Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 268 POZ 8

Tytuł:

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

Data ogłoszenia:2007-11-10


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 268 POZ 8

Strona 1 z 5
C 268/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2007

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001 (2007/C 268/09) Pomoc numer: XA 146/07 Państwo członkowskie: Francja Region: Département de la Vendée Nazwa programu pomocy: «Fonds pour les manifestations agricoles ou agroalimentaires»: aides pluriannuelles en faveur de l'agriculture vendéenne au travers de soutiens aux manifestations agricoles ou agroalimentaires (assistance technique: promotion) Podstawa prawna: Article L.1511-5 du Code général des collectivités territoriales Convention cadre en cours entre l'État et le département de la Vendée Planowane roczne wydatki w ramach obu programów: 150 000 EUR rocznie Maksymalna intensywność pomocy: W ramach funduszy przeznaczonych na imprezy związane z produkcją rolną i rolno-spożywczą przewiduje się dotacje w zależności od zasięgu i skutków geograficznych przeprowadzonych działań i o budżecie w wysokości co najmniej 1 520 EUR, do maksymalnej kwoty: — 750 EUR na konkursy i imprezy, — 4 500 EUR na targi i wystawy, — 9 000 EUR na targi handlowe Będą brane pod uwagę rzeczywiste wydatki: koszty związane bezpośrednio z organizacją imprez oraz uczestnictwem w nich, koszty rzeczywiste związane z logistyką, takie jak: koszty zakupu i wynajmu materiałów wystawienniczych, koszty przystosowania stoisk wystawienniczych. Ogólna kwota pomocy nie powinna przekroczyć pułapu wynoszącego 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą i może zostać odpowiednio obniżona w przypadku dofinansowania programu ze środków pochodzących z innych źródeł Data realizacji: od chwili otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję Europejską Czas trwania programu pomocy: 5 lat począwszy od otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję Europejską zestawienia dotyczącego wyłączenia Cel pomocy: Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 programem mogą zostać objęte działania promocyjne, organizacja targów i wystaw oraz uczestnictwo w nich, działania typu public relation, ankiety i badania rynku. Celem jest wspieranie organizacji imprez związanych z produkcją rolną i rolno-spożywczą w celu promowania lokalnej produkcji wysokiej jakości. W ramach funduszy przeznaczonych na imprezy związane z produkcją rolną i rolno-spożywczą przewiduje się pomoc dla organizacji rolniczych, związków hodowców oraz stowarzyszeń producentów pochodzących z Wendei wyłącznie dla działań związanych z MŚP. W ramach powyższych ograniczeń pomoc będzie przyznawana wszystkim zainteresowanym, w sposób wolny od dyskryminacji oraz na równych warunkach. Wszystkie środki pomocy zostaną przyznane w postaci usług dotowanych. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1857/2006 o wyłączeniach rolnych program nie przewiduje żadnych płatności bezpośrednich na rzecz beneficjentów. Z objęcia pomocą zostaną wyłączone wszelkie wydatki związane z degustacją oraz dystrybucją bezpłatnych próbek, jak również wszelkie inne operacje odbywające się w punktach sprzedaży, które wiążą się z reklamą w rozumieniu pkt 152 wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w sektorze rolnictwa i leśnictwa na lata 2007-2013 Sektory gospodarki: cały sektor rolny i rolno-spożywczy objęty statutem MŚP w rozumieniu prawa wspólnotowego Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Conseil Général de la Vendée Direction de l'Environnement et de l'Aménagement Service de l'Agriculture et de la Pźche 40, rue Maréchal Foch F-85923 La Roche sur Yon Cedex 9 Strona internetowa: www.vendee.fr (ogólna strona departamentu) rubryka: www.vendee.fr/conseil-general podpozycja: www.vendee.fr/conseil-general/guide-subventions Umieszczenie na stronie internetowej opisu odbędzie się od chwili zarejestrowania poniższego formularza dotyczącego wyłączenia przez Komisję Europejską Dalsze informacje: —


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 268 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C268 - 36 z 200710.11.2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C268 - 33 z 200710.11.2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C268 - 28 z 200710.11.2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C268 - 22 z 200710.11.2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

 • Dz. U. C268 - 21 z 200710.11.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4943 — Groupe Norbert Dentressangle/Christian Salvesen) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C268 - 20 z 200710.11.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4853 — PPG/SigmaKalon) (1)

 • Dz. U. C268 - 13 z 200710.11.2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C268 - 5 z 200710.11.2007

  Nominacja członków Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa i utworzenie listy rezerwowej

 • Dz. U. C268 - 4 z 200710.11.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C268 - 3 z 200710.11.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4866 — Arques/Actebis) (1)

 • Dz. U. C268 - 3 z 200710.11.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4858 — Oaktree/Conbipel) (1)

 • Dz. U. C268 - 2 z 200710.11.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4913 — Euraleo/Capitoloquattro/Sirti) (1)

 • Dz. U. C268 - 2 z 200710.11.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4684 — AIG/ORCO/Hospitality Invest) (1)

 • Dz. U. C268 - 1 z 200710.11.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4755 — Bayerische Landesbank/Hypo Alpe-Adria-Bank International) (1)

 • Dz. U. C268 - 1 z 200710.11.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4754 — Mondadori/Sanoma/JV) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.