Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 300 POZ 5

Tytuł:

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4122 — Burda/Hachette/JV) (1)

Data ogłoszenia:2007-12-12


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 300 POZ 5

12.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4122 — Burda/Hachette/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

C 300/5

(2007/C 300/06) W dniu 26 kwietnia 2006 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny: — na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/ competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń, — w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32006M4122. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 300 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C300 - 38 z 200712.12.2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C300 - 37 z 200712.12.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4974 — Gores Group/Sagem Communications) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C300 - 22 z 200712.12.2007

  Pomoc państwa — Polska — Pomoc państwa C 34/07 (ex N 93/06) — Wprowadzenie podatku tonażowego w transporcie morskim — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C300 - 21 z 200712.12.2007

  Ogłoszenie o konkursach otwartych OHIM/AD/01-02/07 oraz OHIM/AST/01-02/07

 • Dz. U. C300 - 16 z 200712.12.2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C300 - 14 z 200712.12.2007

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (1)

 • Dz. U. C300 - 11 z 200712.12.2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C300 - 10 z 200712.12.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C300 - 6 z 200712.12.2007

  Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 15 listopada 2007 r. na temat poprawy jakości kształcenia nauczycieli

 • Dz. U. C300 - 4 z 200712.12.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4947 — Vodafone/Tele2 Italy/Tele2 Spain) (1)

 • Dz. U. C300 - 4 z 200712.12.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4581 — Imperial Tobacco/Altadis) (1)

 • Dz. U. C300 - 3 z 200712.12.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4817 — Aviva Italia Holding SpA/Banco Popolare Soc. Coop./Novara Assicura SpA) (1)

 • Dz. U. C300 - 3 z 200712.12.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4946 — Goldman Sachs/Sintonia SpA/Sintonia) (1)

 • Dz. U. C300 - 1 z 200712.12.2007

  Rezolucja Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie kształcenia i szkolenia jako sił napędowych strategii lizbońskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.