Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 211 POZ 51

Tytuł:

Sprawa T-258/07: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2007 r. — Campo de Alcalá del Río przeciwko Radzie i Komisji

Data ogłoszenia:2007-09-08


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 211 POZ 51

8.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Żądania strony skarżącej

C 211/51

Zarzuty i główne argumenty Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności części lub, tytułem żądania ewentualnego, całości rozporządzenia Komisji (WE) nr 727/2007 z dnia 26 czerwca 2007, które zezwala na łagodniejsze środki monitorowania i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii w porównaniu z środkami przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001. Na poparcie swoich żądań skarżąca stwierdza, że zaskarżone przepisy są nieważne gdyż naruszają one zasadę ostrożności w zakresie zarówno oceny jak i zarządzania zagrożeniem. Skarżąca utrzymuje, iż Komisja naruszyła zasadę ostrożności na etapie oceny zagrożenia, gdyż nie uwzględniła utrzymującego się braku pewności nauki co do groźby przenoszenia się na człowieka przenośnych gąbczastych encefalopatii innych niż gąbczasta encefalopatia bydła oraz wątpliwości co do rzetelności testów, na których Komisja oparła się w celu przyjęcia zaskarżonego rozporządzenia. Zdaniem skarżącej Komisja naruszyła również zasadę ostrożności na etapie zarządzania zagrożeniem, ponieważ zaskarżone przepisy nie pozwalają na ograniczenie zagrożenia a mogą nawet doprowadzić do jego zwiększenia. Skarżąca uważa ponadto, że zwiększenie zagrożenia na skutek zaskarżonych przepisów nie może być uzasadnione korzyściami spodziewanymi z ich zastosowania.


— wydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na podstawie art. 288 WE, i zasądzającego skarżącej odszkodowanie od Rady i Komisji jako dłużników solidarnych w wysokości ogółem 1 035 466 EUR; — obciążenie pozwanych instytucji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty Zarzuty i główne argumenty są takie same jak w sprawie T-217/07 Las Palmeras przeciwko Radzie i Komisji.

Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2007 r. — Algusa Algodonera Utrerana przeciwko Radzie i Komisji (Sprawa T-259/07) (2007/C 211/97)

(1) Dz.U. L 165, str. 8. (2) Dz.U. L 147, str. 1.

Język postępowania: hiszpański

Strony Strona skarżąca: Algusa Algodonera Utrerana S.A. (Sewilla, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat L. Ortiz Blanco) Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich

Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2007 r. — Campo de Alcalá del Río przeciwko Radzie i Komisji (Sprawa T-258/07) (2007/C 211/96) Język postępowania: hiszpański

Żądania strony skarżącej — wydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na podstawie art. 288 WE, i zasądzającego skarżącej odszkodowanie od Rady i Komisji jako dłużników solidarnych w wysokości ogółem 721 355 EUR; — obciążenie pozwanych instytucji kosztami postępowania.

Strony Strona skarżąca: S. Coop. And. de Productores de Alcalá del Río (Sewilla, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat L. Ortiz Blanco) Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich

Zarzuty i główne argumenty Zarzuty i główne argumenty są takie same jak w sprawie T-217/07 Las Palmeras przeciwko Radzie i Komisji.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 211 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C211 - 58 z 20078.9.2007

  Sprawa F-7/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 lipca 2007 r. — B przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — Przesłanki określone w art. 4 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C211 - 58 z 20078.9.2007

  Sprawa F-143/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 lipca 2007 r. — Continolo przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytura — Przeniesienie uprawnień emerytalnych — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C211 - 57 z 20078.9.2007

  Sprawa T-284/07: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 22 maja 2007 r. w sprawie F-97/06 López Teruel przeciwko OHIM, wniesione w dniu 24 lipca 2007 r. przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

 • Dz. U. C211 - 57 z 20078.9.2007

  Sprawa T-326/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2007 r. — Total przeciwko OHIM — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

 • Dz. U. C211 - 56 z 20078.9.2007

  Sprawa T-279/07: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2007 r. — Francja przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 55 z 20078.9.2007

  Sprawa T-276/07: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2007 r. — Martin przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C211 - 55 z 20078.9.2007

  Sprawa T-278/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 11 maja 2007 r. w sprawie F-2/06 Luigi Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 18 lipca 2007 r. przez Luigi'ego Marcussio

 • Dz. U. C211 - 54 z 20078.9.2007

  Sprawa T-266/07: Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2007 r. — Air One przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 53 z 20078.9.2007

  Sprawa T-262/07: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2007 r. — Litwa przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 52 z 20078.9.2007

  Sprawa T-260/07: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2007 r. — Las Marismas de Lebrija przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C211 - 52 z 20078.9.2007

  Sprawa T-261/07: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2007 r. — Komisja przeciwko Banca di Roma

 • Dz. U. C211 - 51 z 20078.9.2007

  Sprawa T-259/07: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2007 r. — Algusa Algodonera Utrerana przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C211 - 50 z 20078.9.2007

  Sprawa T-256/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2007 r. — Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran przeciwko Radzie

 • Dz. U. C211 - 50 z 20078.9.2007

  Sprawa T-257/07: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2007 r. — Francja przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 49 z 20078.9.2007

  Sprawa T-252/07: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2007 r. — Sungro przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C211 - 49 z 20078.9.2007

  Sprawa T-253/07: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2007 r. — Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C211 - 49 z 20078.9.2007

  Sprawa T-254/07: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2007 r. — Pinzón przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C211 - 49 z 20078.9.2007

  Sprawa T-255/07: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2007 r. — Algonera de Palma przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C211 - 48 z 20078.9.2007

  Sprawa T-248/07: Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2007 r. — Republika Czeska przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 47 z 20078.9.2007

  Sprawa T-246/07: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2007 r. — Coesagro przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C211 - 47 z 20078.9.2007

  Sprawa T-247/07: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2007 r. — Słowacja przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 46 z 20078.9.2007

  Sprawa T-244/07: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2007 r. — Campo de Cartagena przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C211 - 46 z 20078.9.2007

  Sprawa T-245/07: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2007 r. — Virsa przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C211 - 45 z 20078.9.2007

  Sprawa T-242/07: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2007 r. — Weiler przeciwko OHIM — CISQ (Q2WEB)

 • Dz. U. C211 - 45 z 20078.9.2007

  Sprawa T-243/07: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2007 — Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C211 - 44 z 20078.9.2007

  Sprawa T-241/07: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2007 r. — Buzzi Unicem SpA przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 43 z 20078.9.2007

  Sprawa T-240/07: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2007 r. — Heineken Nederland i Heineken przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 42 z 20078.9.2007

  Sprawa T-238/07: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2007 r. — Ristic i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 42 z 20078.9.2007

  Sprawa T-239/07: Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2007 r. — Pathé Distribution przeciwko EACEA

 • Dz. U. C211 - 41 z 20078.9.2007

  Sprawa T-236/07: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2007 r. — Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 41 z 20078.9.2007

  Sprawa T-237/07: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2007 r. — CityLine Hungary Kft. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C211 - 40 z 20078.9.2007

  Sprawa T-235/07: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2007 r. — Bavaria przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 39 z 20078.9.2007

  Sprawa T-233/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 25 kwietnia 2007 r. w sprawie F-71/06 Lebedef-Caponi przeciwko Komisji, wniesione w dniu 5 lipca 2007 r. przez Maddalenę Lebedef-Caponi

 • Dz. U. C211 - 39 z 20078.9.2007

  Sprawa T-234/07: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2007 r. — Koninklijke Grolsch NV przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 38 z 20078.9.2007

  Sprawa T-228/07: Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2007 r. — Malheiro przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 37 z 20078.9.2007

  Sprawa T-226/07: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2007 r. — Prana Haus GmbH przeciwko OHIM (PRANAHAUS)

 • Dz. U. C211 - 37 z 20078.9.2007

  Sprawa T-227/07: Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2007 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 36 z 20078.9.2007

  Sprawa T-219/07: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2007 — DSV Road przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 36 z 20078.9.2007

  Sprawa T-225/07: Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2007 r. — Thomson Sales Europe przeciwko Komisji

 • Dz. U. C211 - 35 z 20078.9.2007

  Sprawa T-218/07: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2007 r. — Agroquivir przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C211 - 34 z 20078.9.2007

  Sprawa T-190/07: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2007 r. — KEK DIAYLOS przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C211 - 34 z 20078.9.2007

  Sprawa T-217/07: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2007 r. — Las Palmeras przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C211 - 33 z 20078.9.2007

  Sprawa T-360/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 lipca 2007 r. — FG Marine przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Decyzja nakazująca zwrot pomocy państwa przyznanej przez Francję na rzecz spółki Stardust Marine — Stwierdzenie nieważności decyzji w wyroku Trybunału)

 • Dz. U. C211 - 33 z 20078.9.2007

  Sprawa T-345/05 R II: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 czerwca 2007 r. — V przeciwko Parlamentowi (Środek tymczasowy — Uchylenie immunitetu członka Parlamentu Europejskiego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Pilny charakter)

 • Dz. U. C211 - 33 z 20078.9.2007

  Sprawa T-130/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 czerwca 2007 r. — Drax Power i in. przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Propozycja zmiany krajowego planu rozdziału uprawnień — Odmowa Komisji — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C211 - 32 z 20078.9.2007

  Sprawy T-189/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 lipca 2007 r. — Ente per le Ville vesuviane przeciwko Komisji (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Zakończenie udzielania wspólnotowej pomocy finansowej — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Legitymacja procesowa końcowego beneficjenta pomocy — Związek bezpośredni — Prawo do obrony — Naruszenie art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 4254/88 ze zmianami — Brak postępowania wyjaśniającego)

 • Dz. U. C211 - 32 z 20078.9.2007

  Sprawa T-344/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 lipca 2007 r. — Bouychou przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Decyzja nakazująca zwrot pomocy państwa przyznanej przez Francję na rzecz spółki Stardust Marine — Stwierdzenie nieważności decyzji w wyroku Trybunału)

 • Dz. U. C211 - 31 z 20078.9.2007

  Sprawa C-346/07: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C211 - 30 z 20078.9.2007

  Sprawa C-341/07: Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C211 - 30 z 20078.9.2007

  Sprawa C-342/07: Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C211 - 30 z 20078.9.2007

  Sprawa C-345/07: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C211 - 29 z 20078.9.2007

  Sprawa C-329/07: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C211 - 29 z 20078.9.2007

  Sprawa C-333/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative d'appel de Lyon, Francja w dniu 17 lipca 2007 r. — Regie Networks przeciwko Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

 • Dz. U. C211 - 29 z 20078.9.2007

  Sprawa C-340/07: Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C211 - 28 z 20078.9.2007

  Sprawa C-325/07: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C211 - 28 z 20078.9.2007

  Sprawa C-328/07: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C211 - 27 z 20078.9.2007

  Sprawa C-319/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (druga izba w powiększonym składzie) wydanego w dniu 23 kwietnia 2007 r. w sprawie T-30/03 Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 11 lipca 2007 r. przez 3F, dawniej Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)

 • Dz. U. C211 - 27 z 20078.9.2007

  Sprawa C-320/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 10 maja 2007 r. w sprawie T-47/06, Antartica Srl przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 11 lipca 2007 r. przez Antartica Srl

 • Dz. U. C211 - 27 z 20078.9.2007

  Sprawa C-324/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'Etat (Belgia) w dniu 12 lipca 2007 r. — Coditel Brabant SA przeciwko 1. Commune d'Uccle, 2. Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), 3. Région de Bruxelles-Capitale

 • Dz. U. C211 - 26 z 20078.9.2007

  Sprawa C-317/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 10 lipca 2007 r. — Lahti Energia Oy

 • Dz. U. C211 - 25 z 20078.9.2007

  Sprawa C-312/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d'instance de Paris (Francja) w dniu 6 lipca 2007 r. — JVC France SAS przeciwko Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

 • Dz. U. C211 - 25 z 20078.9.2007

  Sprawa C-313/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 5 lipca 2007 r. — Kirtruna SL i Elisa Vigano przeciwko Cristinie Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguelowi Oliván Bascones, Red Elite de Electrodomésticos SA, Electro Calbet SA

 • Dz. U. C211 - 24 z 20078.9.2007

  Sprawa C-311/07: Skarga wniesiona w dniu 5 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C211 - 23 z 20078.9.2007

  Sprawa C-308/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 24 kwietnia 2007 r. w sprawie T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, wniesione w dniu 5 lipca 2007 r. przez Koldo Gorostiaga Atxalandabaso

 • Dz. U. C211 - 23 z 20078.9.2007

  Sprawa C-310/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez par Lunds tingsrätt (Szwecja) w dniu 5 lipca 2007 r. — Szwecja (Tillsynsmyndigheten i Konkurser) przeciwko Holmqvist

 • Dz. U. C211 - 22 z 20078.9.2007

  Sprawa C-305/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Genova (Włochy) w dniu 2 lipca 2007 r. — Radiotelevisione italiana SpA (RAI) przeciwko PTV Programmazioni Televisive SpA

 • Dz. U. C211 - 22 z 20078.9.2007

  Sprawa C-306/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 3 lipca 2007 r. — Ruben Andersen przeciwko Kommunernes Landsforening, działającemu w imieniu gminy Slagelse (dawniej gmina Skælskør)

 • Dz. U. C211 - 21 z 20078.9.2007

  Sprawa C-303/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 29 czerwca 2007 r. — Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy przeciwko Uudenmaan verovirasto i miastu Helsinki

 • Dz. U. C211 - 21 z 20078.9.2007

  Sprawa C-304/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 2 lipca 2007 r. — Directmedia Publishing GmbH przeciwko 1. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2. Prof. Dr. Ulrich Knoop

 • Dz. U. C211 - 20 z 20078.9.2007

  Sprawa C-297/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Regensburg (Niemcy) w dniu 21 czerwca 2007 r. — Staatsanwaltschaft Regensburg przeciwko Klausowi Bourquainowi

 • Dz. U. C211 - 20 z 20078.9.2007

  Sprawa C-302/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal, Londyn, Zjednoczone Królestwo w dniu 29 czerwca 2007 r. — J D Wetherspoon PLC przeciwko The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

 • Dz. U. C211 - 19 z 20078.9.2007

  Sprawa C-295/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 29 marca 2007 r. w sprawie T-369/00 Département du Loiret (Francja), wspierany przez Scott SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 20 czerwca 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C211 - 18 z 20078.9.2007

  Sprawa C-292/07: Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C211 - 18 z 20078.9.2007

  Sprawa C-294/07: Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C211 - 17 z 20078.9.2007

  Sprawa C-286/07: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C211 - 17 z 20078.9.2007

  Sprawa C-287/07: Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C211 - 16 z 20078.9.2007

  Sprawa C-280/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 13 czerwca 2007 r. — Zu Fu Fleischhandel GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas

 • Dz. U. C211 - 16 z 20078.9.2007

  Sprawa C-281/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 13 czerwca 2007 r. — Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas

 • Dz. U. C211 - 15 z 20078.9.2007

  Sprawa C-276/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d'appello di Firenze (Włochy) w dniu 11 czerwca 2007 r. — Nancy Delay przeciwko Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Republice Włoskiej

 • Dz. U. C211 - 15 z 20078.9.2007

  Sprawa C-278/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 13 czerwca 2007 r. — Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas

 • Dz. U. C211 - 15 z 20078.9.2007

  Sprawa C-279/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 13 czerwca 2007 r. — Vion Trading GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas

 • Dz. U. C211 - 14 z 20078.9.2007

  Sprawa C-272/07: Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C211 - 14 z 20078.9.2007

  Sprawa C-273/07: Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C211 - 13 z 20078.9.2007

  Sprawa C-268/07: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C211 - 13 z 20078.9.2007

  Sprawa C-271/07: Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C211 - 12 z 20078.9.2007

  Sprawa C-263/07: Skarga wniesiona w dniu 1 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C211 - 11 z 20078.9.2007

  Sprawa C-61/07: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Mechanizm monitorowania emisji gazów cieplarnianych — Wykonanie Protokołu z Kioto)

 • Dz. U. C211 - 11 z 20078.9.2007

  Sprawa C-90/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 12 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Opakowania i odpady opakowaniowe — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C211 - 11 z 20078.9.2007

  Sprawa C-220/07: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C211 - 10 z 20078.9.2007

  Sprawa C-26/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/80/WE — Kompensata dla ofiar przestępstw — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C211 - 10 z 20078.9.2007

  Sprawa C-50/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/24/WE — Leki gotowe — Tradycyjne ziołowe produkty lecznicze — Kodeks wspólnotowy — Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Brak dokonania transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C211 - 9 z 20078.9.2007

  Sprawa C-402/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 18 lipca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V. przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Wspólna Taryfa Celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura Scalona — Towar uzyskiwany w wyniku zakwaszenia mleka i odsączenia dużej części serwatki)

 • Dz. U. C211 - 9 z 20078.9.2007

  Sprawa C-517/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/98/WE — Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C211 - 8 z 20078.9.2007

  Sprawa C-213/06 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 lipca 2007 r. — Europejska Agencja Odbudowy (EAR) przeciwko Georgiosowi Karatzoglou (Odwołanie — Członek personelu tymczasowego — Rozwiązanie umowy)

 • Dz. U. C211 - 8 z 20078.9.2007

  Sprawa C-310/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 lipca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Amsterdam — Niderlandy) — F.T.S. International BV przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West (Wspólna taryfa celna — Nomenklatura Scalona — Klasyfikacja — Kawałki mięsa z kurczaka bez kości, mrożone i konserwowane solą — Ważność rozporządzenia (WE) nr 1223/2002)

 • Dz. U. C211 - 7 z 20078.9.2007

  Sprawa C-155/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 18 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa96/29/Euroatom — Ochrona zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego — Brak pełnej transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C211 - 7 z 20078.9.2007

  Sprawa C-182/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 lipca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative, Luksemburg) — État du grand-duché de Luxembourg przeciwko Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink (Artykuł 39 WE — Podatek dochodowy od nierezydentów — Ustalenie stawki opodatkowania — Nieruchomości położone na terytorium innego państwa członkowskiego — Niepodlegające uwzględnieniu straty wynikające z wynajmu)

 • Dz. U. C211 - 6 z 20078.9.2007

  Sprawa C-460/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 lipca 2007 r. — Rzeczpospolita Polska przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej (Dyrektywa 2005/36/WE — Uznawanie kwalifikacji zawodowych — Pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną — Położne — Przepisy szczególne dotyczące polskich dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji — Ważność — Obowiązek uzasadnienia — Wprowadzenie aktem przystąpienia)

 • Dz. U. C211 - 6 z 20078.9.2007

  Sprawa C-142/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 lipca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret — Dania) — Olicom A/S przeciwko Skatteministeriet (Wspólna Taryfa Celna — Pozycje taryfowe — Klasyfikacja w Nomenklaturze Scalonej — Maszyny do automatycznego przetwarzania danych — Karty sieciowe posiadające funkcję „modem” — Pojęcie „specyficznej funkcji”)

 • Dz. U. C211 - 5 z 20078.9.2007

  Sprawa C-277/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 lipca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État, Francja — Société thermale d'Eugénie-les-Bains przeciwko Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Podatek VAT — Zakres zastosowania — Zadatki płacone w ramach umów dotyczących świadczenia usług podlegających podatkowi VAT, zatrzymywane przez usługodawcę w przypadku odwołania rezerwacji — Kwalifikacja)

 • Dz. U. C211 - 5 z 20078.9.2007

  Sprawa C-399/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 93/38/EWG — Zamówienia publiczne w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji — Budowa i oddanie do użytku elektrowni cieplnej — Warunki dopuszczenia do udziału w przetargu)

 • Dz. U. C211 - 4 z 20078.9.2007

  Sprawa C-212/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 lipca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundessozialgericht — Niemcy) — Gertraud Hartmann przeciwko Freistaat Bayern (Pracownik przygraniczny — Rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 — Przeniesienie miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego — Małżonek bez pracy — Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem — Odmowa przyznania małżonkowi — Korzyść socjalna — Wymóg miejsca zamieszkania)

 • Dz. U. C211 - 4 z 20078.9.2007

  Sprawa C-213/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 lipca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundessozialgericht — Niemcy) — Wendy Geven przeciwko Land Nordrhein-Westfalen (Pracownik przygraniczny — Rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 — Zasiłek wychowawczy — Odmowa przyznania — Przywilej socjalny — Warunek miejsca zamieszkania)

 • Dz. U. C211 - 3 z 20078.9.2007

  Sprawa C-119/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 lipca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato przeciwko Lucchini Siderurgica SpA (Pomoc państwa — EWWiS — Hutnictwo żelaza i stali — Pomoc uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem — Odzyskanie — Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu krajowego)

 • Dz. U. C211 - 2 z 20078.9.2007

  Sprawa C-503/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie — Niewykonanie — Artykuł 228 WE — Środki zapewniające wykonanie wyroku Trybunału — Rozwiązanie umowy)

 • Dz. U. C211 - 2 z 20078.9.2007

  Sprawa C-507/04: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 12 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ochrona dzikiego ptactwa — Dyrektywa 79/409/EWG — Przepisy transponujące)

 • Dz. U. C211 - 1 z 20078.9.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 199 z 25.8.2007.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.