Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 272 POZ 19

Tytuł:

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/C2/38.681 — Drugie Porozumienie z Cannes (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 272 POZ 19

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/19

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/C2/38.681 — Drugie Porozumienie z Cannes (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji — Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21) (2007/C 272/07) Projekt decyzji przedstawiony Komisji na mocy art. 9 rozporządzenia Rady nr 1/2003 dotyczy pięciu największych wydawców muzycznych oraz trzynastu stowarzyszeń zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, którzy podpisali tzw. Drugie Porozumienie z Cannes dotyczące zarządzania prawami do reprodukcji mechanicznej. Dnia 27 lutego 2003 r. wytwórnia fonograficzna Universal Music BV złożyła na ręce Komisji skargę twierdząc, że niektóre warunki porozumienia naruszyły art. 81 Traktatu WE. Drugie Porozumienie z Cannes zostało następnie zgłoszone Komisji dnia 1 lipca 2003 r. zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu nr 17/62. Jednak procedura zgłoszenia została przerwana dnia 1 maja 2004 r. w następstwie wejścia w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2003. Dnia 23 stycznia 2006 r. Komisja przesłała wstępną ocenę do trzynastu stowarzyszeń zbiorowego zarządzania mechanicznymi prawami autorskimi oraz do pięciu największych wydawców muzycznych będących stronami Drugiego Porozumienia z Cannes. W ramach wstępnej oceny Komisja wyszczególniła dwie klauzule Drugiego Porozumienia z Cannes jako budzące zastrzeżenia co do zgodności z art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG: klauzulę 9 lit. a), która ogranicza możliwości stowarzyszeń zbiorowego zarządzania prawami autorskimi przyznawania rabatów użytkownikom komercyjnym oraz klauzulę 7 lit. a) ppkt (i), na mocy której stowarzyszenia te nie mają prawa podejmowania działalności w zakresie wydawania lub produkcji płyt. W czasie wstępnych rozmów strony zaproponowały zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia wyrażone przez Komisję. W dniu 23 maja 2006 r. Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym zawiadomienie na mocy art. 27 ust. 4 rozporządzenia nr 1/2003 w celu przeprowadzenia próby rynkowej proponowanych zobowiązań. W zawiadomieniu wezwano zainteresowane strony do przedstawienia uwag w ciągu miesiąca od daty jego publikacji. W związku z powyższym dnia 5 lipca 2006 r. wytwórnia fonograficzna Universal International Music BV wycofała swoją skargę. W świetle zobowiązań i w następstwie badania rynku właściwe służby Komisji uznały, że brak jest podstaw do podjęcia przez nią dalszych działań, a postępowanie w niniejszej sprawie powinno zostać zamknięte bez uszczerbku dla przepisów art. 9 ust.2 rozporządzenia nr 1/2003. Nie otrzymałem żadnych zapytań ani uwag od zainteresowanych stron ani osób trzecich. Zainteresowane strony oficjalnie uznały, że otrzymały wystarczający dostęp do informacji koniecznych do zaproponowania zobowiązań, których celem jest rozwianie obaw wyrażonych przez Komisję. W związku z powyższym przedmiotowa sprawa nie wymaga żadnych szczególnych uwag w odniesieniu do prawa do złożenia ustnych wyjaśnień.


Bruksela dnia 18 września 2006 r.

Serge DURANDE

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 272 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C272 - 23 z 200715.11.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4883 — PetroFina/Galactic/Futerro JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C272 - 22 z 200715.11.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4946 — Goldman Sachs/Sintonia SpA/Sintonia) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C272 - 21 z 200715.11.2007

  Zaproszenie ze strony Organu Nadzoru Europejskiego GNSS do składania wniosków w ramach programu prac „Współpraca” siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dz. U. C272 - 20 z 200715.11.2007

  Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony w dniu 19 marca 2007 r. przez Héraðsdómur Reykjavíkur w sprawie Jón Gunnar Þorkelsson przeciwko Gildi-lífeyrissjóður (fundusz emerytalny Gildi) (Sprawa E-4/07)

 • Dz. U. C272 - 18 z 200715.11.2007

  Opinia komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 416. posiedzeniu w dniu 18 września 2006 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/C2/38.681 — Drugie porozumienie z Cannes

 • Dz. U. C272A - 5 z 200715.11.2007

  Lista gatunków roślin rolniczych

 • Dz. U. C272 - 4 z 200715.11.2007

  Zawiadomienie Komisji — Zapewnienie skutecznego wykonania decyzji Komisji nakazujących państwom członkowskim odzyskanie pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem

 • Dz. U. C272A - 4 z 200715.11.2007

  Legenda

 • Dz. U. C272 - 3 z 200715.11.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C272 - 2 z 200715.11.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4564 — Bridgestone/Bandag) (1)

 • Dz. U. C272 - 1 z 200715.11.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4868 — Avnet/Magirus EID) (1)

 • Dz. U. C272 - 1 z 200715.11.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4903 — Hochtief/Vinci/JV) (1)

 • Dz. U. C272A - 1 z 200715.11.2007

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych — 7. suplement do 25. pełnego wydania

 • Dz. U. C272 - 0 z 200715.11.2007

  Informacja

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.