Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 190 POZ 6

Tytuł:

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

Data ogłoszenia:2007-08-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 190 POZ 6

Strona 1 z 2
C 190/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2007

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (2007/C 190/04) Numer XA: XA 7023/07 Państwo członkowskie: Niderlandy Region: — Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Verhoging toegevoegde waarde landbouwproducten, onderdeel verwerking en afzet). Podstawa prawna: — Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20, artikel 2:1, artikel 2:2, artikel 2:47, eerste lid, aanhef en onderdeel b, — Openstellingsbesluit LNV-subsidies. Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Pomoc jest finansowana z kwoty uzupełniającej (2,83 milionów EUR) w ramach środka 123 programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Maksymalna intensywność pomocy: Na każdy projekt 35 % kosztów określonych w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 70/2001; maksymalna intensywność pomocy ustalona zostanie z chwilą rozpoczęcia realizacji programu zgodnie z decyzją w sprawie dotacji Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska Naturalnego i Jakości Żywności. Data realizacji: Rozporządzenie w sprawie dotacji Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska Naturalnego i Jakości Żywności wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r., ale nie zostało udostępnione dla tego programu. Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do dnia 30 czerwca 2008 r. (zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 70/2001) uwzględniając okres przejściowy, który upływa dnia 31 grudnia 2008 r. (zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 70/2001). Cel pomocy: Celem pomocy jest zachęcenie do opracowywania projektów, które mają na celu polepszenie ogólnych wyników gospodarstwa i dotyczą inwestycji związanych z przetwórstwem i/lub obrotem produktami rolnymi jak określono w załączniku I do Traktatu WE. Program pomocy spełnia warunki art. 4 ust. 7 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 70/2001. Sektor(-y) gospodarki: Przetwórstwo i obrót produktami rolnymi Uwagi: Pomoc dotyczy gospodarstw rolnych Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Dalsze informacje: Program pomocy ma na celu zapewnienie dodatkowego finansowania dla środka 123 programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 jak określono w art. 89 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. W zakres środka 123 programu wchodzą następujące działania: 1) inwestycje związane z przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi określonymi w załączniku I Traktatu do WE oraz 2) inwestycje mające na celu opracowanie nowych produktów, procesów i technologii dla produktów określonych w załączniku I do Traktatu WE. Niniejsze zawiadomienie dotyczy wyłącznie inwestycji wymienionych w pkt 1. Zawiadomienie nr XS 137/07 obejmuje inwestycje wymienione w pkt 2. Zarówno zawiadomienie nr XS 137/07 jak i niniejsze zawiadomienie dotyczą pomocy stanowiącej dodatkowe finansowanie w ramach środka 123 programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.


Numer XA: XA 7024/07 Państwo członkowskie: Niderlandy Region: — Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Samenwerking bij innovatie (industrieel onderzoek)). Podstawa prawna: — Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 2:1, artikel 2:2, artikel 2:32, — Openstellingsbesluit LNV-subsidies. Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Pomoc jest finansowana z kwoty uzupełniającej (11,75 milionów EUR) w ramach środka 124 programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 190 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C190 - 13 z 200715.8.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4851 — Sagard/Fläkt Woods) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C190 - 12 z 200715.8.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4749 — PSB/Ovako) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C190 - 11 z 200715.8.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4811 — Cetelem/Findomestic) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C190 - 10 z 200715.8.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4832 — Penske/GM/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C190 - 9 z 200715.8.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4760 — Amadeus/Sabre/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C190 - 8 z 200715.8.2007

  Zawiadomienie w sprawie upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C190 - 4 z 200715.8.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C190 - 2 z 200715.8.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C190 - 1 z 200715.8.2007

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.