Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 210 - Strona 2

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie siódmego i ósmego rocznego sprawozdania Rady, sporządzonych zgodnie z klauzulą operacyjną nr 8 Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni (2006/2068(INI))

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 210 - Strona 2

Strona 2 z 11

— uwzględniając wejście w życie z dniem 6 lipca 2005 r. Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją z 2001 r. (Protokół znany jako „Protokół ONZ o broni palnej”), przyjęty dnia 31 maja 2001 r. na mocy rezolucji A/RES/55/255 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. — uwzględniając Decyzję 60/519 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z dnia 8 grudnia 2005 r. przyjmującą międzynarodowy instrument pozwalający państwom na identyfikację i śledzenie nielegalnej ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w sposób terminowy i wiarygodny, — uwzględniając konferencję na temat przeglądu postępów osiągniętych w realizacji programu działania w sprawie zapobiegania, zwalczania i eliminacji handlu ręczną bronią strzelecką i bronią lekką we wszystkich jego aspektach (konferencja przeglądowa ONZ na temat ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej), która odbyła się w Nowym Jorku w dniach 26 czerwca – 7 lipca 2006 r., — uwzględniając Dokument konsultacyjny Komisji w sprawie wewnątrzwspólnotowego obrotu produktami przeznaczonymi do obrony państw członkowskich z dnia 21 marca 2006 r., — uwzględniając rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w sprawie ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej oraz trwałego rozwoju, przyjętą dnia 23 listopada 2006 r. (1), — uwzględniając rezolucję z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie szóstego rocznego sprawozdania Rady sporządzonego zgodnie z klauzulą operacyjną nr 8 Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni (2), — uwzględniając rezolucję z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie ręcznej i lekkiej broni palnej (3), — uwzględniając rezolucje w sprawie nieznoszenia embarga UE na sprzedaż broni do Chin, a w szczególności rezolucję z dnia 18 grudnia 2003 r. (4), — uwzględniając doroczne rezolucje w sprawie praw człowieka na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tej dziedzinie, a w szczególności rezolucję z dnia 22 kwietnia 2004 r. (5), — uwzględniając art. 17 traktatu UE oraz art. 296 traktatu WE, — uwzględniając art. 45 Regulaminu, — uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0439/2006), A. mając na uwadze, że roczny przegląd Kodeksu postępowania zakończył się dnia 30 czerwca 2005 r. na szczeblu grupy roboczej ekspertów państw członkowskich COARM (eksport broni konwencjonalnej), która sporządziła tekst wspólnego stanowiska; mając na uwadze, że kodeks dotychczas nie został przyjęty jako wspólne stanowisko, co utrudnia konieczne postępy w zakresie wzmocnienia kontroli wywozu broni, B. mając na uwadze, że w świetle zagrożeń przedstawionych w ESS Unia Europejska powinna podejmować wszelkie działania oraz powinna być widoczna w tych działaniach jako odpowiedzialny podmiot na arenie światowej, najaktywniej zwalczający rozprzestrzenianie broni, motywujący do światowego rozbrojenia i rozwijający systemy kontroli transferu broni,


C. mając na uwadze, że przekształcenie kodeksu postępowania we wspólne stanowisko oznaczałoby kolejny krok naprzód w pracach nad kodeksem, gdyż wymagałoby od państw członkowskich dostosowania ustawodawstwa krajowego do norm ustanowionych w kodeksie; mając na uwadze, że zagrożeniem w tej sytuacji jest nieodpowiedzialna postawa niektórych państw członkowskich, które wiążą przekształcenie kodeksu we wspólne stanowisko ze swoimi dwustronnymi interesami dotyczącymi zniesienia embarga na wywóz broni do Chin,

(1) (2) (3) (4) (5) Dokument AKP-UE 3892/06/fin. Dz.U. C 280 E, z 18.11.2006, str. 443. Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0274. Dz.U. C 91 E z 15.4.2004, str. 679. Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, str. 1048.

C 244 E/212

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

D. mając na uwadze, że na szczeblu regionalnym i międzynarodowym następują dalsze zmiany w kontroli transferu broni, co obrazuje zwłaszcza międzynarodowy zakaz stosowania min przeciwpiechotnych (Konwencja Ottawska z 1997 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 210 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.