Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 36

Tytuł:

5. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 36

C 244 E/36

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

5.

Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska Komisji na temat: — Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 11 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 1107/70 (13736/1/2006 — C6-0042/2007 — 2000/0212(COD)) odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN — Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 11 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (14039/1/2006 — C6-0041/2007 — 2005/0191 (COD)) odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN — Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 11 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (09911/3/2006 — C6-0040/2007 — 2003/0153(COD)) odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO — Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 4 grudnia 2006 w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniająca dyrektywę Rady 76/211/ EWG (13484/1/2006 — C6-0039/2007 — 2004/0248(COD)) odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO — Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 23 listopada 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (12131/ 6/2006 — C6-0038/2007 — 2006/0005(COD)) odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI Niektóre teksty nie są jeszcze dostępne w języku bułgarskim i rumuńskim, lecz Rada zobowiązała się przekazać je Parlamentowi w jak najkrótszym terminie. Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 19.01.2007. (Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.35 i wznowione o 12.00.)


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING Przewodniczący

6.

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Daniel Varela Suanzes-Carpegna poinformował, iż był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności. Glyn Ford poinformował, że był obecny podczas wyboru kwestorów (punkt 8 PV z dnia 16.01.2007), ale nie uczestniczył w głosowaniu. * * Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony. *

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 36 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.