Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 221 POZ 14

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4816 — Blackstone/Hilton) (1)

Data ogłoszenia:2007-09-21


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 221 POZ 14

C 221/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4816 — Blackstone/Hilton)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

21.9.2007

(2007/C 221/07) 1. W dniu 14 września 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Blackstone Group L.P. („Blackstone”, USA) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Hilton Hotels Corporation („Hilton”, USA) w drodze zakupu udziałów. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku Blackstone: zarządzanie aktywami i usługi doradztwa finansowego, — w przypadku Hilton: posiadanie na własność, zarządzanie i budowa hoteli, ośrodków wypoczynkowych i nieruchomości użytkowanych na zasadzie korzystania w oznaczonym czasie oraz franchising ośrodków hotelowych. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4816 — Blackstone/Hilton, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 221 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C221 - 13 z 200721.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4916 — GE Money/BPH) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C221 - 12 z 200721.9.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4842 — Danone/Numico) (1)

 • Dz. U. C221 - 8 z 200721.9.2007

  Pomoc państwa — Portugalia — Pomoc państwa nr C 32/07 (ex N 389/06) — Tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C221 - 3 z 200721.9.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C221 - 2 z 200721.9.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C221 - 1 z 200721.9.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4719 — Heidelbergcement/Hanson) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.