Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 30

Tytuł:

11. Rozwój kolei wspólnotowych ***II — Przyznawanie uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi ***II — Prawa i obowiązki pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym ***II (ciąg dalszy debaty)

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 30

C 244 E/30

Środa, 17 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Wiceprzewodniczący

11. Rozwój kolei wspólnotowych ***II — Przyznawanie uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi ***II — Prawa i obowiązki pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym ***II (ciąg dalszy debaty)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 91/440/EWG Rady w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych i dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej (05895/2/2006 — C6-0309/2006 — 2004/0047(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006) Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (05893/5/2006 — C6-0310/2006 — 2004/0048(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Gilles Savary (A6-0480/2006) Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym (05892/1/2006 — C6-0311/2006 — 2004/0049(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dirk Sterckx (A6-0479/2006) Głos zabrali: Sepp Kusstatscher, Pedro Guerreiro, Gabriele Albertini, Gary Titley, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marie Anne Isler Béguin, Etelka Barsi-Pataky, Inés Ayala Sender, Nathalie Griesbeck, Jörg Leichtfried, Stanisław Jałowiecki, Justas Vincas Paleckis, Zsolt László Becsey, Vladimír Maňka, Luís Queiró, Dieter-Lebrecht Koch, Erna Hennicot-Schoepges i Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji). Debata została zamknięta. Głosowanie: pkt 9.3, pkt 9.4 i pkt 9.5 protokołu z dnia 18.01.2007.


12. Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa na drodze — ocena śródokresowa (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa na drodze — ocena śródokresowa (2006/2112(INI)) — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006) Ewa Hedkvist Petersen przedstawiła sprawozdanie. Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji). Głos zabrali: Dieter-Lebrecht Koch w imieniu grupy PPE-DE, Gary Titley w imieniu grupy PSE, Arūnas Degutis w imieniu grupy ALDE, Seán Ó Neachtain w imieniu grupy UEN, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Zita Gurmai, Hannu Takkula, Janusz Wojciechowski, Renate Sommer i Emanuel Jardim Fernandes.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 30 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.