Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 20 POZ 39

Tytuł:

Sprawa F-137/06: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2006 r. — Chassagne przeciwko Komisji

Data ogłoszenia:2007-01-27


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 20 POZ 39

27.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 20/39

— Podstawą oddalenia zażalenia były przepisy wprowadzające [art. 3 ust. 1 lit. c) ogólnych przepisów wprowadzających dotyczących postępowań w sprawie zatrudnienia i wykorzystania personelu kontraktowego w Komisji] wykraczające poza delegację dla Komisji w art. 86 ust. 6 Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot.

że wydać ma wyraźną decyzję, w której uznaje dzień 1 lipca 2002 r. za pierwsze objęcie funkcji w rozumieniu art. 12 lit. d) Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (PPI); — zasądzenie od organu powołującego na rzecz skarżącego: i) kwoty 9 523,26 EUR tytułem naprawienia szkody majątkowej, powiększonej o ustawowe odsetki za zwłokę od dnia, w którym stanie się wymagalna; ii) kwoty 5 000 EUR tytułem naprawienia krzywdy, powiększonej o ustawowe odsetki od dnia, w którym stanie się ona wymagalna; — zastrzeżenie późniejszego wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie części szkody majątkowej, która nie może jeszcze być oszacowana i która wynika z kosztów jakie skarżący poniósł od dnia 18 kwietnia 2006 r. i ponosi w dalszym ciągu w sporze z belgijską administracją podatkową przed belgijskimi sądami krajowymi w przedmiocie ustalenia daty pierwszego objęcia funkcji; — obciążenie Komisji kosztami postępowania.


(1) Dyrektywa Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego, trwających co najmniej trzy lata (Dz.U. 1989 L 19, str. 16). (2) Dyrektywa 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 maja 2001 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG i 93/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza (Dz.U. L 2006, str. 1).

Zarzuty i główne argumenty Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2006 r. — Chassagne przeciwko Komisji (Sprawa F-137/06) (2007/C 20/59) Język postępowania: francuski — naruszenie art. 26 regulaminu, zasady dobrej administracji i obowiązku staranności; — naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i wystąpienie oczywistego błędu w ocenie. Na poparcie swej skargi, skarżący podnosi następujące zarzuty: — naruszenie art. 18 PPI;

Strony Strona skarżąca: Olivier Chassagne (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Barnard-Glanz) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (2007/C 20/60) Język postępowania: francuski Żądania strony skarżącej — uchylenie wynikającej w dorozumiany sposób z decyzji organu powołującego z dnia 14 stycznia 2006 r. odmowy organu powołującego wydania wyraźnej decyzji w sprawie ustalenie daty pierwszego objęcia funkcji przez skarżącego; — uchylenie w razie potrzeby decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie skarżącego; — wskazanie organowi powołującemu skutków jakie pociąga za sobą uchylenie zaskarżonych decyzji, a w szczególności, Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2006 r. — Kurrer przeciwko Komisji (Sprawa F-139/06)

Strony Strona skarżąca: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 20 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C20 - 41 z 200727.1.2007

  Sprawa F-143/06: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2006 r. — Continolo przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 41 z 200727.1.2007

  Sprawa F-144/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Bleyaert przeciwko Radzie

 • Dz. U. C20 - 40 z 200727.1.2007

  Sprawa F-141/06: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2006 r. — Hartwig przeciwko Komisji i Parlamentowi

 • Dz. U. C20 - 40 z 200727.1.2007

  Sprawa F-142/06: Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2006 r. — Bligny przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 39 z 200727.1.2007

  Sprawa F-139/06: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2006 r. — Kurrer przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 38 z 200727.1.2007

  Sprawa F-124/06: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2006 r. — Molina Solano przeciwko Europolowi

 • Dz. U. C20 - 38 z 200727.1.2007

  Sprawa F-136/06: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2006 r. — Reali przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 36 z 200727.1.2007

  Sprawa T-390/06: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2006 r. — Inter-IKEA przeciwko OHIM (wyobrażenie palety)

 • Dz. U. C20 - 36 z 200727.1.2007

  Sprawa T-393/06: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2006 r. — Makhteshim Agan Holding i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 35 z 200727.1.2007

  Sprawa T-387/06: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2006 r. — Inter-IKEA przeciwko OHIM (wyobrażenie palety)

 • Dz. U. C20 - 35 z 200727.1.2007

  Sprawa T-388/06: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2006 r. — Inter-IKEA przeciwko OHIM (przedstawienie palety)

 • Dz. U. C20 - 35 z 200727.1.2007

  Sprawa T-389/06: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2006 r. — Inter-IKEA przeciwko OHIM (wyobrażenie palety)

 • Dz. U. C20 - 34 z 200727.1.2007

  Sprawa T-386/06: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2006 r. — Pegler przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 33 z 200727.1.2007

  Sprawa T-385/06: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2006 r. — Aalberts Industries i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 32 z 200727.1.2007

  Sprawa T-384/06: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2006 r. — IBP i International Building Products France przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 31 z 200727.1.2007

  Sprawa T-380/06: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2006 r. — Vischim przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 31 z 200727.1.2007

  Sprawa T-383/06: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2006 r. — Icuna.com przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C20 - 30 z 200727.1.2007

  Sprawa T-378/06: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2006 r. — IMI i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 29 z 200727.1.2007

  Sprawa T-366/06: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2006 r. — Calebus przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 29 z 200727.1.2007

  Sprawa T-370/06: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2006 r. — Kuwait Petroleum Corp. i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 28 z 200727.1.2007

  Sprawa T-364/06: Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2006 r. — Xinhui Alida Polythene przeciwko Radzie

 • Dz. U. C20 - 27 z 200727.1.2007

  Sprawa T-362/06: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2006 r. — Ballast Nedam Infra przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 27 z 200727.1.2007

  Sprawa T-363/06: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2006 r. — Honda Motor Europe przeciwko OHIM — SEAT (MAGIC SEAT)

 • Dz. U. C20 - 26 z 200727.1.2007

  Sprawa T-360/06: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2006 r. — Heijmans przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 26 z 200727.1.2007

  Sprawa T-361/06: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2006 r. — Ballast Nedam przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 25 z 200727.1.2007

  Sprawa T-358/06: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2006 r. — Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 25 z 200727.1.2007

  Sprawa T-359/06: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2006 r. — Heijmans Infrastructuur przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 24 z 200727.1.2007

  Sprawa T-356/06: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2006 r. — Koninklijke Volker Wessels Stevin przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 24 z 200727.1.2007

  Sprawa T-357/06: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2006 r. — Koninklijke Wegenbouw Stevin przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 23 z 200727.1.2007

  Sprawa T-355/06: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2006 r. — Koninklijke BAM Groep przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 22 z 200727.1.2007

  Sprawa T-353/06: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2006 r. — Vermeer Infrastructuur przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C20 - 22 z 200727.1.2007

  Sprawa T-354/06: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2006 r. — BAM NBM Wegenbouw und HBG Civiel przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 21 z 200727.1.2007

  Sprawa T-351/06: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2006 r. — Dura Vermeer Groep przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C20 - 21 z 200727.1.2007

  Sprawa T-352/06: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2006 r. — Dura Vermeer Infra przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 20 z 200727.1.2007

  Sprawa T-348/06: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2006 r. — Total Nederland przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 20 z 200727.1.2007

  Sprawa T-349/06: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2006 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 19 z 200727.1.2007

  Sprawa T-347/06: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2006 r. — Nynäs Petroleum i Nynas Belgium przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 18 z 200727.1.2007

  Sprawa T-345/06: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2006 r. — Complejo Agrícola przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 18 z 200727.1.2007

  Sprawa T-346/06: Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2006 r. — IMS przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 17 z 200727.1.2007

  Sprawa T-344/06: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2006 r. — Total przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 16 z 200727.1.2007

  Sprawa T-343/06: Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2006 r. — Shell Petroleum i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C20 - 15 z 200727.1.2007

  Sprawa T-336/06: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2006 r. — 2K-Teint i in. przeciwko EBI i Komisji

 • Dz. U. C20 - 14 z 200727.1.2007

  Sprawa C-499/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Koszalinie (Rzeczpospolita Polska) w dniu 8 grudnia 2006 — Halina Nerkowska/Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dz. U. C20 - 13 z 200727.1.2007

  Sprawa C-492/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 28 listopada 2006 r. — Consorzio Elisoccorso San Raffaele przeciwko Elilombarda s.r.l.

 • Dz. U. C20 - 13 z 200727.1.2007

  Sprawa C-494/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 6 września 2006 r. w sprawie T-304/03, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, Wam SpA, wniesione w dniu 30 listopada 2006 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C20 - 12 z 200727.1.2007

  Sprawa C-486/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu 27 listopada 2006 r. — BVBA Van Landeghem przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C20 - 12 z 200727.1.2007

  Sprawa C-488/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 7 września 2006 r. w sprawie T-168/04 L & D, S.A. przeciwko OHIM, wniesione w dniu 27 listopada 2006 r. przez L & D, S.A.

 • Dz. U. C20 - 11 z 200727.1.2007

  Sprawa C-483/06: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C20 - 11 z 200727.1.2007

  Sprawa C-484/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 27 listopada 2006 r. — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV przeciwko Staatssecretaris von Financiën

 • Dz. U. C20 - 10 z 200727.1.2007

  Sprawa C-480/06: Skarga wniesiona w dniu 24 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C20 - 9 z 200727.1.2007

  Sprawa C-477/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Athinon (Grecja) w dniu 21 listopada 2006 r. — Kokkoris D. Tsanas K. E.P.E. i in. przeciwko Glaxosmithkline Anonimi Emporiki Viomichaniki Etairia Pharmakeftikon Proiondon

 • Dz. U. C20 - 9 z 200727.1.2007

  Sprawa C-478/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Athinon (Grecja) w dniu 21 listopada 2006 r. — Kokkoris D. Tsanas K. E.P.E. i in. przeciwko Glaxosmithkline Anonimi Emporiki Viomichaniki Etairia Pharmakeftikon Proiondon

 • Dz. U. C20 - 8 z 200727.1.2007

  Sprawa C-476/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Athinon (Grecja) w dniu 21 listopada 2006 r. — K.P. Marinopoulos — Anonimos Etairia Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proiondon przeciwko Glaxosmithkline Anonimi Emporiki Viomichaniki Etairia Pharmakeftikon Proiondon

 • Dz. U. C20 - 7 z 200727.1.2007

  Sprawa C-474/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Athinon (Grecja) w dniu 21 listopada 2006 r. — Farmakapothiki Pharma-Group Messinias Anonymi Etaireia przeciwko GlaxoSmithKline Anonymi Emporiki Viomichaniki Etairia Farmakeftikon Proïonton

 • Dz. U. C20 - 7 z 200727.1.2007

  Sprawa C-475/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Athinon (Grecja) w dniu 21 listopada 2006 r. — K.P. Marinopoulos — Anonimos Etairia Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proiondon przeciwko Glaxosmithkline Anonimi Emporiki Viomichaniki Etairia Pharmakeftikon Proiondon

 • Dz. U. C20 - 6 z 200727.1.2007

  Sprawa C-473/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Athinon (Grecja) w dniu 21 listopada 2006 r. — IONAS STROUMSAS E.P.E. przeciwko GLAXOSMITHKLINE Anonimi Emporiki Viomichaniki Etairia Phrmakeftikon Proiondon

 • Dz. U. C20 - 5 z 200727.1.2007

  Sprawa C-471/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Athinon (Grecja) w dniu 21 listopada 2006 r. — PHARMAKEMPORIKI EMPORIAS KAI DIANOMIS PHARMAKEFTIKON PROIONDON przeciwko GLAXOSMITHKLINE Anonimi Emporiki Viomichaniki Etairia Pharmakeftikon Proiondon

 • Dz. U. C20 - 5 z 200727.1.2007

  Sprawa C-472/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Athinon (Grecja) w dniu 21 listopada 2006 r. — IONAS STROUMSAS E.P.E. przeciwko GLAXOSMITHKLINE Anonimi Emporiki Viomichaniki Etairia Pharmakeftikon Proiondon

 • Dz. U. C20 - 4 z 200727.1.2007

  Sprawa C-470/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Athinon (Grecja) w dniu 21 listopada 2006 r. — KONSTANTINOS XIDIAS & C. O.E. przeciwko GLAXOSMITHKLINE Anonimi Emporiki Viomichaniki Etairia Pharmakeftikon Proiondon

 • Dz. U. C20 - 3 z 200727.1.2007

  Sprawa C-468/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Athinon (Grecja) w dniu 21 listopada 2006 r. — SOT. LELOS & C. E.E. przeciwko GLAXOSMITHKLINE Anonimi Emporiki Viomichaniki Etairia Pharmakeftikon Proiondon

 • Dz. U. C20 - 3 z 200727.1.2007

  Sprawa C-469/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Athinon w dniu 21 listopada 2006 r. — PHARMAKEMPORIKI EMPORIAS KAI DIANOMIS PHARMAKEFTIKON PROIONDON przeciwko GLAXOSMITHKLINE Anonimi Emporiki Viomichaniki Etairia Pharmakeftikon Proiondon

 • Dz. U. C20 - 2 z 200727.1.2007

  Sprawa C-455/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven w dniu 14 listopada 2006 r. — Heemskerk B.V., B.V. v/h Firma Schaap przeciwko Productschap Vee en Vlees

 • Dz. U. C20 - 1 z 200727.1.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.