej powyżej. Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię dnia 7 lutego 2007 r. Sprawozdawcą był Brendan BURNS. Na 434. sesji plenarnej w dniach 14-15 marca 2007 r. (posiedzenie z dnia 14 marca 2007 r.) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 157 głosami za — 6 osób wstrzymało się od głosu — przyjął następującą opinię: 1. Celem tego wniosku jest skodyfikowanie dyrektywy Rady 75/321/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych. 2. Komitet za bardzo przydatne uważa skodyfikowanie wszystkich tekstów prawnych w jednej dyrektywie. Zagwarantowano, że kodyfikacja ta nie wniosła żadnych istotnych zmian i jedynym jej celem jest uczynienie prawa wspólnotowego jasnym i zrozumiałym. Komitet w pełni popiera ten cel i otrzymawszy powyższą gwarancję, z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji.


Bruksela, 14 marca 2007 r. Przewodniczący Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego

Dimitris DIMITRIADIS

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 161 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C161 - 100 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zasad konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej COM(2006)722 wersja ostateczna — 2006/0241 (COD)

 • Dz. U. C161 - 97 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych COM(2006) 576 wersja ostateczna — 2006/0187 (COD)

 • Dz. U. C161 - 89 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Utrzymać Europę w ruchu — zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r. COM(2006) 314 wersja ostateczna

 • Dz. U. C161 - 80 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji „Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej” COM(2006) 177 wersja ostateczna

 • Dz. U. C161 - 75 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (wersja skodyfikowana) COM(2006) 657 wersja ostateczna — 2006/0220 COD

 • Dz. U. C161 - 75 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Zielonej księgi „Ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli Unii Europejskiej w krajach trzecich” COM(2006) 712 wersja ostateczna

 • Dz. U. C161 - 66 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Rodzina a zmiany demograficzne”

 • Dz. U. C161 - 61 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określającego treść załącznika XI COM(2006) 7 wersja ostateczna — 2006/0008 (COD)

 • Dz. U. C161 - 54 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie oznakowania dotyczącego dobrostanu zwierząt

 • Dz. U. C161 - 53 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 68/89/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących klasyfikacji drewna nieobrobionego COM(2006) 557 wersja ostateczna — 2006/0178(COD)

 • Dz. U. C161 - 48 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów COM(2006) 373 wersja ostateczna — 2006/0132 (COD)

 • Dz. U. C161 - 45 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 25 aktów prawnych, które mają zostać dostosowane w trybie pilnym do decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją Rady 2006/512/WE z 17 lipca 2006 r. COM(2006) 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926 wersja ostateczna

 • Dz. U. C161 - 44 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) COM(2006) 812 wersja ostateczna — 2006/0264 (COD)

 • Dz. U. C161 - 40 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 71/304/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. dotyczącą zniesienia ograniczeń swobody świadczenia usług w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane oraz udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawcom działającym za pośrednictwem agencji i oddziałów COM(2006) 748 wersja ostateczna — 2006/0249 (COD)

 • Dz. U. C161 - 39 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (wersja skodyfikowana) COM(2006) 692 wersja ostateczna — 2003/0099 (COD)

 • Dz. U. C161 - 37 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej oraz skrzyń ładunkowych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja skodyfikowana) COM(2006) 667 wersja ostateczna — 2006/0219 (COD)

 • Dz. U. C161 - 36 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i właściwości kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja skodyfikowana) COM(2006) 662 wersja ostateczna — 2006/0221 (COD)

 • Dz. U. C161 - 35 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (wersja skodyfikowana) COM(2006) 651 wersja ostateczna — 2006/0216 (COD)

 • Dz. U. C161 - 28 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut Technologii COM(2006) 604 wersja ostateczna 2 — 2006/0197 (COD)

 • Dz. U. C161 - 24 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie doposażania samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe COM(2006) 570 wersja ostateczna — 2005/0183 (COD)

 • Dz. U. C161 - 23 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (wersja przekształcona) COM(2006) 760 wersja ostateczna — 2006/0253 (CNS)

 • Dz. U. C161 - 17 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Mieszkalnictwo a polityka regionalna”

 • Dz. U. C161 - 8 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie konieczności opracowania skoordynowanej strategii w celu poprawy walki z oszustwami podatkowymi COM(2006) 254 — 2006/0076 (COD)

 • Dz. U. C161 - 1 z 200713.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie gospodarczych i budżetowych konsekwencji starzenia się społeczeństwa

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.