Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 210 - Strona 8

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie siódmego i ósmego rocznego sprawozdania Rady, sporządzonych zgodnie z klauzulą operacyjną nr 8 Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni (2006/2068(INI))

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 210 - Strona 8

Strona 8 z 11

W razie uznania takiego poziomu szczegółowości za nadmierny państwa mogą sporządzać krajowe sprawozdania roczne według uzgodnionego zestawu kryteriów dotyczących sprawozdawczości; — należy dostarczyć w formie tabeli odrębne informacje dotyczące wywozu broni przeznaczonej do wykorzystania przez siły zbrojne i policję dla celów utrzymywania pokoju, wspierania pokoju, humanitarnych lub mających na celu zarządzanie kryzysowe, w tym w działaniach przeprowadzanych w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO) oraz reformy sektora bezpieczeństwa, co pomoże uniknąć mylenia tego wywozu z wywozem dla celów komercyjnych; — niezależni eksperci powinni regularnie kontrolować ostateczny, skonsolidowany wykaz, zawierający miejsca docelowe, w celu umożliwienia parlamentarzystom dokonania obiektywnego porównania oficjalnie podawanych danych z rzeczywistym wywozem; Przerób towarów w celu ponownego wywozu 38. wzywa do wycofania nowych wytycznych dotyczących „przerobu” oraz wzywa wszystkie państwa członkowskie, aby jeszcze raz potwierdziły swoje zobowiązanie do stosowania kodeksu przy wywozie komponentów przeznaczonych do przerobu; Zastosowanie docelowe 39. z zadowoleniem przyjmuje wytyczną dotyczącą priorytetów w sprawie kontroli po wywozie i wzywa państwa członkowskie do uzgodnienia procedur monitorowania i weryfikacji dostaw do krajów-odbiorców oraz procedur monitorowania i weryfikacji docelowego zastosowania i odbiorcy w tych krajach; zaleca państwom członkowskim opracowanie mechanizmów wymiany informacji oraz utworzenie bazy danych w celu uwzględnienia informacji na temat zastrzeżeń co do docelowego zastosowania w krajach-odbiorcach, przypadków nadużyć i/lub przejęcia broni do celów przestępczych w przeszłości, wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie dostaw oraz weryfikacji docelowego zastosowania i odbiorcy wywożonych towarów;


(1) Więcej informacji dotyczących tych dodatkowych punktów w: The European Union Code of Conduct on Arms Exports: Improving the Annual Report. (Kodeks postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni: Poprawa sprawozdania rocznego.) Dokument polityczny SIPRI nr 8, SIPRI, listopad 2004 r.

C 244 E/218

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

40. wzywa do bardziej proaktywnego podejścia ze strony Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajów do kontroli wywozu oraz ponownego wywozu produktów podwójnego zastosowania, aby uniknąć ryzyka ewentualnego udostępnienia produktów wrażliwych niepożądanym odbiorcom docelowym w krajach trzecich, w tym podmiotom niepaństwowym; 41. wzywa państwa członkowskie do stałego rewidowania sytuacji w zakresie praw człowieka w państwach importujących broń;

Współpraca z państwami trzecimi 42. z zadowoleniem przyjmuje pozytywną reakcję na wezwanie Parlamentu Europejskiego dotyczące publikacji większej ilości informacji na temat bazy danych zawierającej informacje dotyczące współpracy z państwami trzecimi, o których mowa w szóstym i siódmym rocznym sprawozdaniu; 43. zaleca państwom członkowskim aktywne dążenie do realizowania kluczowych priorytetów w zakresie współpracy z państwami trzecimi oraz dalszego stosowania mechanizmu koordynowania i gromadzenia informacji na temat takich działań; 44. z zadowoleniem przyjmuje pozytywną reakcję Rady na apel Parlamentu Europejskiego o informowanie go o szczegółach posiedzeń „Trojki” dotyczących kontroli wywozu oraz o szczegółach na temat doraźnych warsztatów i seminariów z krajami takimi jak Chiny i kraje Bałkanów Zachodnich, dotyczących kontroli wywozu broni konwencjonalnej; zaleca parlamentarzystom branie udziału w tych seminariach w roli obserwatorów; 45. wzywa Radę do prowadzenia działań informacyjnych na temat zasad kodeksu postępowania oraz do podkreślenia potrzeby przyjęcia międzynarodowego traktatu ustanawiającego wspólne zasady światowego handlu bronią podczas wszystkich posiedzeń „Trojki” i w kontaktach z krajami trzecimi oraz z organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi;

Pośrednictwo w handlu bronią 46.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 210 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.