Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 23 POZ 20

Tytuł:

Pomoc państwa — Polska — Pomoc państwa nr C 54/2006 (ex N 276/2006) — Pomoc na restrukturyzację spółki Bison-Bial S.A. — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

Data ogłoszenia:2007-02-01


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 23 POZ 20

Strona 1 z 10
C 23/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej POMOC PAŃSTWA — POLSKA

1.2.2007

Pomoc państwa nr C 54/2006 (ex N 276/2006) — Pomoc na restrukturyzację spółki Bison-Bial S.A. Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 23/07) Pismem z dnia 20 grudnia 2006 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Polskę o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wymienionego środka. Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe B-1049 Brussels Nr faksu: (32-2) 296 12 42 Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom polskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.


TEKST STRESZCZENIA

PROCEDURA

publicznoprawnych. Ponadto, spółka planuje restrukturyzację swoich aktywów (w tym zmianę siedziby zakładu) oraz produktu, która ma przede wszystkim polegać na inwestycjach odtworzeniowych. Spółka dokonała już znacznych redukcji zatrudnienia i planuje dalszą redukcję miejsc pracy.

Pismem z dnia 4 maja 2006 r. Polska zgłosiła Komisji planowany środek pomocy na restrukturyzację spółki Bison-Bial S.A. (zwanej dalej „BB”) polegający na umorzeniu zobowiązań publicznoprawnych oraz przyznaniu pożyczek na warunkach preferencyjnych.

OCENA

OPIS BENEFICJENTA I RESTRUKTURYZACJI

Spółka BB jest dużym przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją przyrządów metalowych, które zostało założone w 1948 r. jako przedsiębiorstwo państwowe. W 1997 r. Skarb Państwa zbył większość akcji spółki na rzecz prywatnego inwestora. Obecnie spółka BB należy do większej grupy kapitałowej. Pod koniec 2004 r. Skarb Państwa posiadał 18 % akcji spółki, która zatrudnia 950 pracowników. Spółka ma swoją siedzibę w regionie kwalifikującym się do pomocy regionalnej zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. Notyfikowane środki pomocy państwa, o wartości nominalnej ok. 30 mln PLN, obejmują umorzenie należności podatkowych i należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz pożyczkę udzielone na warunkach preferencyjnych.. Ponadto, jeśli chodzi umorzenie zobowiązań, wydaje się, że spółka BB otrzymała już od władz rodzaj przyrzeczenia administracyjnego umorzenia długu, jeśli zostaną spełnione określone warunki. W rezultacie nie egzekwowano spłaty długu. Plan restrukturyzacji przewiduje przede wszystkim środki w zakresie restrukturyzacji finansowej. Planowana pomoc zostanie przeznaczona na uregulowanie skumulowanych zobowiązań

Komisja uważa, że zgłoszone środki w postaci umorzenia zobowiązań oraz pożyczki preferencyjnej stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Wydaje się również, że złożona przez władze obietnica umorzenia długu również stanowiła pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Komisja musi jeszcze wyjaśnić tę kwestię. Komisja przeanalizowała omawianą pomoc w świetle wytycznych z 2004 r. w sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE, ponieważ ma wątpliwości co do tego, czy spełnione zostały wszystkie warunki pozwalające na zatwierdzenie pomocy na restrukturyzację, a zwłaszcza czy: — plany restrukturyzacji doprowadzą do odzyskania przez beneficjenta długoterminowej rentowności, zważywszy że plan restrukturyzacji obejmuje głównie restrukturyzację finansową i wydaje się, że brakuje w nim głębokich zmian przemysłowych; — unika się nadmiernego zakłócenia konkurencji, zważywszy że zaproponowane środki wyrównawcze nie wydają się wystarczające;

1.2.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 23 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C23A - 489 z 20071.2.2007

  Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie odmian oraz instytucja posiadająca listę tych podmiotów

 • Dz. U. C23 - 36 z 20071.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4535 — Charterhouse/Vivarte) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C23 - 35 z 20071.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4551 — Goldman Sachs/Onex/RAC) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C23 - 28 z 20071.2.2007

  Pomoc państwa — Francja — Pomoc państwa nr C 74/99 (ex NN 65/99) — Pomoc na budowę statku wycieczkowego Le Levant — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C23 - 11 z 20071.2.2007

  Pomoc państwa — Francja — Pomoc państwa nr C 45/2006 (ex NN 62/A/2006) — Gwarancja Coface w ramach budowy przez Framatome ANP elektrowni jądrowej dla Teollisuuden Voima Oy — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dz. U. C23 - 10 z 20071.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4524 — Nemak/Hydro Castings) (1)

 • Dz. U. C23A - 9 z 20071.2.2007

  Lista gatunków roślin warzywnych

 • Dz. U. C23 - 8 z 20071.2.2007

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu mocznika pochodzącego z Rosji

 • Dz. U. C23 - 7 z 20071.2.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C23A - 6 z 20071.2.2007

  Legenda

 • Dz. U. C23 - 5 z 20071.2.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C23 - 1 z 20071.2.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C23A - 1 z 20071.2.2007

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin warzywnych — 25. pełne wydanie

 • Dz. U. C23 - 0 z 20071.2.2007

  Informacja

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.