Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 4

Tytuł:

11. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 4

C 244 E/4

Poniedziałek, 15 stycznia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

18.10.2007

— Sprawozdanie w sprawie siódmego oraz ósmego rocznego sprawozdania Rady, sporządzonych zgodnie z klauzulą operacyjną nr 8 Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni (2006/2068(INI)) — komisja AFET: Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A6-0439/2006) — Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej (2006/2013(INI)) — komisja JURI. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006) 1.2) zalecenia do drugiego czytania: — ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) (09751/7/2006 — C6-0317/2006 — 2003/0168(COD)) — komisja JURI. Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0481/2006) — ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego na terytorium Wspólnoty (05893/5/2006 — C6-0310/2006 — 2004/0048(COD)) — komisja TRAN. Sprawozdawca: Gilles Savary (A6-0480/2006) — ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym (05892/1/2006 — C6-0311/ 2006 — 2004/0049(COD)) — komisja TRAN. Sprawozdawca: Dirk Sterckx (A6-0479/2006) — ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej (05895/2/2006 — C6-0309/2006 — 2004/0047(COD)) — komisja TRAN. Sprawozdawca: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006)


2) przez posłów 2.1) propozycje zaleceń (art. 114 Regulaminu) — Michał Tomasz Kamiński, w imieniu grupy UEN. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie mandatu negocjacyjnego dotyczącego nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą (B6- 0022/2007) odesłany komisja przedm. właśc.: AFET opinia: ITRE, INTA

11. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Złożone zostały następujące dokumenty: 1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu): — (O-0126/2006) Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Wzmocnienie dalszej konwergencji praktyk nadzorczych na szczeblu UE (B6-0449/2006); — (O-0128/2006) Daniel Varela Suanzes-Carpegna, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Renegocjacja umowy w sprawie zamówień publicznych (GPA) (B6-0450/2006); — (O-0131/2006) Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, Jean-Marie Cavada, w imieniu komisji LIBE, do Rady: SWIFT (B6-0001/2007); — (O-0132/2006) Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, Jean-Marie Cavada, w imieniu komisji LIBE, do Rady: SWIFT (B6-0002/2007);

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244 E/5

Poniedziałek, 15 stycznia 2007 r.

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu): — Philip Claeys, Frank Vanhecke i Koenraad Dillen, w sprawie ubojów rytualnych bez ogłuszania (0001/2007); — Bogusław Rogalski, w sprawie delegalizacji partii neonazistowskich (0003/2007); — Konrad Szymański, Charles Tannock i Marek Siwiec, w sprawie międzynarodowego uznania Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932–33) za ludobójstwo (0004/2007).

12. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru z dniem wskazanym poniżej, zostały przekazane, zgodnie z art. 191 ust. 5 Regulaminu, właściwej komisji: Dnia 04.01.2007 Selvarajah (93 podpisy) (nr 862/2006); Alida Masa (nr 863/2006); Iván Ramírez (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) (nr 864/2006); Claudio Caruana (nr 865/2006); Marlies Haagsma (nr 866/2006); Jiří Kvasnička (A A A radiotaxi s.r.o.) (nr 867/2006); Fehérvári Polgári Védegylet (z12 podpisami) (nr868/2006); Maria Kraft (nr 869/2006); Argirios Tsorakis (nr 870/2006); Argirios Tsorakis (nr 871/2006); Argirios Tsorakis (nr 872/2006); Argirios Tsorakis (nr 873/2006); Argirios Tsorakis (nr 874/2006); Volker Starke (Stadt Frankfurt (Oder) (nr 875/2006); Cleopetra Donzeann (nr 876/2006); Günther Rose (nr 877/2006); Raimar Ocken (nr 878/2006); Christian Stange (nr 879/2006); Schermann (Landkreis Göttingen) (nr 880/2006); Arnold Jansen (nr 881/2006); Tomas Eckhardt (Initiative „Das Leben befreien”) (nr882/2006); Giorgio Bortini (nr 883/2006); Simone Poupon (Collectif pour la paix — Le Creusot) (nr 884/2006); Joaquim Gomez (1 podpis) (nr 885/2006); Gonzalez (SA G-Block NV) (nr 886/2006); Miguel Moises (Gestnave — Comissão de Trabalhadores) (3 podpisy) (nr 887/2006); Francisco Manuel Caeiro Costa (nr 888/2006); Angela Maria Duarte da Costa (Associaćão Portuguesa de Deficientes) (z 2 podpisami) (nr 889/2006); Özcan Kaldoyo (nr 890/2006); Karina Adamik (nr 891/2006); Ryszard Zajac (nr 892/2006); Halina Kucman (nr 893/2006); Elzbieta Demus van Oosten (nr 894/2006); Andrzej Zelawski (nr 895/2006); Zbigniew Jan Salamon (nr 896/2006); Argirios Tsorakis (nr 897/2006); Argirios Tsorakis (nr 898/2006); Argirios Tsorakis (nr 899/2006); Argirios Tsorakis (nr 900/2006); Ilian-Konstantin Nikolov (nr 901/2006); Peter Lohmar (nr 902/2006); Oskar Eschenbach (nr 903/2006); Werner Zimmermann (nr 904/2006); Carlo Buono (nr 905/2006); Leonardo Schmit (nr 906/2006);

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 244-E POZ 4 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.