Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 27 POZ 25

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4456 — Mahle/Dana EPG) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 27 POZ 25

7.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/25

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4456 — Mahle/Dana EPG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 27/09) 1. W dniu 30 stycznia 2007 r. zgodnie z art. 4 i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Mahle GmbH („Mahle”, Niemcy) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Dana Corporation's Engines Product Group („Dana EPG”, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu aktywów. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku Mahle: przemysł samochodowy i motoryzacyjny — w przypadku Dana EPG: przemysł samochodowy i motoryzacyjny 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4456 — Mahle/Dana EPG, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 27 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C27 - 27 z 20077.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4565 — Cerberus/BAWAG) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C27 - 26 z 20077.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4541 — Bridgepoint/Rodenstock) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C27 - 24 z 20077.2.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C27 - 21 z 20077.2.2007

  Protokół ustaleń między Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

 • Dz. U. C27 - 20 z 20077.2.2007

  Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną między Wspólnotą, Algierią, Egiptem, Islandią, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Norwegią, Syrią, Szwajcarią (w tym również Liechtensteinem), Tunezją, Turcją, Wyspami Owczymi oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu i Strefą Gazy

 • Dz. U. C27 - 19 z 20077.2.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C27 - 18 z 20077.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4415 — Motorola/Symbol) (1)

 • Dz. U. C27 - 17 z 20077.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4426 — Sabic/Huntsman Petrochemicals UK) (1)

 • Dz. U. C27 - 17 z 20077.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4519 — Lagardère/Sportfive) (1)

 • Dz. U. C27 - 1 z 20077.2.2007

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie projektu dyrektywy zmieniającej niektóre dyrektywy wspólnotowe w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w przedsiębiorstwach sektora finansowego (CON/2006/60)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.