Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 210 - Strona 9

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie siódmego i ósmego rocznego sprawozdania Rady, sporządzonych zgodnie z klauzulą operacyjną nr 8 Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni (2006/2068(INI))

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 210 - Strona 9

Strona 9 z 11

wzywa państwa członkowskie, które nie przestrzegają jeszcze wspólnego stanowiska w sprawie pośrednictwa w handlu bronią, do określenia ram czasowych, w których zaczną się do niego stosować; 47. nadal apeluje do państw członkowskich o poprawę wyników w zakresie wprowadzania w życie wspólnego stanowiska w sprawie pośrednictwa w handlu bronią, zwłaszcza poprzez zmianę ustawodawstwa krajowego oraz wprowadzenie w życie planowanych mechanizmów wymiany informacji na temat działalności w zakresie pośrednictwa w handlu bronią; 48. apeluje o wprowadzenie wspólnych minimalnych zasad postępowania w zakresie kontroli eksterytorialnych, w tym zakazu pośrednictwa naruszającego embargo na broń bez względu na to, czy działalność taka ma miejsce we własnym kraju, czy też za granicą; państwa członkowskie powinny również pójść za przykładem krajów takich jak Belgia, Czechy, Estonia, Finlandia, Węgry, Polska i Słowacja, w których na pośrednictwo w handlu sprzętem wojskowym za granicą wymagana jest licencja; jako minimum, państwa członkowskie powinny pójść za przykładem Niemiec, gdzie pośrednictwo w handlu ręczną bronią strzelecką i bronią lekką za granicą również będzie podlegać licencjonowaniu; 49. zaleca państwom członkowskim dalsze rozwinięcie wspólnego stanowiska w sprawie pośrednictwa w handlu bronią poprzez ustanowienie krajowych rejestrów wszystkich znanych pośredników w handlu bronią, zawierających informacje dotyczące transportu i usług finansowych związanych z transferami sprzętu wojskowego do krajów trzecich, przy czym wszystkie państwa członkowskie winny posiadać równy dostęp do takich informacji; apeluje o rozszerzenie bazy danych pośrednictwa dotyczącej decyzji odmownych o informacje na temat konsultacji w sprawie decyzji odmownych; 50. zaleca przyjęcie wszelkich środków na rzecz uniknięcia nieodpowiedzialnego pozyskiwania i wywozu przez pośredników do krajów trzecich broni zgromadzonej uprzednio w trakcie misji na rzecz utrzymania pokoju w ramach EPBiO oraz innych operacji zewnętrznych na rzecz utrzymania pokoju, w których bierze udział UE i jej państwa członkowskie (jak to miało miejsce w przypadku Bośni i Hercegowiny);


18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/219

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Prywatne firmy ochroniarskie 51. zwraca uwagę, że Stany Zjednoczone rozszerzyły zakres ustawodawstwa dotyczącego kontroli wywozu uzbrojenia, obejmując nim prywatne firmy ochroniarskie, w związku z czym wzywa UE do rozważenia podobnych kroków mających na celu rozszerzenie zakresu kodeksu postępowania na prywatne usługi ochrony; pierwszym krokiem mogłoby być dodanie przez UE do wspólnego wykazu uzbrojenia następujących czynności i usług wymagających licencji na wywóz: personel uzbrojony i ochrona obiektów, uzbrojona ochrona transportu; szkolenie z zakresu broni i sprzętu wojskowego, szkolenie z zakresu strategii i taktyki, reforma sektora ochrony, doradztwo wojskowe i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, logistyka wojskowa, usługi kontrwywiadu i wsparcie operacyjne;

Rozporządzenie w sprawie narzędzi tortur 52. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, stosowania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (1); 53. wzywa do rozszerzenia zakresu rozporządzenia, tak aby objęło ono transfery wewnątrzwspólnotowe w celu przeciwdziałania ewentualnym naruszeniom;

Rozszerzenie UE 54. z zadowoleniem przyjmuje fakt uwzględnienia w siódmym i ósmym sprawozdaniu rocznym zalecenia Parlamentu, aby rozważyć jak najlepszy sposób zaangażowania i wspomagania krajów przystępujących i nowych sąsiadów w celu zapewnienia harmonizacji polityk dotyczących kontroli wywozu broni oraz pełnego wdrożenia zasad i kryteriów zawartych w kodeksie postępowania; 55.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 210 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.