Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 159

Tytuł:

CZĘSTOTLIWOŚĆ EGZAMINÓW

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 159

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/159

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

ZAŁĄCZNIK VII CZĘSTOTLIWOŚĆ EGZAMINÓW Minimalna częstotliwość okresowych kontroli jest następująca: a) b) c) znajomość języka (tylko dla osób nie będących rodzimymi użytkownikami języka) co trzy lata lub po każdej nieobecności przekraczającej okres jednego roku; znajomość infrastruktury (włącznie ze znajomością trasy i zasad eksploatacji): co trzy lata lub po każdej nieobecności przekraczającej okres jednego roku na danej trasie; znajomość taboru: co trzy lata.


P6_TA(2007)0005

Prawa i obowiązki pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym (5892/1/2006 — C6-0311/2006 — 2004/ 0049(COD)) (Procedura współdecyzji: drugie czytanie) Parlament Europejski, — uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5892/1/2006 – C6-0311/2006) (1), — uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0143) (3), — uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE, — uwzględniając art. 62 Regulaminu, — uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A6-0479/2006), 1. 2. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach; zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 289 E z 28.11.2006, str. 1. (2) Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, str. 490. (3) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC2-COD(2004)0049 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 18 stycznia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji,

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 159 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.