Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 225

Tytuł:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji (2005/2149(INI))

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 225

Strona 1 z 3
18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/225

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

48. zachęca Komisję oraz EUROSTAT do ulepszenia statystyk dotyczących wypadków drogowych, poprzez np. — oparcie ich dodatkowo na wieku i płci, — lepsze uwzględnienie rzeczywistej liczby osób narażonych na zagrożenia, takich jak piesi i rowerzyści, będących ofiarami wypadków drogowych, — harmonizację kryteriów śmierci w wypadku drogowym w oparciu o okres przeżycia po wypadku; 49. wzywa Komisję, aby opracowała długoterminową strategię bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykraczającą poza rok 2010 i określającą kroki, których podjęcie jest konieczne w celu uniknięcia wszystkich ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń, do jakich dochodzi w wyniku wypadków drogowych („Wizja Zero”); 50. wzywa państwa członkowskie do zwrócenia uwagi na niebezpieczne skutki jazdy pojazdami (zwłaszcza ciężarowymi), na dachach których zalega śnieg i lód, oraz do opracowania na tej podstawie zaleceń dotyczących kompleksowej sieci tzw. „punktów sprzątających”; należy rozważyć i/lub wspierać alternatywne rozwiązania techniczne w tym zakresie; 51. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.


P6_TA(2007)0010

Zintegrowane podejście do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji (2005/2149(INI)) Parlament Europejski, — uwzględniając art. 2, art. 3 ust. 2, art. 13 oraz art. 141 ust. 4 Traktatu WE, — uwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmienioną Europejską Kartę Socjalną oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, — uwzględniając prace Dyrekcji Praw Człowieka Rady Europy, a w szczególności jej Komitetu Zarządzającego ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, — uwzględniając IV Światową Konferencję w sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie we wrześniu 1995 r., Deklarację oraz Platformę Działania przyjęte w Pekinie, jak również będące ich rezultatem dokumenty przyjęte na kolejnych sesjach specjalnych Narodów Zjednoczonych Pekin + 5 oraz Pekin +10 w sprawie dalszych działań i inicjatyw w celu wdrożenia Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania przyjęte odpowiednio 9 czerwca 2000 r. oraz 11 marca 2005 r.; — uwzględniając dyrektywę 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca dyrektywę 76/207/EWG Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (1); — uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Parlamencie Europejskim (2),

(1) Dz.U. L 269 z 5.10.2002, str. 15. (2) Dz.U. C 61 E z 10.3.2004, str. 384.

C 244 E/226

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

— uwzględniając dokument roboczy Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji, opracowany na podstawie analizy odpowiedzi na kwestionariusz przedłożony mianowanym przez 22 komisje parlamentarne przewodniczącym i wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za problematykę płci, — uwzględniając art. 45 Regulaminu, — uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0478/2006),

A. mając na uwadze, że większość komisji zawsze lub czasami przywiązuje do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn pewne znaczenie, a niewielka liczba komisji zajmuje się tą kwestią rzadko lub wcale, B. mając na uwadze, że równouprawnienie mężczyzn i kobiet jest podstawową zasadą prawa wspólnotowego oraz, zgodnie z art. 2 traktatu, dążenie do jej osiągnięcia jest jednym z zadań, które mają być wspierane przez Wspólnotę,

C.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 225 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.