Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 305 POZ 30

Tytuł:

Opinia perspektywiczna Komitetu Regionów „Czynniki powodzenia lokalnych i regionalnych strategii antycypowania i towarzyszenia restrukturyzacji”

Data ogłoszenia:2007-12-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 305 POZ 30

Strona 1 z 9
C 305/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2007

Opinia perspektywiczna Komitetu Regionów „Czynniki powodzenia lokalnych i regionalnych strategii antycypowania i towarzyszenia restrukturyzacji”

(2007/C 305/07)

KOMITET REGIONÓW KIERUJE NASTĘPUJĄCE ZALECENIA:

— Istotne jest uznanie procesów restrukturyzacyjnych w miastach i regionach za stałe zjawisko towarzyszące naszemu życiu społeczno-gospodarczemu. Restrukturyzację należy traktować jako szansę na rozwiązanie istniejących i przyszłych problemów gospodarczych; — KR zaleca, by na terenie całej Unii Europejskiej organizacje niezależne od podmiotów zaangażowanych w ten proces prowadziły ciągły monitoring tych procesów. Unia Europejska oraz państwa członkowskie powinny zachęcać do tworzenia partnerstwa na szczeblu lokalnym i regionalnym pomiędzy władzami administracyjnymi, podmiotami gospodarczymi i partnerami społecznymi, propagując w ten sposób współpracę na rzecz rozwoju lokalnego w zglobalizowanym świecie, zwłaszcza na obszarach peryferyjnych, na których istnieje zagrożenie utraty dziedzictwa kulturowego. — Restrukturyzacja w ujęciu regionalnym i lokalnym musi zagwarantować realizację celów zgodnych z polityką UE, czyli zagwarantować konkurencyjność oraz innowacyjność, z zachowaniem wysokiego poziomu zatrudnienia gwarantującego odpowiedni poziom życia obywateli UE. Współczesny proces restrukturyzacji powinien być jednocześnie wstępem do procesu modernizacji zmierzającego do stworzenia gospodarki zorientowanej na przyszłość, opartej na wiedzy oraz innowacyjności. Nie da się osiągnąć tego celu bez zwiększania inwestycji w kapitał ludzki. — Zintegrowane podejście do restrukturyzacji obszarów wiejskich gwarantuje, a przynajmniej powinno gwarantować, zapewnienie minimalnego poziomu dostępności do usług użyteczności publicznej o charakterze gospodarczym w celu przyciągnięcia firm i wykwalifikowanych pracowników oraz ograniczenia odpływu ludności. Należy przy tym uwzględnić fakt, że środki z EFRR, EFS i EFRROW służą wspieraniu rozwiązań modernizacyjnych, nie zaś inicjatywom oznaczającym utrzymanie stanu obecnego. Jednym z ważnych instrumentów, które pomagają sprostać najpilniejszym problemom mogącym wyniknąć z procesów restrukturyzacji, jest Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji. Sprawozdawca: Witold KROCHMAL, burmistrz Miasta i Gminy Wołów (PL/UEN-EA)


15.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej — rozwój rynku wewnętrznego UE, — wprowadzanie nowych innowacyjnych technologii,

C 305/31

Zalecenia polityczne

KOMITET REGIONÓW

— podwyższanie standardów w zakresie ochrony środowiska, Kontekst społeczno-gospodarczy i polityczny opinii 1. 16 października 2006 r. Komisja Europejska zwróciła się do Komitetu Regionów z wnioskiem o opracowanie opinii perspektywicznej w sprawie skutecznych strategii restrukturyzacyjnych w miastach i regionach Europy. Zdaniem Komisji opinia Komitetu będzie stanowić istotny wkład w wypracowanie podejścia Komisji do procesów restrukturyzacyjnych niezbędnych w gospodarce europejskiej. 2. Obecnie Unia Europejska znajduje się w okresie głębokich przemian gospodarczych polegających na restrukturyzacji całych gospodarek regionów i miast. W związku z tym przed władzami lokalnymi i regionalnymi stoi kolejne wyzwanie, które muszą podjąć, by zachować równowagę społeczno-gospodarczo-ekologiczną. 3. Restrukturyzację należy traktować jako szansę na rozwiązanie istniejących i przyszłych problemów gospodarczych oraz łagodzenie i eliminowanie ich negatywnych skutków. Ze względu na bliski kontakt z lokalną rzeczywistością oraz umiejętność adekwatnej, szybkiej i elastycznej reakcji, szczebel regionalny i lokalny może być najbardziej skuteczną płaszczyzną wdrażania strategii restrukturyzacji, szczególnie gdy procesy te nie służą rozwiązaniu problemów strukturalnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 305 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C305 - 53 z 200715.12.2007

  Projekt opinii Komitetu Regionów „Równe szanse a sport”

 • Dz. U. C305 - 48 z 200715.12.2007

  Opinia perspektywiczna Komitetu Regionów „Sytuacja kobiet migrujących w Unii Europejskiej”

 • Dz. U. C305 - 43 z 200715.12.2007

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie: „Zastosowanie podejścia globalnego do migracji do południowych granic morskich Unii Europejskiej oraz do regionów sąsiadujących z Unią Europejską na wschodzie i południowym wschodzie”

 • Dz. U. C305 - 38 z 200715.12.2007

  Opinia Komitetu Regionów Pakiet „Lepsze stanowienie prawa” 2005 i 2006

 • Dz. U. C305 - 25 z 200715.12.2007

  Opinia Komitetu Regionów „Europejska Przestrzeń Badawcza — Nowe perspektywy”

 • Dz. U. C305 - 20 z 200715.12.2007

  Opinia Komitetu Regionów „Samorząd lokalny i regionalny na Ukrainie a rozwój współpracy między UE a Ukrainą”

 • Dz. U. C305 - 15 z 200715.12.2007

  Opinia komitetu Regionów „Ograniczenie globalnego ocieplenia do 2 °C” oraz „Uwzględnienie działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we wspólnocie”

 • Dz. U. C305 - 11 z 200715.12.2007

  Opinia Komitetu Regionów „Przyszłość Europejskich portów lotniczych”

 • Dz. U. C305 - 6 z 200715.12.2007

  Opinia Komitetu Regionów— „Sprawozdanie roczne sześciu koordynatorów europejskich dotyczące TEN-T”— „Sieci transeuropejskie — W kierunku podejścia zintegrowanego” oraz— „Wydłużenie głównych transeuropejskich osi transportowych”

 • Dz. U. C305 - 1 z 200715.12.2007

  Opinia Komitetu Regionów „Pakiet energetyczny”

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.