Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 245 POZ 21

Tytuł:

Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa C 36/07 (ex NN 25/07) — Pomoc państwa na rzecz Deutsche Post AG — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

Data ogłoszenia:2007-10-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 245 POZ 21

Strona 1 z 20
19.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 245/21

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA

POMOC PAŃSTWA — NIEMCY Pomoc państwa C 36/07 (ex NN 25/07) — Pomoc państwa na rzecz Deutsche Post AG Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 245/11) Pismem z dnia 12 września 2007 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Niemcy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy. Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. pomocy państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu: European Commission Directorate-General for Competition State aid Greffe SPA 3, 6/5 B-1049 Brussels Faks: (32-2) 296 12 42 Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom niemieckim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.


TEKST STRESZCZENIA 1. PROCEDURA

Pismem opublikowanym poniżej Komisja pragnie poinformować Niemcy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania w trybie art. 88 ust. 2 Traktatu WE. W następstwie wszczęcia postępowania w dniu 23 października 1999 r. ( 1), Komisja w dniu 19 czerwca 2002 r. (2) przyjęła ostateczną negatywną decyzję (dalej: decyzja z 2002 r.), w której stwierdziła, że Deutsche Post AG (dalej: DPAG) za przesyłki wysyłane w systemie „od drzwi do drzwi” stosowała ceny poniżej kosztów przyrostowych oraz, że ta agresywna polityka rabatowa nie wchodziła w zakres usług powszechnych, które świadczyła DPAG. Wynikające z tego straty w wysokości 572 mln EUR zostały uznane za niezgodną ze wspólnym rynkiem pomoc państwa, którą Niemcy powinny odzyskać.

(1) Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE w sprawie C61/99 (ex NN 153/96) — pomoc państwa na rzecz Deutsche Post AG 1999 (Dz.U. C 306 z 23.10.1999, str. 25). (2) Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie środków podjętych przez Republikę Federalną Niemiec na rzecz Deutsche Post AG (Dz.U. L 247 z 14.9.2002, str. 27).

C 245/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.10.2007

Po przyjęciu decyzji z 2002 r., Komisja otrzymała kolejne skargi od konkurentów DPAG z sektora prywatnego zawierające zarzuty, że DPAG uzyskała znacznie większe korzyści finansowe niż określono w decyzji z 2002 r. Należy dodać do tego zarzuty, że DPAG wykorzystała zasoby państwowe na rozszerzenie swojej działalności w zakresie przesyłek oraz na świadczenie usług po cenach transferowych (które są uważane za zaniżone) dla swoich spółek zależnych Postbank AG i Deutsche Post Euro Express GmbH & Co OHG (dalej: DPEED), które prowadzą działalność odpowiednio w dziedzinie usług bankowych oraz marketingu przesyłek biznesowych. Na podstawie informacji otrzymanych w trakcie postępowania wyjaśniającego w sprawie pomocy państwa przeprowadzonego po 2002 r., Komisja uważa za konieczne udzielenie odpowiedniej odpowiedzi na zakłócenia konkurencji spowodowane wykorzystaniem zasobów państwowych, które zostały przyznane DPAG oraz jej poprzedniczce Deutsche Bundespost POSTDIENST (dalej: POSTDIENST). Komisja zawiadamia więc Niemcy oraz zainteresowane strony, że postępowanie wszczęte w 1999 r. zostanie uzupełnione w celu uwzględnienia nowych informacji oraz zajęcia ostatecznego stanowiska dotyczącego zakresu, w jakim zasoby państwa, o których mowa, stanowią pomoc zgodną z zasadami przyznawania pomocy na podstawie Traktatu WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 245 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C245 - 46 z 200719.10.2007

  Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/37.984 — SkyTeam (1)

 • Dz. U. C245 - 45 z 200719.10.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4934 — KazMunaiGaz/Rompetrol) (1)

 • Dz. U. C245 - 20 z 200719.10.2007

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac „Możliwości” siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dz. U. C245 - 12 z 200719.10.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C245 - 9 z 200719.10.2007

  Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Francją kontynentalną z jednej strony a Gwadelupą, Gujaną, Martyniką i Réunion z drugiej strony (1)

 • Dz. U. C245 - 8 z 200719.10.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C245 - 7 z 200719.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4730 — Yara/Kemira Growhow) (1)

 • Dz. U. C245 - 7 z 200719.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4721 — AIG Capital Partners/Bulgarian Telecommunications Company) (1)

 • Dz. U. C245 - 6 z 200719.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4692 — Barclays/ABN AMRO) (1)

 • Dz. U. C245 - 6 z 200719.10.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4845 — Santander/ABN AMRO) (1)

 • Dz. U. C245 - 4 z 200719.10.2007

  Zgłoszenie Komisji zgodne z art. 95 ust. 4, 5 i 6 Traktatu WE — Wniosek o utrzymanie w mocy lub wprowadzenie środków krajowych bardziej rygorystycznych niż przepisy przewidziane przez środek harmonizujący WE (1)

 • Dz. U. C245 - 1 z 200719.10.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.