Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 210 POZ 11

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4581 — Imperial Tobacco/Altadis) (1)

Data ogłoszenia:2007-09-08


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 210 POZ 11

8.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4581 — Imperial Tobacco/Altadis)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

C 210/11

(2007/C 210/07) 1. W dniu 30 sierpnia 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Imperial Tobacco Group PLC („Imperial”, Zjednoczone Królestwo) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Altadis S.A („Altadis”, Hiszpania) w drodze publicznej oferty przejęcia ogłoszonej w dniu 18 lipca 2007 r. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku Imperial: produkcja i dystrybucja wyrobów tytoniowych; — w przypadku Altadis: produkcja wyrobów tytoniowych, dystrybucja wyrobów tytoniowych i wyrobów beztytoniowych. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4581 — Imperial Tobacco/Altadis, na adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 210 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C210 - 14 z 20078.9.2007

  Zaproszenie do zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie wyłączeń w obszarze pomocy państwa

 • Dz. U. C210 - 13 z 20078.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4726 — Thomson/Reuters) (1)

 • Dz. U. C210 - 12 z 20078.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4868 — Avnet/Magirus EID) (1)

 • Dz. U. C210 - 10 z 20078.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4904 — Lite-On/Perlos) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C210 - 9 z 20078.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4903 — Hochtief/Vinci/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C210 - 5 z 20078.9.2007

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu przędzy teksturowanej z poliestrów (TWP) pochodzącej z Indii

 • Dz. U. C210 - 3 z 20078.9.2007

  Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/20/07 — Młodzież w działaniu — Działanie 4.1 — Wsparcie dla organizacji aktywnych w dziedzinie młodzieży na płaszczyźnie europejskiej

 • Dz. U. C210 - 2 z 20078.9.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C210 - 1 z 20078.9.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4757 — Nordic Capital/Thule) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.