Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 213 POZ 35

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4753 — Antalis/MAP) (1)

Data ogłoszenia:2007-09-12


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 213 POZ 35

12.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4753 — Antalis/MAP)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

C 213/35

(2007/C 213/08) 1. W dniu 5 września 2007 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Antalis International SAS („Antalis”, Francja), kontrolowane przez Sequana Capital, przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem MAP Merchant Group BV („MAP”, Niderlandy) w drodze zakupu udziałów. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku Antalis: dystrybucja papieru; — w przypadku MAP: dystrybucja papieru. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4753 — Antalis/MAP, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 213 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C213 - 28 z 200712.9.2007

  Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa C 18/07 (ex N 874/06) — Pomoc szkoleniowa na rzecz DHL Leipzig — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C213 - 22 z 200712.9.2007

  Pomoc państwa — Dania — Pomoc państwa nr C 22/07 (ex N 43/07) — Rozszerzenie na określone rodzaje działalności systemu zwalniającego duńskie przedsiębiorstwa transportu morskiego z podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne marynarzy — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C213 - 20 z 200712.9.2007

  F-Paryż: Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Obsługa regularnych połączeń lotniczych między Strasburgiem z jednej strony, a Pragą i Wiedniem z drugiej strony — Zawiadomienie o zaproszeniu do składania ofert ogłoszonym przez Francję zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 celem przekazania obowiązku użyteczności publicznej

 • Dz. U. C213 - 12 z 200712.9.2007

  Niderlandzka krajowa procedura przyznawania ograniczonych praw przewozowych

 • Dz. U. C213 - 7 z 200712.9.2007

  Rumuńska krajowa procedura przyznawania ograniczonych praw przewozowych

 • Dz. U. C213 - 6 z 200712.9.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C213 - 1 z 200712.9.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.