Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 209 POZ 2

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4873 — Schott Solar/Wacker/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

Data ogłoszenia:2007-09-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 209 POZ 2

C 209/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2007

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4873 — Schott Solar/Wacker/JV) Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 209/02) 1. W dniu 31 sierpnia 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Wacker Chemie AG („Wacker”, Niemcy), kontrolowane przez Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft (Niemcy) i Schott Solar GmbH („Schott Solar”, Niemcy), kontrolowane przez Schott AG („Schott”, Niemcy), które należy do Carl Zeiss Group (Niemcy), przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką joint venture („JV”, Niemcy) w drodze zakupu udziałów. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku Wacker: chemikalia silikonowe i polimerowe, chemikalia specjalne i wysokowartościowe, branża półprzewodników i produkcja silikonu; — w przypadku Schott Solar: produkcja i dystrybucja płytek, ogniw i modułów słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych; — w przypadku JV: opracowywanie, produkcja i dystrybucja krystalicznych płytek słonecznych. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 ( 2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4873 — Schott Solar/Wacker/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1. (2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 209 POZ 2 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.