Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 168 POZ 10

Tytuł:

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Europejskie obszary metropolitalne – konsekwencje społeczno-gospodarcze dla przyszłości Europy”

Data ogłoszenia:2007-07-20


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 168 POZ 10

Strona 1 z 9
C 168/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2007

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Europejskie obszary metropolitalne – konsekwencje społeczno-gospodarcze dla przyszłości Europy” (2007/C 168/02) 7 listopada 2006 r. federalny minister transportu, robót publicznych i urbanistyki w imieniu prezydencji niemieckiej złożył do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wniosek o przygotowanie opinii w sprawie: „Europejskie obszary metropolitalne — konsekwencje społeczno-gospodarcze dla przyszłości Europy”. Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 20 marca 2007 r. Sprawozdawcą był Joost van IERSEL. Na 435. sesji plenarnej w dniach 25-26 kwietnia 2007 r. (posiedzenie z dnia 25 kwietnia) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 125 głosów za, bez głosów sprzeciwu — 5 osób wstrzymało się od głosu — przyjął następującą opinię: Niniejsza opinia jest kontynuacją opinii ECO/120 „Obszary metropolitalne: konsekwencje społeczno-gospodarcze dla przyszłości Europy” (1). Obie stanowią spójną całość. 1. Podsumowanie 1.1 W ciągu ostatnich 50 lat tereny Europy uległy przekształceniom, a globalizacja przyspiesza jeszcze te zmiany, co pociąga za sobą poważne skutki dla obszarów metropolitalnych Europy, które są jej środkami ciężkości (2). Dysponują one najlepszymi podstawami do podjęcia tych wyzwań i jak najpełniejszego wykorzystania szans, które zmiany te stwarzają. 1.2 EKES uważa, że rozwój obszarów metropolitalnych, jak i krajowe inicjatywy ich dotyczące powinny być zbadane przez Radę i Komisję, które mogłyby też określić dla nich ogólne wytyczne. Ukierunkowana dyskusja na szczeblu europejskim przyczyni się do stworzenia wspólnej wizji podejść krajowych, co może stać się bodźcem dla podmiotów regionalnych. 1.3 EKES jest zdania, że lepiej usystematyzowany dialog na temat europejskich obszarów metropolitalnych i pomiędzy nimi powinien służyć stymulowaniu owych regionów do tego, by same skutecznie wdrożyły strategię z Lizbony i Göteborga, co mogłoby zostać ukazane także w krajowych programach reform. 1.4 EKES stwierdza, że od kilku już lat trwa ożywiona debata w tej sprawie. Zależność między wielkimi metropoliami a strategią lizbońską uwypukla jeszcze bardziej, niż miało to miejsce wcześniej, ich znaczenie społeczno-gospodarcze. Stanowi to pewien postęp. 1.5 W wielu krajach i regionach władze publiczne, a także sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie starają się stworzyć warunki konieczne do zrównoważonego rozwoju obszarów metropolitalnych i zapewnić ich konkurencyjność w Europie i na świecie. Zwłaszcza rozwój sytuacji w Niemczech zasługuje na uwagę. Prace prowadzone przez uniwersytety i inne instytucje na szczeblu federalnym ułatwiają prowadzenie


(1) Dz.U. C 302 z 7.12.2004, s. 101 (2) Należy wyraźnie rozróżniać między „metropolią” a „obszarem metropolitalnym”; ogólnie za „metropolię” uważa się wielkie miasto lub aglomerację, zaś „obszar metropolitalny” to zespół wielkiego miasta lub zespół większych miast o układzie policentrycznym wraz z otaczającymi go gminami i obszarami wiejskimi. W efekcie obszary metropolitalne mają większą powierzchnię niż metropolie.

obiektywnej dyskusji. W konferencje międzyresortowe w sprawie obszarów metropolitalnych włączyły się władze krajowe i regionalne.

1.6 Postępem jest polityka miejska Komisji, jak i projekt agendy terytorialnej Rady. Stanowią one ramy ambitnej polityki miejskiej. Agenda wymienia kilka specyficznych cech wielkich metropolii. EKES stwierdza jednak, że w projekcie agendy terytorialnej brak jeszcze pewności w tym względzie.

1.7 O ile struktury i podejścia są różne w poszczególnych krajach, to wyzwania i ambicje wielkich regionów miejskich są w dużej mierze takie same.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 168 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C168 - 86 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie promocji transgranicznego transportu rowerowego

 • Dz. U. C168 - 77 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie transportu na obszarach miejskich i metropolitalnych

 • Dz. U. C168 - 74 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty COM(2006) 594 wersja ostateczna — 2006/0196 (COD)

 • Dz. U. C168 - 71 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej COM(2006) 569 wersja ostateczna — 2006/0182 (COD)

 • Dz. U. C168 - 68 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Śródokresowy przegląd Programu promocji żeglugi bliskiego zasięgu” [COM(2003) 155 wersja ostateczna] COM(2006) 380 wersja ostateczna

 • Dz. U. C168 - 63 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „Logistyka transportu towarowego w Europie — klucz do zrównoważonej mobilności”COM(2006) 336 wersja ostateczna

 • Dz. U. C168 - 57 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspólnej polityki portowej w UE

 • Dz. U. C168 - 50 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz”COM(2006) 275 wersja ostateczna

 • Dz. U. C168 - 47 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia w państwach członkowskich COM(2006) 815 wersja ostateczna — 2006/0271 (CNS)

 • Dz. U. C168 - 44 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpiecznego składowania i zakazu wywozu rtęci metalicznej COM(2006) 636 wersja ostateczna — 2006/0210 (COD)

 • Dz. U. C168 - 42 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zakazującego wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro COM(2006) 684 wersja ostateczna — 2006/0236 (COD)

 • Dz. U. C168 - 38 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego — Wprowadzenie zrównoważenia w rybołówstwie UE przy pomocy podejścia opartego na maksymalnie podtrzymywalnym odłowie COM(2006) 360 wersja ostateczna

 • Dz. U. C168 - 34 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie:— wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności— wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę Rady 2001/112/WE— wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE— wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności COM(2006) 423 wersja ostateczna — 2006/0143 (COD) — COM(2006) 425 wersja ostateczna — 2006/0144 (COD) — COM(2006) 427 wersja ostateczna — 2006/0147 (COD) — COM(2006) 428 wersja ostateczna — 2006/0145 (COD)

 • Dz. U. C168 - 29 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego ustanawiającej ramy dla ochrony gleby oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE COM(2006) 232 wersja ostateczna — 2006/0086 (COD)

 • Dz. U. C168 - 22 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Sprawozdanie Komisji: sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2005”SEC(2006) 761 wersja ostateczna

 • Dz. U. C168 - 16 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie agendy terytorialnej

 • Dz. U. C168 - 1 z 200720.7.2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie rozwoju łańcucha wartości i dostaw w perspektywie europejskiej i światowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.