Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 165 POZ 3

Tytuł:

Sprostowanie do komunikatu EMEA/AD/241 Administrator (naukowy), nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, jednostka ds. oceny leków stosowanych u ludzi po przyznaniu pozwolenia (AD5) (  Dz.U. C 254 A z 20.10.2006)

Data ogłoszenia:2007-07-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 165 POZ 3

19.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 165 A/3

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do komunikatu EMEA/AD/241 Administrator (naukowy), nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, jednostka ds. oceny leków stosowanych u ludzi po przyznaniu pozwolenia (AD5) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 254 A z dnia 20 października 2006 r.)

(2007/C 165 A/02)

Po upływie terminu publikacji niniejszego komunikatu EMEA podjęła decyzję o unieważnieniu procedury EMEA/AD/241 Administrator (naukowy), Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, jednostka ds. oceny leków stosowanych u ludzi po przyznaniu pozwolenia (AD5), z powodu zmiany wymogów EMEA.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 165 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C165 - 28 z 200719.7.2007

  Zawiadomienie Irlandii zgodnie z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Ogłoszenie o rundzie licencyjnej w 2007 r. — basen Porcupine)

 • Dz. U. C165 - 23 z 200719.7.2007

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/25/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych (1)

 • Dz. U. C165 - 18 z 200719.7.2007

  Komunikat Komisji — Zgłoszenie nazw dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie wykonywania zawodu lekarza dentysty (1)

 • Dz. U. C165 - 13 z 200719.7.2007

  Komunikat Komisji — Zgłoszenie nazw dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy specjalistów i lekarzy ogólnych (1)

 • Dz. U. C165 - 11 z 200719.7.2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

 • Dz. U. C165 - 6 z 200719.7.2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C165 - 5 z 200719.7.2007

  Komunikat Komisji zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 885/2006 w sprawie ustanowienia procedury pojednawczej w ramach rozliczania rachunków EFRG i EFRROW

 • Dz. U. C165 - 4 z 200719.7.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C165 - 1 z 200719.7.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C165A - 1 z 200719.7.2007

  Rekrutacja do Europejskiej Agencji Leków (Londyn)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.