Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 247 POZ 10

Tytuł:

Sprawa C-355/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 31 lipca 2007 r. — Schering Plough SpA przeciwko Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) i in.

Data ogłoszenia:2007-10-20


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 247 POZ 10

Strona 1 z 2
C 247/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2007

5) czy wynikające z dyrektywy zasady przejrzystości i uczestnictwa przedsiębiorstw zainteresowanych zamrożeniem lub ogólnym obniżeniem cen produktów leczniczych należy interpretować w ten sposób, że powinno się przewidzieć w każdej sytuacji możliwości odstępstwa od narzuconej ceny (art. 4 ust. 2) oraz rzeczywisty udział przedsiębiorstwa przedstawiającego wniosek, w wyniku czego władze administracyjne w przypadku ewentualnej odmowy są zobowiązane taką odmowę uzasadnić.


produkty lecznicze — art. 4 ust. 1 reguluje sytuację, „gdy ceny na wszystkie produkty lecznicze lub na pewne ich grupy zostały zamrożone”, określając takie zamrożenie cen jako ogólny środek, którego utrzymanie uzależnione jest od kontroli, przeprowadzanej co najmniej raz do roku, w świetle kryteriów makroekonomicznych występujących w państwie członkowskim.

(1) Dyrektywa Rady 89/105/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. dotycząca przejrzystości środków regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (Dz.U. L 40, str. 8).

Przepis przyznaje właściwym władzom 90-dniowy terminy na podjęcie decyzji, stanowiąc, że po jego upływie ogłaszają one czy i jakie obniżki lub podwyżki cen zostaną wprowadzone.

Należy rozstrzygnąć kwestie,

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 31 lipca 2007 r. — Schering Plough SpA przeciwko Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) i in. (Sprawa C-355/07) (2007/C 247/13) Język postępowania: włoski

czy przepis ten w części, która odnosi się do „[ewentualnych obniżek cen]”, należy rozumieć w ten sposób, że oprócz ogólnego środka w postaci zamrożenia cen na wszystkie produkty lecznicze lub niektóre ich grupy, można zastosować inny ogólny środek w postaci obniżenia cen na wszystkie produkty lecznicze lub niektóre ich grupy, czy też „[ewentualne obniżenie cen]” odnosi się wyłącznie do produktów leczniczych, których ceny zostały zamrożone;

Sąd krajowy Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

2) czy art. 4 ust. 1, w części w której zobowiązuje właściwe władze państwa członkowskiego do sprawdzenia co najmniej raz do roku, w przypadku zamrożenia cen, czy warunki makroekonomiczne usprawiedliwiają utrzymanie niezmienionych zamrożonych cen, należy interpretować w ten sposób, że jeżeli w odpowiedzi na pytanie pierwsze zostanie uznane, że dopuszcza się obniżenie cen, możliwe jest odwołanie się do takiego środka wielokrotnie w ciągu roku oraz wielokrotnie w ciągu kilku la (od 2002 r. do 2010 r.);

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Strona skarżąca: Schering Plough SpA Strona pozwana: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) i inni

Pytania prejudycjalne 1) W dalszej części, po przepisach zawartych w art. 2 i 3 (1), które dotyczą relacji między władzami państwa członkowskiego i przedsiębiorstwami farmaceutycznymi — przewidując określenie ceny produktu leczniczego lub podjęcie decyzji co do jej podniesienia na wniosek tych [ostatnich], ale pod warunkiem zatwierdzenia przez właściwe władze, czyli w wyniku dialogu między samym przedsiębiorstwem a władzami właściwymi w zakresie kontroli wydatków na

3) czy w rozumieniu wspomnianego art. 4, interpretowanego w świetle założeń przyjętych zgodnie z głównym celem środków kontroli cen produktów leczniczych, jakim jest „wspieranie zdrowia publicznego poprzez zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w produkty lecznicze dostępne po umiarkowanych cenach oraz unikanie różnic we wspomnianych środkach mogących wpływać na handel produktami leczniczymi wewnątrz Wspólnoty lub zakłócać go” — można uznać, że przyjęcie środków, które odwołują się do „przewidywanej” a nie „ustalonej” kwoty wydatków jest zgodne z prawem wspólnotowym (pytanie obejmuje obydwa przypadki);

4) czy wymogi dotyczące przestrzegania progów wydatków na produkty lecznicze, które każde państwo członkowskie jest uprawnione ustalić, powinny być szczególnie związane z samymi wydatkami na produkty lecznicze czy też państwo członkowskie jest uprawnione do uwzględnienia również danych dotyczących innych wydatków związanych ze zdrowiem;

20.10.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 247 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C247 - 46 z 200720.10.2007

  Sprostowanie do komunikatu w Dzienniku Urzędowym w sprawie T-263/07 (  Dz.U. C 223 z 22.9.2007, str. 12)

 • Dz. U. C247 - 45 z 200720.10.2007

  Sprawa F-87/07: Skarga wniesiona w dniu 31 sierpnia 2007 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 44 z 200720.10.2007

  Sprawa F-86/07: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2007 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 43 z 200720.10.2007

  Sprawa F-81/07: Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2007 r. — Barbin przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C247 - 42 z 200720.10.2007

  Sprawa F-68/07: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2007 r. — Gering przeciwko Europolowi

 • Dz. U. C247 - 42 z 200720.10.2007

  Sprawa F-78/07: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2007 r. — Boudova i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 41 z 200720.10.2007

  Sprawa T-300/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 września 2007 r. — easyJet przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 41 z 200720.10.2007

  Sprawa T-220/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 września 2007 r. — JAKO-O przeciwko OHIM — P.I. Fashion (JAKO-O)

 • Dz. U. C247 - 40 z 200720.10.2007

  Sprawa T-331/07: Skarga wniesiona w dniu 7 września 2007 r. — Chupa Chups SA przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 39 z 200720.10.2007

  Sprawa T-327/07: Skarga wniesiona w dniu 29 sierpnia 2007 r. — Patrick Holding przeciwko OHIM — Cassera (PATRICK EXCLUSIVE)

 • Dz. U. C247 - 39 z 200720.10.2007

  Sprawa T-329/07: Skarga wniesiona w dniu 3 września 2007 r. — UPS Europe i UPS Deutschland przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 38 z 200720.10.2007

  Sprawa T-324/07: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2007 r. — Plant i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 38 z 200720.10.2007

  Sprawa T-326/07: Skarga wniesiona w dniu 30 sierpnia 2007 r. — Cheminova i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 37 z 200720.10.2007

  Sprawa T-320/07: Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2007 r. — Jones i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 36 z 200720.10.2007

  Sprawa T-310/07: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2007 r. — gardeur przeciwko OHIM — Blue Rose (g)

 • Dz. U. C247 - 36 z 200720.10.2007

  Sprawa T-318/07: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2007 r. — National Association of Licensed Opencast Operators przeciwko Komisji

 • Dz. U. C247 - 35 z 200720.10.2007

  Sprawa T-46/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 sierpnia 2007 r. — Galileo Lebensmittel przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Wdrożenie domeny najwyższego poziomu „.eu” — Rejestracja nazwy domeny „galileo.eu” — Zastrzeżenie korzystania z nazwy domeny dla instytucji i organów Wspólnoty — Legitymacja procesowa — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C247 - 35 z 200720.10.2007

  Sprawa T-301/07: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2007 r. — Lumenis przeciwko OHIM (FACES)

 • Dz. U. C247 - 34 z 200720.10.2007

  Sprawa T-20/07 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Komisja przeciwko Chatziioannidou (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury — Stwierdzenie w pierwszej instancji nieważności decyzji Komisji w sprawie obliczenia lat służby uprawniających do emerytury — Przeniesienie krajowych praw do emerytury)

 • Dz. U. C247 - 34 z 200720.10.2007

  Sprawa T-186/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 sierpnia 2007 r. — SELEX Sistemi Integrati przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Konkurencja — Decyzja Komisja w sprawie oddalenia skargi złożonej do niej na podstawie art. 82 WE — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna i w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej — Rzeczywiste poniesienie szkody)

 • Dz. U. C247 - 33 z 200720.10.2007

  Sprawa T-164/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — ColArt/Americas przeciwko OHIM (BASICS) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BASICS — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Znak towarowy o charakterze opisowym — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Charakter odróżniający nabyty w drodze używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C247 - 33 z 200720.10.2007

  Sprawa T-184/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Komisja przeciwko Internet Commerce Network i Dane-Elec Memory (Klauzula arbitrażowa — Umowa zawarta w ramach programu jednostkowego w dziedzinie technologii społeczeństwa informacyjnego (projekt Crossmarc) — Niewykonanie umowy — Zwrot zaliczki wypłaconej przez Wspólnotę — Gwarancja na pierwsze żądanie wykonania zobowiązań umownych — Postępowanie zaoczne)

 • Dz. U. C247 - 32 z 200720.10.2007

  Sprawa T-140/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Philips Morris Products przeciwko OHIM (Kształt paczki papierosów) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt paczki papierosów — Odmowa rejestracji — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C247 - 32 z 200720.10.2007

  Sprawa T-141/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Glaverbel przeciwko OHIM (Struktura szklanej powierzchni) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego strukturę szklanej powierzchni — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak dowodu na uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania)

 • Dz. U. C247 - 31 z 200720.10.2007

  Sprawa T-243/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Grecja przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wykluczone z finansowania wspólnotowego — Rośliny uprawne — Oliwa z oliwek — Audyt finansowy — Okres 24 miesięcy)

 • Dz. U. C247 - 31 z 200720.10.2007

  Sprawa T-304/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Cain Cellars przeciwko OHIM (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego złożonego z wizerunku pięciokąta — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Niezłożoność oznaczenia)

 • Dz. U. C247 - 30 z 200720.10.2007

  Sprawa T-36/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Coats Holdings i Coats przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek produktów pasmanteryjnych (igły) — Podział rynków produktowych — Podział rynku geograficznego — Ocena dowodów — Uczestnictwo w spotkaniach — Trójstronne porozumienie — Grzywna — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności łagodzące)

 • Dz. U. C247 - 30 z 200720.10.2007

  Sprawa T-60/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — UFEX i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Rynek międzynarodowych przesyłek ekspresowych — Decyzja o oddaleniu skargi do Komisji — Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu skargi do Komisji przez sąd wspólnotowy — Ponowne badanie i ponowne oddalenie skargi do Komisji — Przedsiębiorstwo publiczne)

 • Dz. U. C247 - 29 z 200720.10.2007

  Sprawa T-449/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Komisja przeciwko Trends (Klauzula arbitrażowa — Drugi program ramowy badań i rozwoju technologicznego — Umowy dotyczące projektów w dziedzinie informatyzacji transportu drogowego i telekomunikacji — Brak dowodów w zakresie części zadeklarowanych wydatków — Rozwiązanie umów — Umowy, które wygasły)

 • Dz. U. C247 - 29 z 200720.10.2007

  Sprawa T-30/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Prym i Prym Consumer przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek produktów pasmanteryjnych (igły) — Podział rynków produktowych — Podział rynku geograficznego — Grzywna — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Obowiązek uzasadnienia — Waga i czas trwania naruszenia — Komunikat w sprawie współpracy)

 • Dz. U. C247 - 28 z 200720.10.2007

  Sprawa T-363/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Kopie przeciwko OHIM — Aceites del Sur (La Española) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego „La Española” — Sprzeciw właściciela krajowych i wspólnotowych graficznych znaków towarowych „Carbonell” — Oddalenie sprzeciwu — Elementy dominujące — Podobieństwo — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Kompetencje reformatoryjne)

 • Dz. U. C247 - 28 z 200720.10.2007

  Sprawa T-448/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Komisja przeciwko Trends (Klauzula arbitrażowa — Czwarty program ramowy badań, rozwoju technologicznego i prezentacji — Umowy dotyczące projektów w dziedzinie systemów telematycznych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania — Brak dowodów oraz niezgodność z postanowieniami umownymi części zadeklarowanych wydatków — Zwrot wypłaconych kwot)

 • Dz. U. C247 - 27 z 200720.10.2007

  Sprawa T-250/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Combescot przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Obsadzenie stanowiska kierownika przedstawicielstwa w Kolumbii — Odrzucenie kandydatury — Skarga o stwierdzenie nieważności — Brak interesu prawnego — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C247 - 27 z 200720.10.2007

  Sprawa T-358/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Neumann przeciwko OHIM (Kształt główki mikrofonu) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego w postaci główki mikrofonu — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C247 - 26 z 200720.10.2007

  Sprawy połączone T-239/04 i T-323/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Włochy i Brandt Italia przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Ustawodawstwo ustanawiające pilne środki w zakresie zatrudnienia na rzecz przedsiębiorstw przeżywających trudności — Decyzja uznająca program pomocowy za niezgodny ze wspólnym rynkiem i nakazująca odzyskanie wypłaconej pomocy)

 • Dz. U. C247 - 26 z 200720.10.2007

  Sprawa T-249/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Combescot przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Molestowanie — Obowiązek wsparcia — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej w postępowaniu w sprawie awansu za okres 2001/2002 — Skarga o stwierdzenia nieważności — Brak interesu prawnego — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C247 - 25 z 200720.10.2007

  Sprawa T-36/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — API przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Pisma procesowe złożone przez Komisję w ramach postępowań przed Trybunałem i Sądem — Decyzja w sprawie odmowy udzielenia dostępu)

 • Dz. U. C247 - 25 z 200720.10.2007

  Sprawa T-230/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2006 r. — Finlandia przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — System kontroli pomocy obszarowej w niektórych regionach — Wydatki wyłączone z finansowanie wspólnotowego)

 • Dz. U. C247 - 24 z 200720.10.2007

  Sprawa T-348/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Koninklijke Friesland Foods przeciwko Komisji (Pomoc państwa — System pomocy o charakterze podatkowym wprowadzony w życie przez Niderlandy — Międzynarodowa działalność finansowa grup przedsiębiorstw — Decyzja uznająca system pomocy za niezgodny ze wspólnym rynkiem — Przepis przejściowy — Ochrona uzasadnionych oczekiwań — Zasada równego traktowania — Dopuszczalność — Legitymacja procesowa)

 • Dz. U. C247 - 24 z 200720.10.2007

  Sprawa T-25/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — González y Díez przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc przeznaczona na pokrycie nadzwyczajnych kosztów restrukturyzacji — Cofnięcie wcześniejszej decyzji — Wygaśnięcie traktatu EWWiS — Kompetencja Komisji — Ciągłość wspólnotowego porządku prawnego — Brak naruszenia istotnych wymogów proceduralnych — Ochrona uzasadnionych oczekiwań — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dz. U. C247 - 23 z 200720.10.2007

  Sprawa T-259/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Nikolaou przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Dochodzenie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) dotyczące członka Trybunału Obrachunkowego — Ujawnienie informacji — Ochrona danych osobowych — Dostęp do akt dochodzenia i raportu OLAF — Wystarczająco istotne naruszenie przepisów przyznających jednostkom prawa — Związek przyczynowy — Szkoda)

 • Dz. U. C247 - 23 z 200720.10.2007

  Sprawa T-291/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano przeciwko OHIM — Biraghi (GRANA BIRAGHI) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Wspólnotowy słowny znak towarowy GRANA BIRAGHI — Ochrona nazwy pochodzenia „grana padano” — Brak charakteru rodzajowego — Artykuł 142 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Rozporządzenie (EWG) nr 2081/92)

 • Dz. U. C247 - 22 z 200720.10.2007

  Sprawa T-196/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — MTU Friedrichshafen przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc na restrukturyzację — Decyzja nakazująca odzyskanie pomocy niezgodnej ze wspólnym rynkiem — Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 — Odpowiedzialność solidarna)

 • Dz. U. C247 - 22 z 200720.10.2007

  Sprawa T-68/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. — Olympiaki Aeroporia Ypiresies przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc na restrukturyzację przyznana przez Republikę Grecką na rzecz przewoźnika lotniczego Olympic Airways — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Nadużycie pomocy — Nowa pomoc — Ciężar dowodu — Prawo do przedstawienia stanowiska — Kryterium prywatnego wierzyciela — Błąd dotyczący okoliczności faktycznych — Oczywisty błąd w ocenie — Uzasadnienie — Artykuł 87 ust. 1 oraz ust. 3 lit. c) WE)

 • Dz. U. C247 - 21 z 200720.10.2007

  Sprawa C-330/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C247 - 21 z 200720.10.2007

  Sprawa C-51/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C247 - 20 z 200720.10.2007

  Sprawa C-412/07: Skarga wniesiona w dniu 7 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C247 - 20 z 200720.10.2007

  Sprawa C-417/07: Skarga wniesiona w dniu 11 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C247 - 20 z 200720.10.2007

  Sprawa C-190/06: Postanowienie prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 11 lipca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles — Belgia) — Belgacom Mobile SA przeciwko Institut belge des services postaux et des télécommunications

 • Dz. U. C247 - 19 z 200720.10.2007

  Sprawa C-395/07: Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C247 - 19 z 200720.10.2007

  Sprawa C-399/07: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C247 - 18 z 200720.10.2007

  Sprawa C-393/07: Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2007 r. — Republika Włoska przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

 • Dz. U. C247 - 17 z 200720.10.2007

  Sprawa C-373/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 22 maja 2007 r. w sprawie T-216/05, Mebrom NV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 3 sierpnia 2007 r. przez Mebrom NV

 • Dz. U. C247 - 17 z 200720.10.2007

  Sprawa C-374/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 22 maja 2007 r. w sprawie T-198/05, Mebrom NV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 3 sierpnia 2007 r. przez Mebrom NV

 • Dz. U. C247 - 16 z 200720.10.2007

  Sprawa C-371/07: Wniosek o wydanie orzeczenie w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 3 sierpnia 2007 r. — Danfoss A/S i AstraZeneca A/S przeciwko Skatteministeriet

 • Dz. U. C247 - 15 z 200720.10.2007

  Sprawa C-367/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 sierpnia 2007 r. — Baxter SpA przeciwko Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) i in.

 • Dz. U. C247 - 14 z 200720.10.2007

  Sprawa C-366/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 sierpnia 2007 r. — Abbott SpA przeciwko Ministero della Salute oraz Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

 • Dz. U. C247 - 13 z 200720.10.2007

  Sprawa C-365/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 2 sierpnia 2007 r. — Simesa SpA przeciwko Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) i in.

 • Dz. U. C247 - 12 z 200720.10.2007

  Sprawa C-357/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) w dniu 31 lipca 2007 r. — The Queen, na wniosek TNT Post UK Limited przeciwko The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

 • Dz. U. C247 - 12 z 200720.10.2007

  Sprawa C-364/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Kerkyras (Grecja) w dniu 2 sierpnia 2007 r. — Vassilaki Spyridon i in. przeciwko Dimos Kekyras

 • Dz. U. C247 - 11 z 200720.10.2007

  Sprawa C-356/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 31 lipca 2007 r. — Bayer SpA Srl przeciwko Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) oraz Ministero della Salute

 • Dz. U. C247 - 9 z 200720.10.2007

  Sprawa C-354/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 31 lipca 2007 r. — IFB Stroder Srl przeciwko Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

 • Dz. U. C247 - 8 z 200720.10.2007

  Sprawa C-353/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 31 lipca 2007 r. — Sanofi Aventis SpA przeciwko Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

 • Dz. U. C247 - 7 z 200720.10.2007

  Sprawa C-351/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 30 lipca 2007 r. — CEPAV DUE — Consorzio ENI per l'Alta Velocità, Consorzio COCIV, Consorzio IRICAV DUE przeciwko Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Navigazione i inni

 • Dz. U. C247 - 7 z 200720.10.2007

  Sprawa C-352/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 31 lipca 2007 r. — A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, F.I.R.M.A. Srl, Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA przeciwko Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) i in.

 • Dz. U. C247 - 5 z 200720.10.2007

  Sprawa C-336/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 19 lipca 2007 r. — Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG przeciwko Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk

 • Dz. U. C247 - 5 z 200720.10.2007

  Sprawa C-343/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d'appello di Torino (Włochy) w dniu 25 lipca 2007 r. — Bavaria N.V. i Bavaria Italia s.r.l. przeciwko Bayerischer Brauerbund e.V.

 • Dz. U. C247 - 4 z 200720.10.2007

  Sprawa C-331/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C247 - 3 z 200720.10.2007

  Sprawa C-318/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 11 lipca 2007 r. — Hein Persche przeciwko Finanzamt Lüdenscheid

 • Dz. U. C247 - 3 z 200720.10.2007

  Sprawa C-326/07: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C247 - 2 z 200720.10.2007

  Sprawa C-285/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 14 czerwca 2007 r. — Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG przeciwko Finanzamt Stuttgart Körperschaften

 • Dz. U. C247 - 2 z 200720.10.2007

  Sprawa C-309/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Niemcy) w dniu 5 lipca 2007 r. — Firma Baumann GmbH przeciwko Land Hessen

 • Dz. U. C247 - 1 z 200720.10.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 235 z 6.10.2007.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.