Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 204 POZ 19

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4840 — Fiat/Teksid) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

Data ogłoszenia:2007-09-01


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 204 POZ 19

1.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4840 — Fiat/Teksid) Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

C 204/19

(2007/C 204/14) 1. W dniu 24 sierpnia 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Fiat S.p.A. („Fiat”, Włochy) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Teksid Aluminum S.r.l. („Teksid Aluminum”, Włochy) oraz Teksid Aluminium Getti Speciali S.r.l. („Getti Speciali”, Włochy) w drodze zakupu udziałów w dniu 25 lipca 2007 r. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku przedsiębiorstwa Fiat: produkcja i sprzedaż samochodów, pojazdów użytkowych, maszyn rolniczych, sprzętu budowlanego, części wyposażenia samochodowego oraz produktów metalurgicznych, — przypadku przedsiębiorstw Teksid i Getti Speciali: produkcja elementów odlewanych z aluminium dla przemysłu motoryzacyjnego oraz do innych zastowań. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4840 — Fiat/Teksid, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussels


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1. (2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 204 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C204 - 20 z 20071.9.2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C204 - 18 z 20071.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4860 — HRE/DEPFA) (1)

 • Dz. U. C204 - 17 z 20071.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4789 — ELG Haniel/Metal One/ELG Nippon Stainless Resources/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C204 - 16 z 20071.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4894 — Aegon/Caja Cantabria/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C204 - 15 z 20071.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C204 - 14 z 20071.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4611 — Egmont/Bonnier (Books)) (1)

 • Dz. U. C204 - 13 z 20071.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4863 — Bain Capital/American Standard) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C204 - 11 z 20071.9.2007

  Wezwanie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w Komitecie Naukowym Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. C204 - 10 z 20071.9.2007

  MEDIA 2007— Dystrybucja, promocja i rozwój — Zaproszenie do składania aplikacji — EACEA/17/07 — Wdrożenie programu wspomagającego rozwój, dystrybucję i promocję sztuki audiowizualnej w Europie

 • Dz. U. C204 - 9 z 20071.9.2007

  MEDIA 2007 — Dystrybucja, promocja i rozwój — Zaproszenie do składania aplikacji — EACEA/16/07 — Wdrożenie programu wspomagającego rozwój, dystrybucję i promocję sztuki audiowizualnej w Europie

 • Dz. U. C204 - 8 z 20071.9.2007

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.4404 — Universal/BMG Music Publishing (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C204 - 6 z 20071.9.2007

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na 150. posiedzeniu komitetu w dniu 10 maja 2007 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do sprawy COMP/M.4404 — Universal/BMG Music Publishing

 • Dz. U. C204 - 5 z 20071.9.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C204 - 1 z 20071.9.2007

  Opinia Rady z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2006–2009 przedstawionego przez Republikę Czeską

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.