Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 269 POZ 68

Tytuł:

Sprawa F-32/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 października 2007 r. — de la Cruz i in. przeciwko Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Dawni pracownicy miejscowi — Ustalenie zaszeregowania i wynagrodzenia w chwili zatrudniania — Równoważność stanowisk — Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego)

Data ogłoszenia:2007-11-10


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 269 POZ 68

C 269/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2007

SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 października 2007 r. — de la Cruz i in. przeciwko Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Sprawa F-32/06) (1) (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Dawni pracownicy miejscowi — Ustalenie zaszeregowania i wynagrodzenia w chwili zatrudniania — Równoważność stanowisk — Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego) (2007/C 269/122) Język postępowania: angielski (2007/C 269/123) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca: María del Carmen de la Cruz i in. (Galdakao, Hiszpania) (przedstawiciele: G. Vandersanden i L. Levi, adwokaci) Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (przedstawiciele: E. Ortega, C. Georges i J. G. Blanch, w charakterze pełnomocników, wspierani przez S. Orlandiego, A. Coolena, J.-N. Louisa i E. Marchala, adwokatów) Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 19 września 2007 r. — Tuomo Talvela przeciwko Komisji (Sprawa F-43/06) (1) (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2004 r. — Prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia sprawozdania — Dochodzenie administracyjne)


Strony Strona skarżąca: Tuomo Talvela (Oslo, Norwegia) (przedstawiciel: É. Boigelot, avocat) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego odmawiających zmiany zaszeregowania skarżących, pracowników kontraktowych zaszeregowanych do grupy funkcyjnej II, do grupy funkcyjnej III oraz po drugie żądanie odszkodowania.

Przedmiot sprawy Służba publiczna — uchylenie sprawozdania z przebiegu kariery skarżącego w postępowaniu za 2004 r. oraz wniosek o odszkodowanie

Sentencja wyroku 1) Decyzje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) zaszeregowujące skarżących, na podstawie ich umów pracowników kontraktowych, do grupy funkcyjnej II, podpisanie w dniu 28 i 29 kwietnia 2005 r., są nieważne. 2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 3) OSHA zostaje obciążona kosztami postępowania. 2) Każda ze stron pokryje własne koszty postępowania.

Sentencja wyroku 1) Skarga zostaje oddalona.

(1) Dz.U. C 131 z 3.6.2006, s. 51.

(1) Dz.U. C 143 z 17.6.2006 r., str. 38.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 269 POZ 68 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C269 - 73 z 200710.11.2007

  Sprawa F-100/07: Skarga wniesiona w dniu 1 października 2007 r. — Tsirimiagos przeciwko Komitetowi Regionów

 • Dz. U. C269 - 73 z 200710.11.2007

  Sprawa F-101/07: Skarga wniesiona w dniu 3 października 2007 r. — Cova przeciwko Komisji

 • Dz. U. C269 - 72 z 200710.11.2007

  Sprawa F-90/07: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2007 r. — Traore przeciwko Komisji

 • Dz. U. C269 - 72 z 200710.11.2007

  Sprawa F-91/07: Skarga wniesiona w dniu 13 września 2007 r. — Torijano Montero przeciwko Radzie

 • Dz. U. C269 - 71 z 200710.11.2007

  Sprawa F-85/07: Skarga wniesiona w dniu 22 sierpnia 2007 r. — Anselmo i in. przeciwko Radzie

 • Dz. U. C269 - 71 z 200710.11.2007

  Sprawa F-89/07: Skarga wniesiona w dniu 6 września 2007 r. — Kuchta przeciwko EBC

 • Dz. U. C269 - 70 z 200710.11.2007

  Sprawa F-65/07: Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2007 r. — Aayhan i in. przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C269 - 70 z 200710.11.2007

  Sprawa F-71/07: Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2007 r. — Karatzoglou przeciwko EAR

 • Dz. U. C269 - 69 z 200710.11.2007

  Sprawa F-10/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 września 2007 r. — Botos przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Ubezpieczenie chorobowe — Przejęcie kosztów leczenia — Poważana choroba — Komitet zarządzający — Ekspertyza lekarska)

 • Dz. U. C269 - 69 z 200710.11.2007

  Sprawa F-146/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 10 września 2007 r. — Speiser przeciwko Parlamentowi Europejskiemu (Służba publiczna — Pracownicy zatrudnieni na czas określony — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — Spóźnione zażalenie — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C269 - 69 z 200710.11.2007

  Sprawa F-12/07 AJ: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 września 2007 r. — O'Connor przeciwko Komisji (Pomoc w zakresie kosztów postępowania)

 • Dz. U. C269 - 68 z 200710.11.2007

  Sprawa F-43/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 19 września 2007 r. — Tuomo Talvela przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2004 r. — Prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia sprawozdania — Dochodzenie administracyjne)

 • Dz. U. C269 - 66 z 200710.11.2007

  Sprawa T-363/07: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2007 r. — Hamdi przeciwko Radzie

 • Dz. U. C269 - 66 z 200710.11.2007

  Sprawa T-369/07: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2007 r. — Łotwa przeciwko Komisji

 • Dz. U. C269 - 65 z 200710.11.2007

  Sprawa T-357/07: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2007 r. — Focus Magazin Verlag przeciwko OHIM — Editorial Planeta (FOCUS Radio)

 • Dz. U. C269 - 65 z 200710.11.2007

  Sprawa T-362/07: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2007 r. — El Fatmi przeciwko Radzie

 • Dz. U. C269 - 64 z 200710.11.2007

  Sprawa T-355/07: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2007 r. — Pfizer przeciwko OHIM (ISDIN Pediatrícs)

 • Dz. U. C269 - 64 z 200710.11.2007

  Sprawa T-356/07: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2007 r. — Pfizer przeciwko OHIM — Isdin (ISDIN 14-8.000)

 • Dz. U. C269 - 63 z 200710.11.2007

  Sprawa T-353/07: Skarga wniesiona w dniu 13 września 2007 r. — Esber przeciwko OHIM — Coloris Global Coloring Concept (COLORIS)

 • Dz. U. C269 - 63 z 200710.11.2007

  Sprawa T-354/07: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2007 r. — Pfizer przeciwko OHIM — ISDIN (FOTOPROTECTOR ISDIN)

 • Dz. U. C269 - 62 z 200710.11.2007

  Sprawa T-349/07: Skarga wniesiona w dniu 7 września 2007 r. — FMC Chemical i inni przeciwko Komisji

 • Dz. U. C269 - 62 z 200710.11.2007

  Sprawa T-352/07: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rednap

 • Dz. U. C269 - 61 z 200710.11.2007

  Sprawa T-346/07: Skarga wniesiona w dniu 13 września 2007 r. — Duro Sweden przeciwko OHIM (EASYCOVER)

 • Dz. U. C269 - 61 z 200710.11.2007

  Sprawa T-348/07: Skarga wniesiona w dniu 12 września 2007 r. — Al-Aqsa przeciwko Radzie

 • Dz. U. C269 - 60 z 200710.11.2007

  Sprawa T-344/07: Skarga wniesiona w dniu 10 września 2007 r. — O2 (Germany) przeciwko OHIM (Homezone)

 • Dz. U. C269 - 60 z 200710.11.2007

  Sprawa T-345/07: Skarga wniesiona w dniu 13 września 2007 r. — La Banque Postale przeciwko Komisji

 • Dz. U. C269 - 59 z 200710.11.2007

  Sprawa T-342/07: Skarga wniesiona w dniu 10 września 2007 r. — Ryanair przeciwko Komisji

 • Dz. U. C269 - 59 z 200710.11.2007

  Sprawa T-343/07: Skarga wniesiona w dniu 12 września 2007 r. — Allsafe Jungfalk przeciwko OHIM (ALLSAFE)

 • Dz. U. C269 - 58 z 200710.11.2007

  Sprawa T-341/07: Skarga wniesiona w dniu 10 września 2007 r. — Sison przeciwko Radzie

 • Dz. U. C269 - 57 z 200710.11.2007

  Sprawa T-338/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 28 czerwca 2007 r. w sprawie F-38/06 Bianchi przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia Zawodowego, wniesione w dniu 4 września 2007 r. przez Irène Bianchi

 • Dz. U. C269 - 57 z 200710.11.2007

  Sprawa T-339/07: Skarga wniesiona w dniu 11 września 2007 r. — Juwel Aquarium przeciwko OHIM — Potschak — Bavaria Aquaristik (Panorama)

 • Dz. U. C269 - 57 z 200710.11.2007

  Sprawa T-340/07: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2007 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

 • Dz. U. C269 - 56 z 200710.11.2007

  Sprawa T-337/07: Skarga wniesiona w dniu 6 września 2007 r. — Brilliant Hotelsoftware przeciwko OHIM (BRILLIANT)

 • Dz. U. C269 - 55 z 200710.11.2007

  Sprawa T-334/07: Skarga wniesiona w dniu 31 sierpnia 2007 r. — Denka International przeciwko Komisji

 • Dz. U. C269 - 55 z 200710.11.2007

  Sprawa T-335/07: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2007 r. — Mergel i in. przeciwko OHIM (Patentconsult)

 • Dz. U. C269 - 55 z 200710.11.2007

  Sprawa T-336/07: Skarga wniesiona w dniu 10 września 2007 r. — Telefónica i Telefónica de España przeciwko Komisji

 • Dz. U. C269 - 54 z 200710.11.2007

  Sprawa T-333/07: Skarga wniesiona w dniu 7 września 2007 r. — Entrance Services przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C269 - 53 z 200710.11.2007

  Sprawa T-330/07: Skarga wniesiona w dniu 30 sierpnia 2007 r. — Kuiburi Fruit Canning przeciwko Radzie

 • Dz. U. C269 - 53 z 200710.11.2007

  Sprawa T-332/07: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2007 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C269 - 52 z 200710.11.2007

  Sprawa T-323/07: Skarga wniesiona w dniu 30 sierpnia 2007 r. — El Morabit przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C269 - 52 z 200710.11.2007

  Sprawa T-325/07: Skarga wniesiona w dniu 3 września 2007 r. — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe przeciwko OHIM (SURFCARD)

 • Dz. U. C269 - 51 z 200710.11.2007

  Sprawa T-322/07: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2007 r. — Kenitex Química przeciwko OHIM — Chemicals International (Kenitex TINTAS A qualidade da cor)

 • Dz. U. C269 - 50 z 200710.11.2007

  Sprawa T-317/07: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2007 r. — Komisja przeciwko B2Test

 • Dz. U. C269 - 50 z 200710.11.2007

  Sprawa T-321/07: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2007 r. — Lufthansa AirPlus Servicekarten przeciwko OHIM — Applus Servicios Tecnológicos (A+)

 • Dz. U. C269 - 49 z 200710.11.2007

  Sprawa T-306/07: Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2007 r. — Offshore Legends przeciwko OHIM — Acteon [OFFSHORE LEGENDS (w kolorach niebieskim, czarnym, zielonym)]

 • Dz. U. C269 - 49 z 200710.11.2007

  Sprawa T-308/07: Skarga wniesiona w dniu 16 sierpnia 2007 r. — Tegebauer przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C269 - 48 z 200710.11.2007

  Sprawa T-295/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 września 2007 r. — Document Security Systems przeciwko EBC (Unia monetarna — Emisja banknotów w euro — Rzekome korzystanie z wynalazku objętego patentem, mającego na celu zapobieganie fałszowaniu — Skarga o stwierdzenie naruszenia patentu europejskiego — Brak właściwości Sądu Pierwszej Instancji — Niedopuszczalność — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C269 - 48 z 200710.11.2007

  Sprawa T-49/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 września 2007 r. — González Sánchez przeciwko OHIM — Bankinter (ENCUENTA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Artykuł 63 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Brak legitymacji czynnej — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C269 - 48 z 200710.11.2007

  Sprawa T-305/07: Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2007 r. — Offshore Legends przeciwko OHIM — Acteon [OFFSHORE LEGENDS (w kolorach białym i czarnym)]

 • Dz. U. C269 - 47 z 200710.11.2007

  Sprawa T-136/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 września 2007 r. — EARL Salvat père & fils i. in. przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Środki restrukturyzacji uprawy winorośli — Decyzja uznająca pomoc za częściowo zgodną a częściowo niezgodną ze wspólnym rynkiem — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Obowiązek uzasadnienia — Ocena w świetle art. 87 ust. 1 WE)

 • Dz. U. C269 - 47 z 200710.11.2007

  Sprawa T-254/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 września 2007 r. — Fachvereinigung Mineralfaserindustrie przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Przepisy mające na celu wspieranie stosowania materiałów izolacyjnych wytwarzanych z surowców odnawialnych — Decyzja uznająca pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem — Wstępne postępowanie wyjaśniające — Skarga o stwierdzenie nieważności — Zrzeszenie zawodowe — Pojęcie strony zainteresowanej w rozumieniu art. 88 ust. 2 WE — Zarzuty dotyczące zasadności decyzji — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C269 - 46 z 200710.11.2007

  Sprawa T-240/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 września 2007 r. — Francja przeciwko Komisji (Europejska Wspólnota Energii Atomowej — Inwestycje — Przekazywanie Komisji projektów inwestycyjnych — Procedury wykonawcze — Rozporządzenie (Euratom) nr 1352/2003 — Brak właściwości Komisji — Artykuły 41 EA-44 EA — Zasada pewności prawa)

 • Dz. U. C269 - 46 z 200710.11.2007

  Sprawa T-461/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 września 2007 r. — Imagination Technologies przeciwko OHIM (PURE DIGITAL) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PURE DIGITAL — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C269 - 45 z 200710.11.2007

  Sprawa T-201/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 września 2007 r. — Microsoft przeciwko Komisji (Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Systemy operacyjne dla stacji roboczych — Systemy operacyjne dla serwerów grupy roboczej — Umożliwiające obsługę danych strumieniowych odtwarzacze multimedialne — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 82 WE — Odmowa przez przedsiębiorstwo dominujące dostarczenia informacji dotyczących interoperacyjności i zezwolenia na ich wykorzystanie — Uzależnienie przez przedsiębiorstwo dominujące dostawy systemu operacyjnego dla stacji roboczych od jednoczesnego nabycia jego odtwarzacza multimedialnego — Środki zaradcze — Wyznaczenie niezależnego przedstawiciela — Grzywna — Określenie wysokości grzywny — Proporcjonalność)

 • Dz. U. C269 - 44 z 200710.11.2007

  Sprawa T-375/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 września 2007 r. — Fachvereinigung Mineralfaserindustrie przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Środki mające na celu zachęcenie do korzystania z materiałów izolacyjnych wyprodukowanych z odnawialnych surowców — Decyzja uznająca pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem — Wstępne postępowanie wyjaśniające — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Pojęcie zainteresowanej strony w rozumieniu art. 88 ust. 2 WE — Obowiązek wszczęcia postępowania kontradyktoryjnego przez Komisję)

 • Dz. U. C269 - 44 z 200710.11.2007

  Sprawa T-418/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 września 2007 r. — La Mer Technology przeciwko OHIM– Laboratoires Goëmar (LA MER) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego LA MER — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy LABORATOIRE DE LA MER — Względna podstawa odmowy rejestracji — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Art. 43 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C269 - 43 z 200710.11.2007

  Sprawy połączone T-125/03 i T-253/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 września 2007 r. — Akzo Nobel Chemicals i Akcros Chemicals przeciwko Komisji (Konkurencja — Postępowanie administracyjne — Uprawnienia kontrole Komisji — Dokumenty przejęte w trakcie kontroli — Ochrona poufności korespondencji między adwokatami i klientami — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C269 - 42 z 200710.11.2007

  Izba odwoławcza

 • Dz. U. C269 - 42 z 200710.11.2007

  Kryteria przedzielania spraw do izb

 • Dz. U. C269 - 42 z 200710.11.2007

  Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa przy rozpatrywaniu wniosków o zarządzenie środków tymczasowych

 • Dz. U. C269 - 42 z 200710.11.2007

  Sprawa T-8/95 i T-9/95: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 września 2006 r. — W. Pelle i E.R. Konrad przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Mleko — Dodatkowa opłata wyrównawcza — Ilość referencyjna — Rozporządzenie (EWG) nr 2187/93 — Odszkodowanie na rzecz producentów — Zawieszenie biegu przedawnienia)

 • Dz. U. C269 - 41 z 200710.11.2007

  Skład wielkiej izby

 • Dz. U. C269 - 41 z 200710.11.2007

  Pełny skład

 • Dz. U. C269 - 40 z 200710.11.2007

  Wybór prezesa Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C269 - 40 z 200710.11.2007

  Wybór prezesów izb

 • Dz. U. C269 - 40 z 200710.11.2007

  Przydział sędziów do izb

 • Dz. U. C269 - 39 z 200710.11.2007

  Sprawa C-435/07: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C269 - 39 z 200710.11.2007

  Sprawa C-436/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 12 lipca 2007 r. w sprawie T-312/05 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Efrosyni Alexiadou, wniesione w dniu 14 września 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C269 - 38 z 200710.11.2007

  Sprawa C-433/07: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C269 - 38 z 200710.11.2007

  Sprawa C-434/07: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C269 - 37 z 200710.11.2007

  Sprawa C-431/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 4 lipca 2007 r. w sprawie T-475/04 Bouygues i Bouygues Télécom przeciwko Komisji, wniesione w dniu 18 września 2007 r. przez Bouygues SA i Bouygues Télécom SA

 • Dz. U. C269 - 36 z 200710.11.2007

  Sprawa C-425/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 12 lipca 2007 r. w sprawie T-229/05 AEPI AE Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 14 września 2007 r. przez AEPI AE Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias

 • Dz. U. C269 - 36 z 200710.11.2007

  Sprawa C-427/07: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C269 - 35 z 200710.11.2007

  Sprawa C-414/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Rzeczpospolita Polska) w dniu 10 września 2007 r. — Magoora Sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

 • Dz. U. C269 - 35 z 200710.11.2007

  Sprawa C-421/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 13 września 2007 r. — Anklagemyndigheden przeciwko Frede Damgaardowi

 • Dz. U. C269 - 34 z 200710.11.2007

  Sprawa C-406/07: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C269 - 33 z 200710.11.2007

  Sprawa C-401/07: Skarga wniesiona w dniu 29 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C269 - 33 z 200710.11.2007

  Sprawa C-405/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 27 czerwca 2007 r. w sprawie T-182/06 Królestwo Niderlandów przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 3 września 2007 r. przez Królestwo Niderlandów

 • Dz. U. C269 - 32 z 200710.11.2007

  Sprawa C-400/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 29 sierpnia 2007 r. — SALF SpA przeciwko Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

 • Dz. U. C269 - 31 z 200710.11.2007

  Sprawa C-397/07: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C269 - 30 z 200710.11.2007

  Sprawa C-391/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 20 października 2007 r. — Glencore Grain Rotterdam BV przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas

 • Dz. U. C269 - 30 z 200710.11.2007

  Sprawa C-396/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (Finlandia) w dniu 27 sierpnia 2007 r. — Mirja Juuri przeciwko Fazer Amica Oy

 • Dz. U. C269 - 29 z 200710.11.2007

  Sprawa C-381/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'Etat (Francja) w dniu 8 sierpnia 2007 r. Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS przeciwko Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 • Dz. U. C269 - 29 z 200710.11.2007

  Sprawa C-385/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 24 maja 2007 r. w sprawie T-151/01, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wspieranej przez Vfw AG, Landbell AG für Rückhol-Systeme i Belland Vision GmbH wniesione w dniu 13 sierpnia 2007 r. przez Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH

 • Dz. U. C269 - 27 z 200710.11.2007

  Sprawa C-380/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Protodikeio Rethymnis (Grecja) w dniu 8 sierpnia 2007 r. — Georgios Karabousanos i Sofoklis Michopoulos przeciwko Dimos Geropotamou

 • Dz. U. C269 - 25 z 200710.11.2007

  Sprawa C-379/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Monomeles Protodikeio Rethymnis w dniu 8 sierpnia 2007 r. — Charikleia Giannoudi przeciwko Dimos Geropotamou

 • Dz. U. C269 - 24 z 200710.11.2007

  Sprawa C-378/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Protodikeio Rethymnis w dniu 8 sierpnia 2007 r. — Kyriaki Aggelidaki, Anastasia Aïvali, Aggeliki Vavouraki, Chrysi Kaparou, Manina Lioni, Evaggelia Makrygiannaki, Eleonora Nisanaki, Christiana Panagiotou, Anna Pitsidianaki, Maria Chalkiadaki i Chrysi Chalkiadaki przeciwko Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis

 • Dz. U. C269 - 23 z 200710.11.2007

  Sprawa C-375/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 3 sierpnia 2007 r. — Staatssecretaris van Financiën przeciwko Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV

 • Dz. U. C269 - 23 z 200710.11.2007

  Sprawa C-376/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 3 sierpnia 2007 r. — Staatssecretaris van Financiën przeciwko Kamino International Logistics BV

 • Dz. U. C269 - 22 z 200710.11.2007

  Sprawa C-369/07: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C269 - 21 z 200710.11.2007

  Sprawa C-362/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris (Francja) w dniu 2 sierpnia 2007 r. — Kip Europe SA, Kip UK Ltd, Caretrex Logistiek BV i Utax GmbH przeciwko Administration des douanes i Direction générale des douanes et droits indirects

 • Dz. U. C269 - 21 z 200710.11.2007

  Sprawa C-363/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris (Francja) w dniu 2 sierpnia 2007 r. — Hewlett Packard International SARL przeciwko Administration des douanes i Direction générale des douanes et droits indirects

 • Dz. U. C269 - 20 z 200710.11.2007

  Sprawa C-360/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Stuttgart (Niemcy) w dniu 2 sierpnia 2007 r. — Andreas Kunert przeciwko Land Baden-Württemberg

 • Dz. U. C269 - 20 z 200710.11.2007

  Sprawa C-361/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de prud'hommes de Beauvais (Francja) w dniu 2 sierpnia 2007 r. — Olivier Polier przeciwko Najar EURL

 • Dz. U. C269 - 19 z 200710.11.2007

  Sprawa C-350/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sächsisches Landessozialgericht w dniu 30 lipca 2007 r. — Kattner Stahlbau GmbH przeciwko Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft

 • Dz. U. C269 - 19 z 200710.11.2007

  Sprawa C-358/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Stuttgart (Niemcy) w dniu 2 sierpnia 2007 r. — Kulpa Automatenservice Asperg GmbH przeciwko Land Baden-Württemberg

 • Dz. U. C269 - 19 z 200710.11.2007

  Sprawa C-359/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Stuttgart (Niemcy) w dniu 2 sierpnia 2007 r. — SOBO Sport & Entertainment GmbH przeciwko Land Baden-Württemberg

 • Dz. U. C269 - 18 z 200710.11.2007

  Sprawa C-337/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Stuttgart (Niemcy) w dniu 20 lipca 2007 r. — Ibrahim Altun przeciwko Stadt Böblingen

 • Dz. U. C269 - 18 z 200710.11.2007

  Sprawa C-339/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 20 lipca 2007 r. — Christopher Seagon jako syndyk w postępowaniu upadłościowym dotyczącym majątku spółki Frick Teppichboden Supermärkte GmbH przeciwko Deko Marty Belgium N.V.

 • Dz. U. C269 - 17 z 200710.11.2007

  Sprawa C-330/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austria) w dniu 16 lipca 2007 r. — Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH przeciwko Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs

 • Dz. U. C269 - 17 z 200710.11.2007

  Sprawa C-332/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 17 lipca 2007 r. — Josef Holzinger przeciwko Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

 • Dz. U. C269 - 16 z 200710.11.2007

  Sprawa C-400/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 września 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Codirex Expeditie BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Wspólna Taryfa Celna — Nomenklatura Scalona — Klasyfikacja taryfowa — Podpozycja 0202 30 50 — Kawałki zamrożonego mięsa bez kości uzyskane z części ćwierci przedniej tuszy wołowej)

 • Dz. U. C269 - 16 z 200710.11.2007

  Sprawa C-315/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Klagenfurt (Austria) w dniu 9 lipca 2007 r. — A-Punkt Schmuckhandels GmbH przeciwko Claudii Schmidt

 • Dz. U. C269 - 16 z 200710.11.2007

  Sprawa C-316/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Gießen w dniu 9 lipca 2007 r. — Markus Stoß przeciwko Wetteraukreis

 • Dz. U. C269 - 15 z 200710.11.2007

  Sprawa C-371/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 20 września 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Benetton Group SpA przeciwko G-Star International BV (Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 3 ust. 1 lit e) tiret trzecie i art. 3 ust. 3 — Oznaczenie — Kształt zwiększający znacznie wartość towaru — Używanie — Kampanie reklamowe — Siła przyciągania uwagi odbiorców uzyskana przed złożeniem wniosku o rejestrację oznaczenia z uwagi na jego powszechną znajomość jako oznaczenia o charakterze odróżniającym)

 • Dz. U. C269 - 15 z 200710.11.2007

  Sprawa C-381/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/14/WE — Informowanie i przeprowadzanie konsultacji z pracownikami — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C269 - 14 z 200710.11.2007

  Sprawa C-193/06 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 września 2007 r. — Société des Produits Nestlé SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Quick restaurants SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Graficzny znak towarowy zawierający element słowny „QUICKY” — Sprzeciw właściciela wcześniejszych krajowych słownych znaków towarowych QUICKIES — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Ocena całościowa)

 • Dz. U. C269 - 14 z 200710.11.2007

  Sprawa C-234/06 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 września 2007 r. — Il Ponte Finanziaria SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), F.M.G. Textiles Srl, dawniej Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rejestracja znaku towarowego BAINBRIDGE — Sprzeciw uprawnionego do wcześniejszych krajowych znaków towarowych zawierających wspólny element „Bridge” — Odrzucenie sprzeciwu — Rodzina znaków towarowych — Dowód używania — Pojęcie „znaków obronnych”)

 • Dz. U. C269 - 13 z 200710.11.2007

  Sprawa C-177/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Pomoc państwa — System pomocy — Niezgodność ze wspólnym rynkiem — Decyzja Komisji — Wykonanie — Cofnięcie systemu pomocy — Zawieszenie jeszcze niewypłaconej pomocy — Odzyskanie przekazanej pomocy — Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środki obrony — Niezgodność decyzji z prawem — Całkowita niemożność wykonania)

 • Dz. U. C269 - 12 z 200710.11.2007

  Sprawa C-84/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 września 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Staat der Nederlanden przeciwko Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, Weleda Nederland NV, Wala Nederland NV (Wspólnotowy kodeks odnoszący się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi — Artykuły 28 WE i 30 WE — Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i rejestracja — Antropozoficzne produkty lecznicze)

 • Dz. U. C269 - 12 z 200710.11.2007

  Sprawa C-116/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 września 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tampereen käräjäoikeus — Finlandia) — Sari Kiiski przeciwko Tampereen kaupunki (Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn — Ochrona pracownic w ciąży — Artykuł 2 dyrektywy 76/207/EWG — Prawo do urlopu macierzyńskiego — Artykuły 8 i 11 dyrektywy 92/85/EWG — Wpływ na prawo do zmiany okresu „urlopu wychowawczego”)

 • Dz. U. C269 - 11 z 200710.11.2007

  Sprawa C-17/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 września 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Nancy — Francja) — Céline SARL przeciwko Céline SA (Znaki towarowe — Artykuł 5 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy 89/104/EWG — Prawo właściciela zarejestrowanego znaku towarowego do zakazania używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym — Używanie oznaczenia w charakterze firmy, nazwy handlowej lub szyldu — Prawo osób trzecich do używania własnego nazwiska)

 • Dz. U. C269 - 11 z 200710.11.2007

  Sprawa C-74/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 90 WE — Opłata rejestracyjna od przywożonych używanych pojazdów — Ustalanie wartości dla celów podatkowych — Utrata wartości przez pojazdy oparta wyłącznie na ich wieku — Publikacja kryteriów obliczania — Możliwość zaskarżenia stosowanej ryczałtowej metody obliczania)

 • Dz. U. C269 - 10 z 200710.11.2007

  Sprawa C-443/05 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 września 2007 r. — Common Market Fertilizers SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Cła antydumpingowe — Artykuł 239 kodeksu celnego — Umorzenie należności celnych przywozowych — Artykuł 907 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 — Wykładnia — Zgodność z prawem — Decyzja Komisji — Grupa ekspertów zebrana w ramach Komitetu Kodeksu Celnego — Jednostka odrębna na płaszczyźnie operacyjnej — Artykuł 2 i art. 5 ust. 2 decyzji Rady 1999/468/WE — Artykuł 4 regulaminu Komitetu Kodeksu Celnego — Przesłanki zastosowania art. 239 kodeksu celnego — Brak oczywistego zaniedbania)

 • Dz. U. C269 - 10 z 200710.11.2007

  Sprawa C-458/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 września 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — Mohamed Jouini, Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmöger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen Stajkovski, Jovica Vidovic przeciwko Princess Personal Service GmbH (PPS) (Polityka społeczna — Dyrektywa 2001/23/WE — Ochrona praw pracowniczych — Przejęcie przedsiębiorstwa — Pojęcie „przejęcia” — Agencja pracy czasowej)

 • Dz. U. C269 - 9 z 200710.11.2007

  Sprawa C-431/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 września 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça — Portugalia) — Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos Lda. przeciwko Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme, Lda. (Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu — Artykuł 33 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) — Patenty — Minimalny okres ochrony — Ustawodawstwo państwa członkowskiego przewidujące krótszy okres ochrony — Artykuł 234 WE — Właściwość Trybunału — Bezpośrednia skuteczność)

 • Dz. U. C269 - 9 z 200710.11.2007

  Sprawa C-439/05 P i C-454/05 P P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 września 2007 r. — Land Oberösterreich i Republika Austrii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Dyrektywa 2001/18/WE — Decyzja 2003/653/WE — Zamierzone uwalnianie do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie — Artykuł 95 ust. 5 WE — Przepisy krajowe stanowiące odstępstwo od przepisów harmonizujących uzasadnione nowymi dowodami naukowymi i specyficznym problemem państwa członkowskiego — Zasada kontradyktoryjności)

 • Dz. U. C269 - 8 z 200710.11.2007

  Sprawa C-318/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 18, 39, 43 i 49 WE — Przepisy w dziedzinie podatku dochodowego — Czesne — Ograniczenie prawa do odliczenia do czesnego płaconego prywatnym instytucjom krajowym)

 • Dz. U. C269 - 8 z 200710.11.2007

  Sprawa C-388/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ochrona siedlisk przyrodniczych — Dzika fauna i flora — Park Narodowy Gargano)

 • Dz. U. C269 - 7 z 200710.11.2007

  Sprawa C-304/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Dyrektywa 79/409/EWG — Ochrona dzikiego ptactwa — Ocena skutków dla środowiska robót związanych z przebudową tras narciarskich)

 • Dz. U. C269 - 7 z 200710.11.2007

  Sprawa C-307/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 września 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social de San Sebastián) — Yolanda del Cerro Alonso przeciwko Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) (Dyrektywa 1999/70/WE — Klauzula 4 porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony — Zasada niedyskryminacji — Pojęcie „warunków pracy” — Dodatek za staż pracy — Włączenie — Obiektywne powody uzasadniające różne traktowanie — Brak)

 • Dz. U. C269 - 6 z 200710.11.2007

  Sprawa C-297/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów (Identyfikacja i obowiązkowe badanie techniczne poprzedzające rejestrację pojazdów w państwie członkowskim — Artykuł 28 WE i 30 WE — Dyrektywy 96/96/WE i 1999/37/WE — Uznanie świadectw rejestracji wydanych w innych państwach członkowskich oraz badań technicznych tam przeprowadzonych)

 • Dz. U. C269 - 5 z 200710.11.2007

  Sprawa C-76/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 września 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln — Niemcy) — Herbert Schwarz, Marga Gootjes-Schwarz przeciwko Finanzamt Bergisch Gladbach (Artykuł 8 A traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 18 WE) — Obywatelstwo Unii — Artykuł 59 traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 49 WE) — Swoboda świadczenia usług — Przepisy dotyczące podatku dochodowego — Czesne — Prawo do odliczenia ograniczone jedynie do czesnego uiszczonego na rzecz prywatnych instytucji krajowych)

 • Dz. U. C269 - 5 z 200710.11.2007

  Sprawa C-287/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 września 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep — Niderlandy) — D. P. W. Hendrix przeciwko Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących — Artykuły 12 WE, 17 WE, 18 WE i 39 WE — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuły 4 ust. 2a i art. 10a oraz załącznik IIa — Rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 — Artykuł 7 ust. 1 — Specjalne świadczenia nieskładkowe — Niderlandzkie świadczenie dla młodych osób niepełnosprawnych — Charakter świadczenia wykluczający jego przenoszenie)

 • Dz. U. C269 - 4 z 200710.11.2007

  Sprawa C-260/04: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług — Koncesje na świadczenie usług publicznych — Odnowienie 329 koncesji na prowadzenie zakładów na wyścigi konne bez przetargu — Wymóg ogłaszania i przejrzystości)

 • Dz. U. C269 - 4 z 200710.11.2007

  Sprawa C-16/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 września 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez House of Lords — Zjednoczone Królestwo) — The Queen, na wniosek: Veli Tum, Mehmet Dari przeciwko Secretary of State for the Home Department (Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Artykuł 41 ust. 1 protokołu dodatkowego — Klauzula „standstill” — Zakres — Przepisy państwa członkowskiego wprowadzające, po wejściu w życie protokołu dodatkowego, nowe ograniczenia w zakresie wjazdu obywateli tureckich na terytorium tego państwa celem skorzystania ze swobody przedsiębiorczości)

 • Dz. U. C269 - 3 z 200710.11.2007

  Mianowanie pierwszego rzecznika generalnego

 • Dz. U. C269 - 3 z 200710.11.2007

  Złożenie ślubowania przez nowych członków Sądu Pierwszej Instancji

 • Dz. U. C269 - 3 z 200710.11.2007

  Sprawa C-227/04 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 września 2007 r. — Maria-Luise Lindorfer przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Odwołanie — Urzędnicy — Przeniesienie uprawnień emerytalnych — Działalność zawodowa poprzedzająca podjęcie służby we Wspólnotach — Wyliczenie lat uprawniających do emerytury — Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego — Ogólne przepisy wykonawcze — Zasada niedyskryminacji — Zasada równości traktowania)

 • Dz. U. C269 - 2 z 200710.11.2007

  Wybór prezesów izb złożonych z trzech sędziów

 • Dz. U. C269 - 2 z 200710.11.2007

  Przydział sędziów do izb złożonych z trzech sędziów

 • Dz. U. C269 - 2 z 200710.11.2007

  Listy służące ustaleniu składów orzekających

 • Dz. U. C269 - 1 z 200710.11.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 247 z 20.10.2007.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.