Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 306 POZ 134

Tytuł:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Data ogłoszenia:2007-12-17


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 306 POZ 134

C 306/134

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2007

POSTANOWIENIA KOŃCOWE Artykuł 3 Niniejszy Traktat zawiera się na czas nieograniczony. Artykuł 4 1. Protokół nr 1 załączony do niniejszego Traktatu zawiera zmiany do protokołów dołączonych do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. 2. Protokół nr 2 załączony do niniejszego Traktatu zawiera zmiany do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Artykuł 5 1. Artykuły, sekcje, rozdziały, tytuły i części Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zmienione niniejszym Traktatem, otrzymują nowe oznaczenia zgodnie z tabelami ekwiwalencyjnymi zamieszczonymi w załączniku do niniejszego Traktatu, który stanowi jego integralną część. 2. Odesłania krzyżowe do artykułów, sekcji, rozdziałów, tytułów i części Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, podobnie jak między nimi, dostosowuje się zgodnie z ustępem 1, a odesłania do ustępów lub akapitów wspomnianych artykułów, których oznaczenia lub kolejność zostały zmienione zgodnie z niektórymi postanowieniami niniejszego Traktatu, dostosowuje się zgodnie z tymi postanowieniami. Odesłania do artykułów, sekcji, rozdziałów, tytułów i części Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zawarte w innych traktatach i aktach prawa pierwotnego stanowiących podstawę Unii dostosowuje się zgodnie z ustępem 1. Odesłania do motywów Traktatu o Unii Europejskiej lub do ustępów lub akapitów artykułów Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, których oznaczenia lub kolejność zostały zmienione zgodnie z niniejszym Traktatem dostosowuje się zgodnie z nim. W stosownych przypadkach dostosowania te dotyczą także przypadków uchylenia danego postanowienia. 3. Odesłania do motywów, artykułów, sekcji, rozdziałów, tytułów i części Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zmienione niniejszym Traktatem, zawarte w innych instrumentach lub aktach traktuje się jak odesłania do motywów, artykułów, sekcji, rozdziałów, tytułów i części tych Traktatów, z uwzględnieniem ich zmienionego oznaczenia zgodnie z ustępem 1 i, odpowiednio, do ustępów lub akapitów tych artykułów, z uwzględnieniem ich zmienionego oznaczenia lub zmienionej kolejności zgodnie z niektórymi postanowieniami niniejszego Traktatu.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 306 POZ 134 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C306 - 231 z 200717.12.2007

  Akt końcowy Konferencji przedstawicieli rządów Państw Członkowskich

 • Dz. U. C306 - 202 z 200717.12.2007

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C306 - 202 z 200717.12.2007

  Tabele ekwiwalencyjne, o których mowa w artykule 5 Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

 • Dz. U. C306 - 199 z 200717.12.2007

  — Protokół nr 2 zmieniający Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

 • Dz. U. C306 - 195 z 200717.12.2007

  — Załącznik — Tabele ekwiwalencyjne, o których mowa w artykule 2 Protokołu nr 1 zmieniającego protokoły dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

 • Dz. U. C306 - 165 z 200717.12.2007

  B. Protokoły do dołączenia do Traktatu z Lizbony

 • Dz. U. C306 - 165 z 200717.12.2007

  — Protokół nr 1 zmieniający protokoły dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

 • Dz. U. C306 - 159 z 200717.12.2007

  — Protokół w sprawie decyzji Rady odnoszącej się do wykonania artykułu 9c ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej i artykułu 205 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w okresie między 1 listopada 2014 roku a 31 marca 2017 roku i od 1 kwietnia 2017 roku

 • Dz. U. C306 - 159 z 200717.12.2007

  — Protokół w sprawie postanowień przejściowych

 • Dz. U. C306 - 158 z 200717.12.2007

  — Protokół w sprawie wykonywania kompetencji dzielonych

 • Dz. U. C306 - 158 z 200717.12.2007

  — Protokół w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym

 • Dz. U. C306 - 156 z 200717.12.2007

  — Protokół w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji

 • Dz. U. C306 - 156 z 200717.12.2007

  — Protokół w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. C306 - 155 z 200717.12.2007

  — Protokół dotyczący artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

 • Dz. U. C306 - 153 z 200717.12.2007

  — Protokół w sprawie Eurogrupy

 • Dz. U. C306 - 153 z 200717.12.2007

  — Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu 28a Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. C306 - 150 z 200717.12.2007

  — Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności

 • Dz. U. C306 - 148 z 200717.12.2007

  A. Protokoły do dołączenia do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i, w stosownym przypadku, do traktatu ustanawiającegocego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

 • Dz. U. C306 - 148 z 200717.12.2007

  — Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej

 • Dz. U. C306 - 147 z 200717.12.2007

  PROTOKOŁY

 • Dz. U. C306 - 135 z 200717.12.2007

  Artykuł 6

 • Dz. U. C306 - 135 z 200717.12.2007

  Artykuł 7

 • Dz. U. C306 - 134 z 200717.12.2007

  Artykuł 3

 • Dz. U. C306 - 134 z 200717.12.2007

  Artykuł 4

 • Dz. U. C306 - 134 z 200717.12.2007

  Artykuł 5

 • Dz. U. C306 - 42 z 200717.12.2007

  Artykuł 2

 • Dz. U. C306 - 10 z 200717.12.2007

  ZMIANY WPROWADZONE DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ

 • Dz. U. C306 - 10 z 200717.12.2007

  Artykuł 1

 • Dz. U. C306 - 1 z 200717.12.2007

  Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.