Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 297 POZ 30

Tytuł:

Sprawa C-458/07: Skarga wniesiona w dniu 10 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

Data ogłoszenia:2007-12-08


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 297 POZ 30

C 297/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2007

Republika Portugalska w dalszym ciągu nie podjęła środków, które powinna była podjąć odnośnie do podmiotów gospodarczych, do których zastosowała ustawę sprzeczną z ar. 28 i 30 traktatu WE.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Austria) w dniu 5 października 2007 r. — Veli Elshani przeciwko Hauptzollamt Linz (Sprawa C-459/07) (2007/C 297/49)


Skarga wniesiona w dniu 10 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Sprawa C-458/07) (2007/C 297/48) Język postępowania: portugalski Sąd krajowy

Język postępowania: niemiecki

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz.

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym Strony Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: P. Andrade i G. Braun, pełnomocnicy) Strona pozwana: Republika Portugalska Strona skarżąca: Veli Elshani. Strona pozwana: Hauptzollamt Linz.

Pytania prejudycjalne 1. Przesłanka wygaśnięcia na mocy art. 233 akapit 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (1) ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (kodeks celny) nie opiera się na momencie powstania długu celnego, lecz na okresie po powstaniu długu celnego, gdyż odnosi się do długu celnego, który „powstał” w przypadkach określonych w art. 202 kodeksu celnego. Czy wyrażenie „przy nielegalnym wprowadzaniu” w rozumieniu art. 233 akapit 1 lit. d) kodeksu celnego należy interpretować w taki sposób, — że wprowadzanie towaru na obszar celny Wspólnoty, wobec którego powstał dług celny na podstawie art. 202 kodeksu celnego, kończy się już z chwilą jego wprowadzenia do granicznego urzędu celnego lub na inne, wskazane przez urząd celny miejsce, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia granicznego urzędu celnego lub innego wskazanego miejsca, ponieważ towar znalazł się tym samym wewnątrz obszaru celnego, tak że zajęcie i przepadek towarów dokonane po tym okresie nie prowadzą już do wygaśnięcia długu celnego lub tak interpretować,

Żądania strony skarżącej — stwierdzenie, że nie zapewniając w praktyce, by udostępniono użytkownikom końcowym co najmniej jednego pełnego spisu abonentów telefonicznych i co najmniej jednego pełno zakresowego biura numerów, zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 25 ust. 1 i 3 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (1) Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy, — obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty W Portugalii nazwiska abonentów Vodafone, którzy zgłosili chęć, by znalazły się one w spisie abonentów usługi powszechnej nadal nie zostały w nim umieszczone. Organ regulacyjny, ANATOM, wciąż nie wydał decyzji w przedmiocie formatu i szczegółowych zasad podawania tych informacji. Za obecny stan prawny odpowiedzialne jest państwo portugalskie.

(1) Dz.U. L 108, str. 51.

— że wprowadzanie towaru na obszar celny Wspólnoty, w stosunku do którego powstał dług celny na podstawie art. 202 kodeksu celnego, z gospodarczego punktu widzenia trwa tak długo, jak długo jest on transportowany w ramach jednolitego procesu związanego z wprowadzaniem towaru na obszar celny, a więc dopóki towar będący na obszarze celnym nie dotarł jeszcze do pierwszego miejsca przeznaczenia i nie został tam złożony, w związku z czym zajęcie i przepadek towarów dokonane do tego czasu prowadzą do wygaśnięcia długu celnego

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 297 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C297 - 50 z 20078.12.2007

  Sprawa F-96/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 8 października 2007 r. — Daskalakis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 49 z 20078.12.2007

  Sprawa F-102/07: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2007 r. — Kerstens przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 49 z 20078.12.2007

  Sprawa F-106/07: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2007 r. — Giaprakis przeciwko Komitetowi Regionów

 • Dz. U. C297 - 48 z 20078.12.2007

  Sprawa F-98/07: Skarga wniesiona w dniu 3 października 2007 r. — Petrilli przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 47 z 20078.12.2007

  Sprawa F-71/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 października 2007 r. — Milella i Campanella przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Wybory — Przedstawiciele sekcji lokalnej komitetu pracowniczego Komisji, reprezentującej pracowników zatrudnionych w Luksemburgu, do centralnego komitetu pracowniczego Komisji — Zasada całościowego proporcjonalnego podziału wyników wyborów — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C297 - 47 z 20078.12.2007

  Sprawa F-112/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 października 2007 r. — Krcova przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości (Służba publiczna — Urzędnik w okresie próbnym — Artykuł 34 regulaminu pracowniczego — Zwolnienie urzędnika w okresie próbnym — Uprawnienia dyskrecjonalne — Obowiązek uzasadnienia — Obowiązek staranności — Zasada dobrej administracji)

 • Dz. U. C297 - 46 z 20078.12.2007

  Sprawa T-392/07: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2007 r. — Strack przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 45 z 20078.12.2007

  Sprawa T-389/07: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2007 r. — Earth Products przeciwko OHIM — Meynard Designs (EARTH)

 • Dz. U. C297 - 45 z 20078.12.2007

  Sprawa T-390/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 10 września 2007 r. w sprawie F-146/06 Speiser przeciwko Parlamentowi, wniesione w dniu 11 października 2007 r. przez Michaela Alexandra Speisera

 • Dz. U. C297 - 44 z 20078.12.2007

  Sprawa T-386/07: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2007 r. — Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM — Redfil (Agile)

 • Dz. U. C297 - 44 z 20078.12.2007

  Sprawa T-387/07: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2007 r. — Republika Portugalska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C297 - 43 z 20078.12.2007

  Sprawa T-377/07: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2007 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 43 z 20078.12.2007

  Sprawa T-378/07: Skarga wniesiona w dniu 2 października 2007 r. — CNH Global przeciwko OHIM (Graficzny znak towarowy przedstawiający traktor w kolorach czerwonym, czarnym i szarym)

 • Dz. U. C297 - 42 z 20078.12.2007

  Sprawa T-27/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 października 2007 r. — US Steel Košice przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji Słowacji na lata 2008-2012 — Decyzja odrzucająca Komisji — Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C297 - 42 z 20078.12.2007

  Sprawa T-376/07: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2007 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C297 - 41 z 20078.12.2007

  Sprawa T-105/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października 2007 r. — InterVideo przeciwko OHIM (WinDVD Creator) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego WinDVD Creator — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 4 i artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C297 - 41 z 20078.12.2007

  Sprawa T-489/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 października 2007 r. — US Steel Košice przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdzielenia przydziałów emisji gazów dla Słowacji w latach 2005-2007 — Decyzja Komisji sugerująca brak intencji wycofania zastrzeżeń — Akt, na który nie przysługuje skarga — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C297 - 40 z 20078.12.2007

  Sprawa T-138/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 października 2007 r. — Komisja przeciwko Impetus (Klauzula arbitrażowa — Programy ramowe ds. badań i rozwoju technologicznego — Umowy dotyczące projektów w dziedzinie systemów telematycznych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania — Brak dowodów oraz niezgodność części zadeklarowanych wydatków z postanowieniami umownymi — Zwrot wypłaconych kwot)

 • Dz. U. C297 - 40 z 20078.12.2007

  Sprawa T-154/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2007 r. — Lo Giudice przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Mobbing — Skarga o stwierdzenie nieważności — Obowiązek wspomagania — Obowiązek uzasadnienia — Uzasadnione oczekiwania — Artykuł 24 regulaminu pracowniczego — Obowiązek staranności — Dopuszczalność — Wniosek o odszkodowanie)

 • Dz. U. C297 - 39 z 20078.12.2007

  Sprawa T-27/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2007 r. — Lo Giudice przeciwko Komisji (Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2003 r. — Nieprawidłowości proceduralne — Artykuł 43 regulaminu pracowniczego — Prawo do bycia wysłuchanym — Zwolnienie lekarskie — Zaświadczenie lekarskie)

 • Dz. U. C297 - 39 z 20078.12.2007

  Sprawa T-28/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 października 2007 r. — Ekabe International przeciwko OHIM — Ebro Puleva (OMEGA 3) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego OMEGA 3 — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy PULEVA-OMEGA 3 — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia WE nr 40/94)

 • Dz. U. C297 - 38 z 20078.12.2007

  Sprawa T-425/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 października 2007 r. — AMS przeciwko OHIM — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego AMS Advanced Medical Services — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy AMS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Żądanie przedstawienia dowodu używania podniesione po raz pierwszy w postępowaniu przed izbą odwoławczą — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C297 - 38 z 20078.12.2007

  Sprawa T-405/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 października 2007 r. — Borco-Marken-Import Matthiesen przeciwko OHIM (Caipi) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Caipi — Względna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C297 - 37 z 20078.12.2007

  Sprawa T-77/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2007 r. — Feralpi Siderurgica przeciwko Komisji (Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Producenci prętów zbrojeniowych do betonu — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS — Decyzja wydana na podstawie traktatu EWWiS po wygaśnięciu tego traktatu — Brak kompetencji Komisji)

 • Dz. U. C297 - 37 z 20078.12.2007

  Sprawa T-94/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2007 r. — Ferriere Nord przeciwko Komisji (Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Producenci prętów zbrojeniowych do betonu — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS — Decyzja wydana na podstawie traktatu EWWiS po wygaśnięciu tego traktatu — Brak kompetencji Komisji)

 • Dz. U. C297 - 36 z 20078.12.2007

  Sprawy połączone T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 i T-98/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2007 r. — SP i in. przeciwko Komisji (Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Producenci prętów zbrojeniowych do betonu — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS — Decyzja wydana na podstawie traktatu EWWiS po wygaśnięciu tego traktatu — Brak kompetencji Komisji)

 • Dz. U. C297 - 36 z 20078.12.2007

  Sprawa T-45/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2007 r. — Riva Acciaio SpA przeciwko Komisji (Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Producenci prętów zbrojeniowych do betonu — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS — Decyzja wydana na podstawie traktatu EWWiS po wygaśnięciu tego traktatu — Brak kompetencji Komisji)

 • Dz. U. C297 - 35 z 20078.12.2007

  Sprawa C-146/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 29 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C297 - 35 z 20078.12.2007

  Sprawa C-148/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Węgierskiej

 • Dz. U. C297 - 35 z 20078.12.2007

  Sprawa C-149/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 28 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

 • Dz. U. C297 - 35 z 20078.12.2007

  Sprawa C-159/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C297 - 35 z 20078.12.2007

  Sprawa C-160/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C297 - 35 z 20078.12.2007

  Sprawa C-217/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C297 - 34 z 20078.12.2007

  Sprawa C-63/07: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 27 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C297 - 34 z 20078.12.2007

  Sprawa C-70/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C297 - 34 z 20078.12.2007

  Sprawa C-79/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dz. U. C297 - 34 z 20078.12.2007

  Sprawa C-86/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 4 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C297 - 34 z 20078.12.2007

  Sprawa C-87/07: Postanowienie prezesa siódmej izby Trybunału z dnia 10 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dz. U. C297 - 34 z 20078.12.2007

  Sprawa C-126/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 sierpnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Schiedsgericht bei der Wirtschaftskammer der Tschechischen Republik und der Agrarkammer der Tschechischen Republik — Republika Czeska) — Reisebüro Bühler GmbH przeciwko Dom.info e.K., Sebastian Dieterle

 • Dz. U. C297 - 33 z 20078.12.2007

  Sprawa C-389/06: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 11 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C297 - 33 z 20078.12.2007

  Sprawa C-483/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C297 - 33 z 20078.12.2007

  Sprawa C-7/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C297 - 33 z 20078.12.2007

  Sprawa C-10/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C297 - 33 z 20078.12.2007

  Sprawa C-36/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 28 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C297 - 33 z 20078.12.2007

  Sprawa C-37/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 12 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C297 - 32 z 20078.12.2007

  Sprawa C-479/07: Skarga wniesiona w dniu 26 października 2007 r. — Republika Francuska przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C297 - 32 z 20078.12.2007

  Sprawa C-136/06: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dz. U. C297 - 32 z 20078.12.2007

  Sprawa C-369/06: Postanowienie prezesa siódmej izby Trybunału z dnia 28 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C297 - 31 z 20078.12.2007

  Sprawa C-468/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-36/05 Coats Holdings Ltd and J&P. Coats Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 12 września 2007 r. przez Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd

 • Dz. U. C297 - 31 z 20078.12.2007

  Sprawa C-474/07: Skarga wniesiona w dniu 25 października 2007 r. — Parlament Europejski przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C297 - 30 z 20078.12.2007

  Sprawa C-459/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Austria) w dniu 5 października 2007 r. — Veli Elshani przeciwko Hauptzollamt Linz

 • Dz. U. C297 - 29 z 20078.12.2007

  Sprawa C-457/07: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C297 - 28 z 20078.12.2007

  Sprawa C-453/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Giessen (Niemcy) w dniu 4 października 2007 r. — Hakan Er przeciwko Wetteraukreis

 • Dz. U. C297 - 28 z 20078.12.2007

  Sprawa C-455/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 18 lipca 2007 r. w sprawie T-189/02 Ente per le Ville vesuviane przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 9 października 2007 r. przez Ente per le Ville vesuviane

 • Dz. U. C297 - 27 z 20078.12.2007

  Sprawa C-451/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 3 października 2007 r. — Federfarma przeciwko Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

 • Dz. U. C297 - 27 z 20078.12.2007

  Sprawa C-452/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 4 października 2007 r. — Health Research Inc.

 • Dz. U. C297 - 26 z 20078.12.2007

  Sprawa C-450/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Włochy) w dniu 3 października 2007 r. — Roche SpA przeciwko Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

 • Dz. U. C297 - 25 z 20078.12.2007

  Sprawa C-445/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 18 lipca 2007 r. w sprawie T-189/02 Ente per le Ville vesuviane przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 28 września 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C297 - 25 z 20078.12.2007

  Sprawa C-447/07: Skarga wniesiona w dniu 1 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C297 - 24 z 20078.12.2007

  Sprawa C-437/07: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C297 - 23 z 20078.12.2007

  Sprawa C-429/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Amsterdam (Niderlandy) w dniu 17 września 2007 r. — Inspecteur van de Belastingdienst/P/kantoor P przeciwko X BV

 • Dz. U. C297 - 23 z 20078.12.2007

  Sprawa C-430/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 17 września 2007 r. — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Dz. U. C297 - 22 z 20078.12.2007

  Sprawa C-428/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division, Administrative Court w dniu 14 września 2007 r. — Mark Horvath przeciwko Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

 • Dz. U. C297 - 21 z 20078.12.2007

  Sprawa C-423/07: Skarga wniesiona w dniu 13 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C297 - 20 z 20078.12.2007

  Sprawa C-492/06: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 4 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — Consorzio Elisoccorso San Raffaele przeciwko Elilombarda s.r.l., Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano (Zamówienia publiczne — Dyrektywa 89/665/EWG — Procedura odwoławcza w zakresie udzielania zamówień publicznych — Osoby, którym powinny być dostępne procedury odwoławcze — Spółka powołana dla osiągnięcia określonego celu (konsorcjum) będąca oferentem — Prawo każdego członka konsorcjum do wnoszenia indywidualnej skargi)

 • Dz. U. C297 - 20 z 20078.12.2007

  Sprawa C-420/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) w dniu 13 września 2007 r. — Meletis Apostolides przeciwko David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams

 • Dz. U. C297 - 19 z 20078.12.2007

  Sprawa C-66/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 27 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/27/WE — Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C297 - 19 z 20078.12.2007

  Sprawa C-255/06 P: Postanowienie Trybunału z dnia 5 lipca 2007 r. — Yedaș Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AȘ przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Umowy międzynarodowe — Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Unia celna między Unią Europejską i Turcją — Kompensacyjna pomoc finansowa)

 • Dz. U. C297 - 19 z 20078.12.2007

  Sprawa C-461/06 P: Postanowienie Trybunału z dnia 10 lipca 2007 r. — AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Odmowa przez Komisję wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C297 - 18 z 20078.12.2007

  Sprawa C-9/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 27 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/74/WE — Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C297 - 18 z 20078.12.2007

  Sprawa C-35/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 27 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/28/WE — Weterynaryjne produkty lecznicze — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C297 - 17 z 20078.12.2007

  Sprawa C-523/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 4 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2000/59/WE — Portowe urządzenia do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku — Brak utworzenia i wykonania planów odbioru i zagospodarowania odpadów dla wszystkich portów)

 • Dz. U. C297 - 17 z 20078.12.2007

  Sprawa C-529/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 27 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/98/WE — Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C297 - 16 z 20078.12.2007

  Sprawa C-460/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail de Bruxelles — Belgia) — Nadine Paquay przeciwko Société d'architectes Hoet + Minne SPRL (Polityka społeczna — Ochrona kobiet ciężarnych — Dyrektywa 92/85/EWG — Artykuł 10 — Zakaz zwolnienia z pracy od początku ciąży do końca urlopu macierzyńskiego — Okres ochronny — Decyzja o zwolnieniu pracownicy w trakcie takiego okresu ochronnego — Doręczenie i wykonanie decyzji o zwolnieniu po zakończeniu tego okresu — Równe traktowanie pracowników płci męskiej i pracowników płci żeńskiej — Dyrektywa 76/207/EWG — Artykuł 2 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 6 — Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na płeć — Sankcje)

 • Dz. U. C297 - 16 z 20078.12.2007

  Sprawa C-465/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 27 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/98/WE — Ponownego wykorzystywanie informacji sektora publicznego — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C297 - 15 z 20078.12.2007

  Sprawa C-354/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 27 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ochrona środowiska — Dostęp do wymiaru sprawiedliwości)

 • Dz. U. C297 - 15 z 20078.12.2007

  Sprawa C-443/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo — Portugalia) — Erika Hollmann przeciwko Fazenda Pública (Podatki bezpośrednie — Opodatkowanie zysków kapitałowych z nieruchomości — Swobodny przepływ kapitału — Podstawa opodatkowania — Dyskryminacja — Spójność systemu podatkowego)

 • Dz. U. C297 - 14 z 20078.12.2007

  Sprawa C-349/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 4 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Darmstadt — Niemcy) — Murat Polat przeciwko Stadt Rüsselsheim (Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Artykuł 59 protokołu dodatkowego — Artykuł 7 akapit pierwszy i art. 14 decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia — Dyrektywa 2004/38/WE — Prawo pobytu dziecka pracownika tureckiego — Pełnoletnie dziecko, które nie pozostaje już na utrzymaniu rodziców — Liczne wyroki karne — Zgodność z prawem decyzji o wydaleniu)

 • Dz. U. C297 - 13 z 20078.12.2007

  Sprawy połączone C-283/06 i C-312/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 października 2007 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożone przez Zala Megyei Bíróság i Legfelsőbb Bíróság — Republika Węgierska) — KÖGÁZ rt, E-ON IS Hungary kft, E-ON DÉDÁSZ rt, Schneider Electric Hungária rt, TESCO Áruházak rt, OTP Garancia Biztosító Rt., OTP Bank rt, ERSTE Bank Hungary rt, Vodafon Magyarország Mobil Távközlési rt (C-283/06) przeciwko Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője oraz OTP Garancia Biztosító rt przeciwko Vas Megyei Közigazgatási Hivatal (C-312/06) (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 33 ust. 1 — Pojęcie „podatku obrotowego” — Podatek lokalny od działalności gospodarczej)

 • Dz. U. C297 - 13 z 20078.12.2007

  Sprawa C-332/06 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 października 2007 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — EFOGR — Wydatki wyłączone z finansowania ze względu na niezgodność z przepisami prawa wspólnotowego)

 • Dz. U. C297 - 12 z 20078.12.2007

  Sprawa C-217/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa — Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Dyrektywa 71/305/EWG — Pojęcie i zakres zamówienia publicznego na roboty budowlane — Uchybienie zobowiązaniom państwa wywołujące wszelkie skutki)

 • Dz. U. C297 - 12 z 20078.12.2007

  Sprawa C-241/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hanseatisches Oberlandesgericht — Niemcy) — Lämmerzahl GmbH przeciwko Freie Hansestadt Bremen (Zamówienia publiczne — Dyrektywa 89/665/EWG — Postępowanie odwoławcze w zakresie postępowań przetargowych — Termin — Zasada skuteczności)

 • Dz. U. C297 - 11 z 20078.12.2007

  Sprawa C-179/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 4 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Ocena skutków dla środowiska)

 • Dz. U. C297 - 11 z 20078.12.2007

  Sprawa C-192/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Matthias Kruck przeciwko Landkreis Potsdam-Mittelmark (Struktury rolne — Systemy pomocy wspólnotowej — Artykuł 7 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 1765/92 — Artykuł 9 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3887/92 — Odłogowanie gruntów — Obniżenie rekompensat)

 • Dz. U. C297 - 10 z 20078.12.2007

  Sprawa C-144/06 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 4 października 2007 r. — Henkel KGaA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) — Odmowa rejestracji — Graficzny znak towarowy — Przedstawienie prostokątnej tabletki w kolorze czerwono-białym z niebieskim środkiem o owalnym kształcie — Charakter odróżniający)

 • Dz. U. C297 - 9 z 20078.12.2007

  Sprawa C-98/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen — Szwecja) — Freeport plc przeciwko Ollemu Arnoldssonowi (Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Artykuł 6 pkt 1 — Jurysdykcja szczególna — Wielość pozwanych — Podstawy prawne żądań — Nadużycie — Prawdopodobieństwo uwzględnienia powództwa wytoczonego przed sądem państwa zamieszkania jednego z pozwanych)

 • Dz. U. C297 - 9 z 20078.12.2007

  Sprawa C-117/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammergericht Berlin — Niemcy) — Postępowanie ze skargi Gerdy Möllendorf, Christiane Möllendorf-Niehuus (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami — Zamrożenie funduszy i środków gospodarczych — Rozporządzenie nr 881/2002 — Artykuł 2 ust. 3 i art. 4 ust. 1 — Zakaz udostępniania środków gospodarczych osobom wymienionym w załączniku I do tego rozporządzenia — Zakres — Sprzedaż nieruchomości — Umowa zawarta przed umieszczeniem nabywcy w wykazie znajdującym w załączniku I — Wniosek o dokonanie wpisu przeniesienia własności nieruchomości do księgi wieczystej po tym umieszczeniu)

 • Dz. U. C297 - 8 z 20078.12.2007

  Sprawa C-451/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja) — Européenne et Luxembourgeoise d'investissements SA (Elisa) przeciwko Directeur général des impôts, Ministère public (Podatki bezpośrednie — Podatek od wartości rynkowej nieruchomości posiadanych we Francji przez osoby prawne — Spółki holdingowe prawa luksemburskiego — Odmowa zwolnienia — Dyrektywa 77/799/EWG — Niewyczerpujące wyliczenie wymienianych podatków i opłat — Podatek o podobnym charakterze — Ograniczenia wymiany informacji — Dwustronna konwencja — Artykuł 73B traktatu WE (obecnie art. 56 WE) — Swobodny przepływ kapitału — Zwalczanie oszustw podatkowych)

 • Dz. U. C297 - 7 z 20078.12.2007

  Sprawa C-429/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d'instance de Saintes — Francja) — Max Rampion, Marie-Jeanne Godard, po mężu Rampion przeciwko Franfinance SA, K par K SAS (Dyrektywa 87/102/EWG — Kredyt konsumencki — Prawo konsumenta do pojęcia środków prawnych przeciwko kredytodawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej towarów lub usług finansowanych z kredytu — Przesłanki — Wzmianka o finansowanych towarach lub usługach w ofercie kredytu — Otwarcie kredytu umożliwiające wielokrotne korzystanie z kredytu — Możliwość powołania z urzędu przez sąd krajowy prawa konsumenta do pojęcia środków prawnych przeciwko kredytodawcy)

 • Dz. U. C297 - 6 z 20078.12.2007

  Sprawa C-411/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social de Madrid — Hiszpania) — Félix Palacios de la Villa przeciwko Cortefiel Servicios SA (Dyrektywa 2000/78/WE — Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy — Zakres — Układ zbiorowy pracy przewidujący rozwiązanie z mocy prawa stosunku pracy, gdy pracownik kończy 65 lat i nabywa uprawnienia emerytalne — Dyskryminacja związana z wiekiem — Uzasadnienie)

 • Dz. U. C297 - 5 z 20078.12.2007

  Sprawa C-237/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/50/EWG — Zamówienia publiczne na usługi — Świadczenie producentom rolnych usług doradczych w roku 2001 — Rozporządzenie (EWG) nr 3508/92 — Wdrażanie w Grecji Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) — Brak przetargu — Niedopuszczalność skargi)

 • Dz. U. C297 - 5 z 20078.12.2007

  Sprawa T-311/05 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 października 2007 r. — Naipes Heraclio Fournier, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), France Cartes SAS (Odwołanie — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Wspólnotowy znak towarowy — Graficzne znaki towarowe zawierające wyobrażenie „miecza”, „rycerza buław” oraz „króla mieczy” do gry w karty — Unieważnienie znaku towarowego)

 • Dz. U. C297 - 5 z 20078.12.2007

  Sprawa C-375/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Erhard Geuting przeciwko Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (Wołowina i cielęcina — Premia na hodowlę krów mamek)

 • Dz. U. C297 - 4 z 20078.12.2007

  Sprawa C-186/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 4 października 2007 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Krajowy monopol sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych — Zakaz przywozu przez osoby prywatne)

 • Dz. U. C297 - 3 z 20078.12.2007

  Sprawa C-146/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 września 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Albert Collée, będący ogólnym następcą prawnym Collée KG, przeciwko Finanzamt Limburg an der Lahn (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 28c część A lit. a) akapit pierwszy — Dostawa wewnątrzwspólnotowa — Odmowa zwolnienia — Spóźniony dowód dokonania dostawy)

 • Dz. U. C297 - 3 z 20078.12.2007

  Sprawa C-184/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 września 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Twoh International BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 28c część A lit. a) akapit pierwszy — Dostawy wewnątrzwspólnotowe — Zwolnienie — Brak obowiązku gromadzenia dowodów przez organy podatkowe — Dyrektywa 77/799/EWG — Wzajemna pomoc właściwych władz państw członkowskich w dziedzinie podatków bezpośrednich i pośrednich — Rozporządzenie (EWG) nr 218/92 — Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków pośrednich)

 • Dz. U. C297 - 2 z 20078.12.2007

  Sprawa C-409/04: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 września 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Zjednoczone Królestwo) — Teleos plc, Unique Distribution Ltd, Synectiv Ltd, New Communications Ltd, Quest Trading Company Ltd, Phones International Ltd, AGM Associates Ltd, DVD Components Ltd, Fonecomp Ltd, Bulk GSM Ltd, Libratech Ltd, Rapid Marketing Services Ltd, Earthshine Ltd, Stardex (UK) Ltd przeciwko Commissioners of Customs & Excise (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 28a ust. 3 akapit pierwszy i art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy — Nabycie wewnątrzwspólnotowe — Dostawa wewnątrzwspólnotowa — Zwolnienie — Towary wysłane lub transportowane do innego państwa członkowskiego — Dowody — Przepisy krajowe mające na celu zwalczanie oszustw podatkowych)

 • Dz. U. C297 - 1 z 20078.12.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 283 z 24.11.2007.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.