Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 183 POZ 20

Tytuł:

Sprawa C-252/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour of Appeal (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 29 maja 2007 r. — Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingdom Limited

Data ogłoszenia:2007-08-04


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 183 POZ 20

C 183/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2007

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour of Appeal (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 29 maja 2007 r. — Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingdom Limited (Sprawa C-252/07) (2007/C 183/33) Język postępowania: angielski

aby stwierdzić szkodę dla odróżniającego charakteru i (iii) czy aby stwierdzić szkodę dla odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego powinien on wywierać wpływ na gospodarczą postawę konsumenta


(1) Dz.U. L 40, 11.2.1989, str. 1.

Sąd krajowy Cour of Appeal (Civil Division)

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 29 maja 2007 r. — Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club przeciwko Commissioners of HM Revenue and Customs (Sprawa C-253/07)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Strona skarżąca: Intel Corporation Inc. Strona pozwana: CPM United Kingdom Limited Sąd krajowy Pytania prejudycjalne 1) Czy do celów stosowania art. 4 ust. 4 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104 z dnia 21 grudnia 1988 r. (1), w sytuacji gdy: a) wcześniejszy znak towarowy dla pewnego rodzaju towarów i usług cieszy się dużą renomą, b) te towary i usługi są zupełnie niepodobne lub w znacznym stopniu niepodobne do towarów i usług dla późniejszego znaku, c) wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakiegokolwiek towaru lub usługi, d) przeciętny konsument natrafia na późniejszy znak używany dla usług z nim związanych, wywołuje to w nim skojarzenie wcześniejszego znaku towarowego ww. okoliczności wystarczają same w sobie aby ustalić (i) „związek” w rozumieniu pkt. [29] i [30] wyroku w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon AG przeciwko Fitnessworld Trading Ltd, Rec. str. I-12537 i/lub (ii) stwierdzić nieuzasadnioną korzyść lub szkodę zgodnie z tym artykułem 2) Jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze jest przecząca, jakie czynniki sąd krajowy powinien uznać za wystarczające W szczególności, w ramach ogólnej oceny istnienia „związku”, jaką wagę należy przyznać towarom i usługom w opisie późniejszego znaku towarowego 3) W świetle art. 4 ust. 4 lit. a), jakie są przesłanki spełnienia warunku szkody dla odróżniającego charakteru W szczególności (i) czy wcześniejszy znak towarowy musi być niepowtarzalny, (ii) czy pierwsze kolidujące użycie wystarcza

(2007/C 183/34) Język postępowania: angielski

High Court of Justice (Chancery Division)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Strona skarżąca: Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club Strona pozwana: Commissioners of HM Revenue and Customs

Pytania prejudycjalne 1. Czy dla celów stosowania zwolnienia zawartego w art. 13 część A ust. 1 lit. m) szóstej dyrektywy (1) pojęcie „osoby” w wyrażeniu „osoby uczestniczące w sporcie” obejmuje osoby prawne i stowarzyszenia niemające osobowości prawnej, czy też ograniczone jest do jednostek rozumianych jako osoby fizyczne lub istoty ludzkie 2. Jeżeli pojęcie „osoby” w wyrażeniu „osoby uczestniczące w sporcie” w istocie obejmuje osoby prawne i stowarzyszenia niemające osobowości prawnej, jak również jednostki, to czy wyrażenie „określone usługi ściśle związane z edukacją sportową [ze sportem]” umożliwia państwu członkowskiemu ograniczenie zakresu zwolnienia tylko do jednostek uczestniczących w sporcie

(1) Szósta dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, Dz.U. L 145, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 183 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C183 - 45 z 20074.8.2007

  Sprawa F-57/07: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2007 r. — Wiedmann przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C183 - 44 z 20074.8.2007

  Sprawa F-56/07: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2007 r. — Gerochristos przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C183 - 43 z 20074.8.2007

  Sprawa F-54/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 19 czerwca 2007 r. — Davis i in. przeciwko Radzie (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytura — Współczynnik korygujący — Przejście na emeryturę po wejściu w życie regulaminu pracowniczego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r. — Stosowanie współczynników korygujących obliczanych w odniesieniu do przeciętnych kosztów utrzymania w państwie miejsca zamieszkania emerytowanych pracowników — Przepisy przejściowe — Zawieszenie współczynników korygujących w przypadku praw do emerytury nabytych przed wejściem w ąycie regulaminu pracowniczego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r.)

 • Dz. U. C183 - 43 z 20074.8.2007

  Sprawa F-45/07: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2007 r. — Wolfgang A. Mandt przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

 • Dz. U. C183 - 43 z 20074.8.2007

  Sprawa F-55/07: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2007 r. — Tiralongo przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 42 z 20074.8.2007

  Sprawa F-21/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 28 czerwca 2007 r. — da Silva przeciwko Komisji (Urzędnicy — Powołanie na stanowisko — Stanowisko dyrektora opublikowane przed dniem 1 maja 2004 r. — Zmiana regulaminu pracowniczego — Art. 2 i art. 5 ust. 5 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Zaklasyfikowanie do grupy na podstawie nowych mniej korzystnych przepisów — Zasada, zgodnie z którą każdy urzędnik ma ekspektatywę rozwoju kariery)

 • Dz. U. C183 - 42 z 20074.8.2007

  Sprawa F-38/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 czerwca 2007 r. — Bianchi przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) (Służba publiczna — Pracownik tymczasowy — Umowa na czas określony — Nieprzedłużenie — Nienależyte wykonywanie obowiązków — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dz. U. C183 - 41 z 20074.8.2007

  Sprawa T-181/02: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 maja 2007 r. — Neue Erba Lautex przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 41 z 20074.8.2007

  Sprawa T-378/02: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 maja 2007 r. — Technische Glaswerke Ilmenau przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 41 z 20074.8.2007

  Sprawa T-266/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 czerwca 2007 r. — Komisja przeciwko TH Parkner

 • Dz. U. C183 - 40 z 20074.8.2007

  Sprawa T-212/07: Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2007 r. — Harman International Industries przeciwko OHIM — Becker (Barbara Becker)

 • Dz. U. C183 - 40 z 20074.8.2007

  Sprawa T-215/07: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2007 r. — Donnici przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C183 - 39 z 20074.8.2007

  Sprawa T-210/07: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2007 r. — RSA Security Ireland przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 39 z 20074.8.2007

  Sprawa T-211/07: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2007 r. — AWWW przeciwko Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

 • Dz. U. C183 - 38 z 20074.8.2007

  Sprawa T-209/07: Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2007 r. — Gaedertz przeciwko OHIM — Living Byte Software (GlobalRemote)

 • Dz. U. C183 - 37 z 20074.8.2007

  Sprawa T-208/07: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2007 r. — BOT Elektrownia Bełchatów i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 36 z 20074.8.2007

  Sprawa T-202/07: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2007 r. — Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM (555)

 • Dz. U. C183 - 36 z 20074.8.2007

  Sprawa T-207/07: Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2007 r. — Eurallumina przeciwko Komisji

 • Dz. U. C183 - 35 z 20074.8.2007

  Sprawa T-200/07: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2007 r. — Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM (222)

 • Dz. U. C183 - 35 z 20074.8.2007

  Sprawa T-201/07: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2007 r. — Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM (333)

 • Dz. U. C183 - 34 z 20074.8.2007

  Sprawa T-189/07: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2007 r. — Frosch Touristik przeciwko OHIM — DSR touristik (FLUGBÖRSE)

 • Dz. U. C183 - 34 z 20074.8.2007

  Sprawa T-191/07: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2007 r. — Anheuser-Busch przeciwko OHIM — Budějovický Budvar (BUDWEISER)

 • Dz. U. C183 - 33 z 20074.8.2007

  Sprawa T-346/06 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 czerwca 2007 r. — IMS przeciwko Komisji (Środek tymczasowy — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dyrektywa 98/37/WE — Dopuszczalność — Fumus boni juris — Pilny charakter — Wyważenie interesów)

 • Dz. U. C183 - 33 z 20074.8.2007

  Sprawa T-163/07: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2007 r. — SC Gerovital Cosmetics przeciwko OHIM — SC Farmec (GEROVITAL H3 Prof. Dr. A. Aslan)

 • Dz. U. C183 - 32 z 20074.8.2007

  Sprawa T-473/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 czerwca 2007 r. — Asturias Cuerno przeciwko Komisji (Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — Artykuł 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Praca wykonywana dla organizacji międzynarodowej — Dodatek na zagospodarowanie — Dieta dzienna)

 • Dz. U. C183 - 32 z 20074.8.2007

  Sprawa T-182/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 czerwca 2007 r. — Niderlandy przeciwko Komisji (Zbliżanie ustawodawstw — Przepisy krajowe stanowiące odstępstwo — Odrzucenie przez Komisję projektu dekretu wprowadzającego wcześniejsze obniżenie wspólnotowej dopuszczalnej wartości emisji pyłów wytwarzanych przez niektóre nowe pojazdy z silnikiem wysokoprężnym — Obowiązek należytej staranności i uzasadnienia — Specyficzny charakter problemu przestrzegania przez notyfikujące państwo członkowskie wspólnotowych dopuszczalnych wartości stężenia pyłów w powietrzu)

 • Dz. U. C183 - 31 z 20074.8.2007

  Sprawa T-246/99: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 czerwca 2007 r. — Tirrenia di Navigazione i in. przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Transport morski — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE — Nowa pomoc — Pomoc istniejąca)

 • Dz. U. C183 - 31 z 20074.8.2007

  Sprawa T-65/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 czerwca 2007 r. — Nuova Gela Sviluppo przeciwko Komisji (EFRR — Zakończenie pomocy finansowej przyznawanej ze Wspólnoty — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga odszkodowawcza — Klauzula arbitrażowa)

 • Dz. U. C183 - 30 z 20074.8.2007

  Sprawa C-422/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 1 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

 • Dz. U. C183 - 30 z 20074.8.2007

  Sprawa C-490/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 10 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C183 - 30 z 20074.8.2007

  Sprawa C-509/06 P: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 maja 2007 r. — Akzo Nobel NV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C183 - 30 z 20074.8.2007

  Sprawa C-15/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 kwietnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — 01081 Telecom AG przeciwko Republice Federalnej Niemiec, przy udziale E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG

 • Dz. U. C183 - 29 z 20074.8.2007

  Sprawa C-322/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C183 - 29 z 20074.8.2007

  Sprawa C-356/06: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 11 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C183 - 29 z 20074.8.2007

  Sprawa C-358/06: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 11 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C183 - 29 z 20074.8.2007

  Sprawa C-394/06: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 14 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejsich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C183 - 29 z 20074.8.2007

  Sprawa C-397/06: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 24 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Estonii

 • Dz. U. C183 - 28 z 20074.8.2007

  Sprawa C-61/06: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 10 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C183 - 28 z 20074.8.2007

  Sprawa C-140/06: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 21 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dz. U. C183 - 28 z 20074.8.2007

  Sprawa C-297/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C183 - 27 z 20074.8.2007

  Sprawa C-291/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Regeringsrätten (Szwecja) w dniu 15 czerwca 2007 r. — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet przeciwko Skatteverket

 • Dz. U. C183 - 27 z 20074.8.2007

  Sprawa C-293/07: Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C183 - 25 z 20074.8.2007

  Sprawa C-289/07: Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C183 - 25 z 20074.8.2007

  Sprawa C-290/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 29 marca 2007 r. w sprawie T-366/00 Scott S.A. popierana przez Republikę Francuską przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 14 czerwca 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C183 - 24 z 20074.8.2007

  Sprawa C-266/07: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C183 - 24 z 20074.8.2007

  Sprawa C-274/07: Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Litewskiej

 • Dz. U. C183 - 24 z 20074.8.2007

  Sprawa C-284/07: Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C183 - 23 z 20074.8.2007

  Sprawa C-260/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Barcelona (Hiszpania) w dniu 31 maja 2007 r. — PEDRO IV SERVICIOS S.L przeciwko TOTAL ESPAŇA S.A

 • Dz. U. C183 - 22 z 20074.8.2007

  Sprawa C-257/07: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C183 - 22 z 20074.8.2007

  Sprawa C-258/07: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C183 - 22 z 20074.8.2007

  Sprawa C-259/07: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C183 - 21 z 20074.8.2007

  Sprawa C-255/07: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C183 - 21 z 20074.8.2007

  Sprawa C-256/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 31 maja 2007 r. — Mitsui & Co. Deutschland GmbH przeciwko Hauptzollamt Düsseldorf

 • Dz. U. C183 - 20 z 20074.8.2007

  Sprawa C-253/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 29 maja 2007 r. — Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club przeciwko Commissioners of HM Revenue and Customs

 • Dz. U. C183 - 19 z 20074.8.2007

  Sprawa C-246/07: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C183 - 19 z 20074.8.2007

  Sprawa C-249/07: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C183 - 18 z 20074.8.2007

  Sprawa C-237/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht w dniu 14 maja 2007 r. — Dieter Janecek przeciwko Wolnemu Krajowi Związkowemu Bawaria

 • Dz. U. C183 - 18 z 20074.8.2007

  Sprawa C-238/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 5 marca 2007 r. w sprawie T-455/04 Derya Beyatli i Armgan Candan przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 14 maja 2007 r. przez Derya Beyatli

 • Dz. U. C183 - 17 z 20074.8.2007

  Sprawa C-221/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sozialgericht Stuttgart (Niemcy) w dniu 2 maja 2007 r. — Krystyna Zablocka-Weyhermüller przeciwko Land Baden-Württemberg

 • Dz. U. C183 - 17 z 20074.8.2007

  Sprawa C-225/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgerichts Landau/Isar (Niemcy) w dniu 7 maja 2007 r. — postępowanie karne przeciwko Rainerowi Güntherowi Mögingerowi

 • Dz. U. C183 - 16 z 20074.8.2007

  Sprawa C-170/07: Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

 • Dz. U. C183 - 15 z 20074.8.2007

  Sprawa C-339/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 21 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/116/WE — Załącznik do dyrektywy 82/471/EWG — Karma dla zwierząt — Candida guilliermondii — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C183 - 15 z 20074.8.2007

  Sprawa C-392/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 21 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/15/WE — Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C183 - 14 z 20074.8.2007

  Sprawa C-321/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/14/WE — Informowanie i przeprowadzanie konsultacji z pracownikami — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C183 - 14 z 20074.8.2007

  Sprawa C-333/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie nr 261/2004 — Transport lotniczy — Odmowa przyjęcia na pokład albo odwołanie lub duże opóźnienie lotu — Odszkodowanie i pomoc dla pasażerów — Ustanowienie sankcji)

 • Dz. U. C183 - 13 z 20074.8.2007

  Sprawy połączone C-231/06 do C-233/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 czerwca 2007 r. (wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym złożone przez Cour du travail de Bruxelles- Belgia) — Office national des pensions (ONP) przeciwko Emilienne Jonkman (C-231/06), Hélène Vercheval (C-232/06) oraz Noëlle Permesaen (C-233/06) przeciwko Office national des pensions (Równe traktowanie kobiet i mężczyzn — Ustawowy system emerytalny — Dyrektywa 79/7/EWG — Stewardesy — Przyznanie emerytury równej emeryturom stewardów — Jednorazowa zapłata składek wyrównawczych — Zapłata odsetek — Zasada skuteczności — Obowiązki państwa członkowskiego wynikające z wyroku prejudycjalnego)

 • Dz. U. C183 - 12 z 20074.8.2007

  Sprawa C-82/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko — Odpady — Odpady niebezpieczne — Dyrektywy 75/442/EWG i 91/689/EWG — Obowiązek opracowania i przekazania planów gospodarowania odpadami)

 • Dz. U. C183 - 12 z 20074.8.2007

  Sprawa C-158/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven — Niderlandy) — Stichting ROM-projecten przeciwko Staatssecretaris van Economische Zaken (Fundusze strukturalne — Zwrot pomocy wspólnotowej w przypadku nieprawidłowości — Brak opublikowania i powiadomienia o warunkach przyznania pomocy — Niewiedza beneficjenta — Dobra wiara — Pewność prawa — Skuteczność — Artykuł 10 WE)

 • Dz. U. C183 - 11 z 20074.8.2007

  Sprawa C-56/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf — Niemcy) — Euro Tex Textilverwertung GmbH przeciwko Hauptzollamt Duisburg (Stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi — Pojęcie „produktów pochodzących” — Ubrania używane)

 • Dz. U. C183 - 11 z 20074.8.2007

  Sprawa C-64/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Obvodní soud pro Prahu 3 — Republika Czeska) — Telefónica O2 Czech Republic a.s., dawniej Český Telecom a.s. przeciwko Czech On Line a.s. (Łączność elektroniczna — Sieci i usługi — Wspólne ramy regulacyjne — Przedsiębiorstwo dominujące — Obowiązek wzajemnego połączenia z innymi operatorami — Przepisy przejściowe — Dyrektywa 97/33)

 • Dz. U. C183 - 10 z 20074.8.2007

  Sprawa C-453/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Niemcy)) — Volker Ludwig przeciwko Finanzamt Luckenwalde (Szósta dyrektywa — Podatek VAT — Pojęcie „pośrednictwa w sprawach kredytów”)

 • Dz. U. C183 - 9 z 20074.8.2007

  Sprawa C-445/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Werner Haderer przeciwko Finanzamt Wilmersdorf (Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia — Artykuł 13 część A ust. 1 lit. j) — Nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące edukację szkolna i uniwersytecką — Nauczanie w ramach kursów organizowanych przez ośrodki szkoleniowe dla dorosłych — Brak bezpośredniego stosunku umownego z uczniami)

 • Dz. U. C183 - 8 z 20074.8.2007

  Sprawa C-428/05: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 21 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg — Niemcy) — Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Refundacje wywozowe — Rozporządzenie (EWG) nr 3665/87 — Pojęcie „nienależnej wypłaty refundacji” — Wypłata refundacji na podstawie niepełnej dokumentacji — Możliwość uzupełnienia dokumentów dotyczących refundacji po upływie terminów wskazanych w art. 47 ust. 2 i art. 48 ust. 2 lit. a) rozporządzenia, w ramach wszczętej w późniejszym okresie procedury odzyskiwania)

 • Dz. U. C183 - 8 z 20074.8.2007

  Sprawa C-434/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College) przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia — Artykuł 13 część A ust. 1 lit. i) i ust. 2 — Udostępnianie personelu nauczycielskiego odpłatnie przez instytucję edukacyjną innej tego rodzaju instytucji)

 • Dz. U. C183 - 7 z 20074.8.2007

  Sprawa C-422/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/30/WE — Transport lotniczy — Ograniczenia działalności związane z poziomem hałasu w portach lotniczych Wspólnoty — Przyjęcie przez państwo członkowskie, w terminie wyznaczonym na dokonanie transpozycji, przepisów mogących w poważny sposób utrudniać osiągnięcia rezultatu przewidzianego w dyrektywie)

 • Dz. U. C183 - 7 z 20074.8.2007

  Sprawa C-424/05 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Sonji Hosman-Chevalier (Odwołanie — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — Przesłanka przewidziana w art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu — Pojęcie „pracy wykonywanej dla innego państwa”)

 • Dz. U. C183 - 6 z 20074.8.2007

  Sprawa C-358/05: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 21 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/54/WE — Wewnętrzny rynek energii elektrycznej — Brak transpozycji w przepisanym terminie)

 • Dz. U. C183 - 6 z 20074.8.2007

  Sprawa C-366/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo — Portugalia) — Optimus-Telecomunicações, SA przeciwko Fazenda Pública (Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału — Dyrektywa 69/335/EWG, w brzmieniu zmienionym dyrektywą 85/303/EWG — Artykuł 7 ust. 1 — Podatek kapitałowy — Zwolnienie — Przesłanki — Sytuacja w dniu 1 lipca 1984 r.)

 • Dz. U. C183 - 5 z 20074.8.2007

  Sprawa C-259/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank te Rotterdam — Niderlandy) — postępowanie karne przeciwko Omni Metal Service (Rozporządzenie (EWG) nr 259/93 — Odpady — Kable składające się z miedzi i PCW — Wywóz do Chin w celu odzysku — Kod GC 020 — Odpad mieszany — Zestawienie dwóch materiałów występujących w zielonym wykazie odpadów — Brak uwzględnienia wskazanego odpadu mieszanego we wspomnianym wykazie — Konsekwencje)

 • Dz. U. C183 - 5 z 20074.8.2007

  Sprawa C-342/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych — Dzika fauna i flora — Polowanie na wilki)

 • Dz. U. C183 - 4 z 20074.8.2007

  Sprawa C-173/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 23 WE, 25 WE i 133 WE — Umowa o współpracy między EWG i Algierią — Podatek środowiskowy nałożony na gazociągi wybudowane na terytorium regionu Sycylii — Opłata o skutku równoważnym do ceł)

 • Dz. U. C183 - 4 z 20074.8.2007

  Sprawa C-246/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Patent — und Markensenat — Austria) — Armin Häupl przeciwko Lidl Stiftung & Co. KG. (Prawo o znakach towarowych — Artykuł 10 ust. 1 dyrektywy 89/104/EWG — Brak rzeczywistego używania znaku towarowego — Pojęcie „daty zakończenia procedury rejestracji”)

 • Dz. U. C183 - 3 z 20074.8.2007

  Sprawa C-127/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Polityka społeczna — Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników — Dyrektywa 89/391/EWG — Artykuł 5 ust. 1 — Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w każdym aspekcie odnoszącym się do pracy — Odpowiedzialność pracodawcy)

 • Dz. U. C183 - 3 z 20074.8.2007

  Sprawa C-148/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 79/923/EWG — Jakość wód, w których żyją skorupowce — Określenie wód, w których żyją skorupowce — Programy zmniejszenia zanieczyszczenia — Ustalenie parametrów kontroli)

 • Dz. U. C183 - 2 z 20074.8.2007

  Sprawa C-6/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) — Medipac — Kazantzidis AE przeciwko Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS) (Swobodny przepływ towarów — Dyrektywa 93/42/EWG — Zakup przez szpital wyrobów medycznych posiadających oznakowanie CE — Środki ochronne — Zamówienie publiczne na dostawy — Zamówienie poniżej progu uzasadniającego zastosowanie dyrektywy 93/36/EWG — Zasada równego traktowania i obowiązek zachowania przejrzystości)

 • Dz. U. C183 - 1 z 20074.8.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 170 z 21.7.2007.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.