Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 315 POZ 2

Tytuł:

Sprawa C-507/03: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Zamówienia publiczne — Artykuły 43 WE i 49 WE — Dyrektywa 92/50/EWG — Udzielenie zamówienia publicznego poczcie irlandzkiej (An Post) bez ogłoszenia o zamówieniu (przetargu) — Przejrzystość — Pewny przedmiot zainteresowania o charakterze transgranicznym)

Data ogłoszenia:2007-12-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 315 POZ 2

C 315/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2007

V

(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Sprawa C-507/03) (1) (Zamówienia publiczne — Artykuły 43 WE i 49 WE — Dyrektywa 92/50/EWG — Udzielenie zamówienia publicznego poczcie irlandzkiej (An Post) bez ogłoszenia o zamówieniu (przetargu) — Przejrzystość — Pewny przedmiot zainteresowania o charakterze transgranicznym) (2007/C 315/02) Język postępowania: angielski Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 października 2007 r. — Rzeczpospolita Polska przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Sprawa C-273/04) (1) (Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja Rady 2004/281/WE — Wspólna polityka rolna — Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej — Dostosowanie — Naruszenie zasady niedyskryminacji) (2007/C 315/03) Interwenienci popierający stronę pozwaną : Królestwo Danii (przedstawiciele: J. Molde i A. Jacobsen, pełnhomocnicy), Republika Francuska (przedstawiciele: G. de Bergues, D. Petrausch i S. Ramet, pełnomocnicy), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: H. G. Sevenster, C. Wissels i P. van Ginneken, pełnomocnicy), Republika Finlandii (przedstawiciel: A. Guimaraes-Purokoski, pełnomocnik) Przedmiot Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naruszenie art. 43 WE i 49 WE — Przetargi — Decyzja o udzieleniu zamówienia publicznego bez uprzedniego ogłoszenia o zamówieniu — Udzielenie poczcie irlandzkiej (An Post) zamówienia na mocy którego beneficjenci świadczeń socjalnych mogą podejmować należne im kwoty w oddziałach poczty Sentencja 1) Skarga zostaje oddalona. 2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania. Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: T. van Rijn, A. Stobiecka-Kuik i L. Visaggio, pełnomocnicy) Język postępowania: polski


(1) Dz.U. C 35 z 7.2.2004.

3) Królestwo Danii, Republika Francuska, Królestwo Niderlandów i Republika Finlandii ponoszą własne koszty.

Strony Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: X. Lewis i K. Wiedner, pełnomocnicy, J. Flynn QC) Strona pozwana: Irlandia (Przedstawiciele: D. O'Hagan, pełnomocnik, E. Regan i B. O'Moore, SC, C. O'Toole, Barrister)

Strony Strona skarżąca: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: T. Nowakowski, E. Ośniecka-Tamecka, M. Szpunar, B. Majczyna, K. Rokicka i I. Niemirka, pełnomocnicy) Interwenienci popierający stronę skarżącą: Republika Łotewska (przedstawiciele: A. Zikmane i E. Balode-Buraka, pełnomocnicy, Republika Litewska (przedstawiciel: D. Kriaučiūnas, pełnomocnik), Republika Węgierska (przedstawiciele: P. Gottfried i R. Somssich, pełnomocnicy) Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: F. Ruggeri Laderchi, K. Zieleśkiewicz i F. Florindo Gijón, pełnomocnicy)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 315 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C315 - 50 z 200722.12.2007

  Sprawa F-120/07: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2007 r. — Strack przeciwko Komisji

 • Dz. U. C315 - 50 z 200722.12.2007

  Sprawa F-121/07: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2007 r. — Strack przeciwko Komisji

 • Dz. U. C315 - 49 z 200722.12.2007

  Sprawa F-118/07: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2007 r. — Strack przeciwko Komisji

 • Dz. U. C315 - 48 z 200722.12.2007

  Sprawa F-115/07: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2007 r. — Balieu-Steinmetz i Noworyta przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

 • Dz. U. C315 - 48 z 200722.12.2007

  Sprawa F-117/07: Skarga wniesiona w dniu 25 października 2007 r. — Kolountzios przeciwko Komisji

 • Dz. U. C315 - 47 z 200722.12.2007

  Sprawa F-114/07: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2007 r. — Wenning przeciwko Europolowi

 • Dz. U. C315 - 46 z 200722.12.2007

  Sprawa F-107/07: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2007 r. — Daskalakis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C315 - 46 z 200722.12.2007

  Sprawa F-112/07: Skarga wniesiona w dniu 16 października 2007 r. — Doumas przeciwko Komisji

 • Dz. U. C315 - 45 z 200722.12.2007

  Sprawa F-125/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 listopada 2007 r. — Deffaa przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Zmiana regulaminu pracowniczego — Przeniesienie — Stanowisko dyrektora generalnego — Zaszeregowanie — Artykuł 7 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Artykuł 29 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Artykuł 44 akapit drugi regulaminu pracowniczego — Artykuł 45 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Dodatek za zarządzanie)

 • Dz. U. C315 - 45 z 200722.12.2007

  Sprawa F-103/07: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2007 r. — Duta przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

 • Dz. U. C315 - 44 z 200722.12.2007

  Sprawa T-231/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 listopada 2007 r. — ITT Manufacturing Enterprises przeciwko OHMI — ITT Trademark and Trade (I.T.T.)

 • Dz. U. C315 - 44 z 200722.12.2007

  Sprawa T-287/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 października 2007 r. — cApStAn przeciwko Komisji

 • Dz. U. C315 - 44 z 200722.12.2007

  Sprawa T-314/07 R: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 października 2007 r. — Simsalagrimm Filmproduktion przeciwko Komisji i EACEA

 • Dz. U. C315 - 44 z 200722.12.2007

  Sprawa T-382/07 R: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 października 2007 r. — Francja przeciwko Radzie

 • Dz. U. C315 - 43 z 200722.12.2007

  Sprawa T-399/07: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2007 r. — Basell Polyolefine przeciwko Komisji

 • Dz. U. C315 - 43 z 200722.12.2007

  Sprawa T-400/07: Skarga wniesiona w dniu 5 listopada 2007 r. — GretagMacbeth przeciwko OHIM (kolory w kwadratach)

 • Dz. U. C315 - 42 z 200722.12.2007

  Sprawa T-394/07: Skarga wniesiona w dniu 25 października 2007 r. — Algodonera del Sur przeciwko Radzie i Komisji

 • Dz. U. C315 - 42 z 200722.12.2007

  Sprawa T-396/07: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2007 r. — France Télécom przeciwko OHIM (UNIQUE)

 • Dz. U. C315 - 41 z 200722.12.2007

  Sprawa T-385/07: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2007 r. — FIFA przeciwko Komisji

 • Dz. U. C315 - 41 z 200722.12.2007

  Sprawa T-391/07: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2007 r. — Alber przeciwko OHIM — (część uchwytu)

 • Dz. U. C315 - 40 z 200722.12.2007

  Sprawa T-454/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października 2007 r. — Sumitomo Chemical Agro Europe i Philagro France przeciwko Komisji (Środki ochrony roślin — Substancja czynna procymidon — Dyrektywa 91/414/EWG — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga na bezczynność — Umorzenie postępowania — Skarga odszkodowawcza — Niedopuszczalność — Oczywista bezpodstawność skargi)

 • Dz. U. C315 - 40 z 200722.12.2007

  Sprawa T-238/07 R: Postanowienie sędziego rozpatrującego wniosek o zastosowanie środków tymczasowych z dnia 18 października 2007 r. — Ristic i in. przeciwko Komisji (Postępowanie w sprawie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji — Dyrektywa 96/23/WE — Brak pilnego charakteru — Wyważenie interesów)

 • Dz. U. C315 - 39 z 200722.12.2007

  Sprawa T-310/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 listopada 2007 r. — Węgry przeciwko Komisji (Rolnictwo — Wspólna organizacja rynków w sektorze zbóż — Przejęcie zbóż przez agencje interwencyjne — Zaostrzenie kryteriów jakości kukurydzy — Wprowadzenie nowego kryterium ciężaru właściwego w odniesieniu do kukurydzy — Naruszenie uzasadnionych oczekiwań — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dz. U. C315 - 39 z 200722.12.2007

  Sprawa T-69/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 października 2007 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko EFSA (Umorzenie postępowania — Zamówienia publiczne — Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) — Unieważnienie procedury przetargowej — Bezprzedmiotowość skargi)

 • Dz. U. C315 - 38 z 200722.12.2007

  Sprawa T-101/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 listopada 2007 r. — Castell des Remei przeciwko OHIM — Bodegas Roda (Castell del Remei ODA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego znaku towarowego Castell del Remei ODA — Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy RODA i wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe RODA, RODA I, RODA II i BODEGAS RODA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C315 - 38 z 200722.12.2007

  Sprawa T-169/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 listopaad 2007 r. — Charlott przeciwko OHIM — Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Charlott France Entre Luxe et Tradition — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy Charlot — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C315 - 37 z 200722.12.2007

  Sprawa T-57/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 listopada 2007 r. — Marly przeciwko OHIM — Erdal (Top iX) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego TOP iX — Wcześniejszy słowny znak towarowy TOFIX — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Żądanie przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego podniesione po raz pierwszy przed Sądem — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C315 - 37 z 200722.12.2007

  Sprawa T-71/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 listopada 2007 r. — Enercon przeciwko OHIM (Przetwornik energii wietrznej) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego pokrycie kosza przetwornika energii wietrznej — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C315 - 36 z 200722.12.2007

  Sprawa T-459/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 listopada 2007 r. — MPDV Mikrolab przeciwko OHIM (manufacturing score card) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego manufacturing score card — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C315 - 36 z 200722.12.2007

  Sprawa T-28/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 listopada 2007 r. — RheinfelsQuellen H. Hövelmann przeciwko OHIM (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C315 - 35 z 200722.12.2007

  Sprawa T-90/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 listopada 2007 r. — Omega przeciwko OHIM — Omega Engineering (Ω OMEGA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego Ω OMEGA — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy OMEGA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Powołanie się przez zgłaszającego wspólnotowy znak towarowy na identyczny ze zgłoszonym krajowy znak towarowy wcześniejszy w stosunku do znaku, na który powołano się w sprzeciwie — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd)

 • Dz. U. C315 - 35 z 200722.12.2007

  Sprawa T-407/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 listopada 2007 r. — SAEME przeciwko OHIM — Racke (REVIAN's) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego graficznego znaku towarowego REVIAN's — Wcześniejsze niewspólnotowe znaki towarowe evian — Spóźnione przedstawienie tłumaczenia świadectwa rejestracji wcześniejszego znaku towarowego — Swoboda oceny wynikająca z art. 74 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C315 - 34 z 200722.12.2007

  Sprawa T-234/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 listopada 2007 r. — Niderlandy przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja 2004/01/WE — Substancje niebezpieczne — Wymóg udzielenia przez Komisję zezwolenia w celu utrzymania notyfikowanych przepisów krajowych — Zajęcie przez Komisję stanowiska co do zakresu harmonizacji — Akt podlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C315 - 34 z 200722.12.2007

  Sprawa T-374/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 listopada 2007 r. — Niemcy przeciwko Komisji (Środowisko naturalne — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji w Niemczech — Środki korygujące ex post uprawnienia przydzielone instalacjom — Decyzja Komisji o odrzuceniu — Równe traktowanie — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dz. U. C315 - 33 z 200722.12.2007

  Sprawa T-38/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 listopada 2007 r. — Sunplus Technology przeciwko OHIM — Sun Microsystems (SUN PLUS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego SUNPLUS — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SUN — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów — Podobieństwo oznaczeń)

 • Dz. U. C315 - 33 z 200722.12.2007

  Sprawa T-194/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 listopada 2007 r. — Bavarian Lager przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom — Decyzja odmawiająca dostępu — Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania ich danych osobowych — Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 — Pojęcie prywatności)

 • Dz. U. C315 - 32 z 200722.12.2007

  Sprawa C-53/07: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 19 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C315 - 32 z 200722.12.2007

  Sprawa C-64/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C315 - 32 z 200722.12.2007

  Sprawa C-77/07: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 2 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C315 - 32 z 200722.12.2007

  Sprawa C-83/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C315 - 31 z 200722.12.2007

  Sprawa C-175/06: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 27 września 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Tribunale civile di Genova — Włochy) — Alessandro Tedesco przeciwko Tomasoni Fittings Srl, RWO Marine Equipment Ltd

 • Dz. U. C315 - 31 z 200722.12.2007

  Sprawa C-426/06: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 21 września 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C315 - 31 z 200722.12.2007

  Sprawa C-530/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C315 - 31 z 200722.12.2007

  Sprawa C-21/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C315 - 31 z 200722.12.2007

  Sprawa C-29/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 19 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C315 - 30 z 200722.12.2007

  Sprawa C-490/07: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Cypryjskiej

 • Dz. U. C315 - 30 z 200722.12.2007

  Sprawa C-493/07: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Słowackiej

 • Dz. U. C315 - 29 z 200722.12.2007

  Sprawa C-470/07: Skarga wniesiona w dniu 24 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C315 - 29 z 200722.12.2007

  Sprawa C-480/07: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C315 - 27 z 200722.12.2007

  Sprawa C-467/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Protodikeio Livadeias (Grecja) w dniu 22 października 2007 r. — Panayotis Koskovolis i Aikaterini Pappa przeciwko Koinotita Kyriakiou Viotias

 • Dz. U. C315 - 26 z 200722.12.2007

  Sprawa C-456/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Republiki Słowackiej w dniu 9 października 2007 r. — Karol Mihal przeciwko Daňový úrad Košice V

 • Dz. U. C315 - 26 z 200722.12.2007

  Sprawa C-460/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 11 października 2007 r. — Sandra Puffer przeciwko Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

 • Dz. U. C315 - 25 z 200722.12.2007

  Sprawa C-439/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Beroep te Brussel (Belgia) w dniu 24 września 2007 r. — Królestwo Belgii przeciwko KBC-Bank NV

 • Dz. U. C315 - 24 z 200722.12.2007

  Sprawa C-301/05 P: Postanowienie Trybunału z dnia 11 października 2007 r. — Hans-Peter Wilfer przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowne oznaczenie „ROCKBASS” — Odmowa rejestracji — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C315 - 24 z 200722.12.2007

  Sprawa C-225/06 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 11 września 2007 r. — Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Ferrero Deutschland GmbH (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Podobieństwo między dwoma znakami towarowymi — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego element słowny „FERRÓ” — Sprzeciw uprawnionego do słownego krajowego znaku towarowego FERRERO — Częściowa odmowa rejestracji)

 • Dz. U. C315 - 24 z 200722.12.2007

  Sprawa C-100/07 P: Postanowienie Trybunału z dnia 4 października 2007 r. — É.R. i in. przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty — Gąbczasta encefalopatia bydła — Brak przyjęcia odpowiednich środków przez Radę i przez Komisję w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C315 - 23 z 200722.12.2007

  Sprawa C-114/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Wspólnotowy kodeks dotyczący produktów leczniczych stosowanych u ludzi — Dyrektywa 2004/24/WE — Tradycyjne ziołowe produkty lecznicze — Brak dokonania transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C315 - 23 z 200722.12.2007

  Sprawa C-224/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/49/WE — Bezpieczeństwo kolei wspólnotowych — Niepełna transpozycja)

 • Dz. U. C315 - 22 z 200722.12.2007

  Sprawa C-60/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 8 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/33/WE — Wymagania techniczne dotyczące krwi i składników krwi — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C315 - 22 z 200722.12.2007

  Sprawa C-75/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/28/WE — Weterynaryjne produkty lecznicze — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C315 - 21 z 200722.12.2007

  Sprawa C-3/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 8 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/110/WE — Pomoc w przypadkach tranzytu — Deportacja drogą powietrzną — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C315 - 21 z 200722.12.2007

  Sprawa C-40/07: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 8 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/42/WE — 79/409/EWG — Ocena wpływu niektórych planów i programów na środowisko — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C315 - 20 z 200722.12.2007

  Sprawa C-441/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Pomoc państwa — Obowiązek odzyskania — Obowiązek współpracy)

 • Dz. U. C315 - 20 z 200722.12.2007

  Sprawa C-464/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Postępowanie wszczęte przez Avena Nordic Grain Oy (Rolnictwo — System refundacji wywozowych do produktów rolnych — Rozporządzenie (WE) nr 800/1999 — Artykuł 5 — Złożenie zgłoszenia wywozowego — Przesłanie faksem)

 • Dz. U. C315 - 19 z 200722.12.2007

  Sprawa C-355/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Amsterdam, Niderlandy) — J. A. van der Steen przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht (Szósta dyrektywa VAT — Samodzielna działalność gospodarcza — Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — Wykonywanie czynności związanych z działalnością spółki przez osobę fizyczną będącą jej jedynym zarządzającym, udziałowcem i pracownikiem)

 • Dz. U. C315 - 19 z 200722.12.2007

  Sprawa C-440/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 97/271/EWG — Zanieczyszczenia i substancje szkodliwe — Oczyszczanie ścieków komunalnych — Artykuły 3 i 4)

 • Dz. U. C315 - 18 z 200722.12.2007

  Sprawy połączone C-260/06 i C-261/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 listopada 2007 r. (wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym złożone przez Cour d'appel de Montpellier — Francja) — Postępowania karne przeciwko Danielowi Escalierowi (C-260/06) i Jeanowi Bonnarelowi (C-261/06) (Środki ochrony roślin — Przywóz równoległy — Procedura udzielania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu — Dopuszczalność — Warunki — Poszanowanie zasady proporcjonalności)

 • Dz. U. C315 - 18 z 200722.12.2007

  Sprawa C-344/06 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 października 2007 r. — J. C. Blom przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Mleko — Opłata dodatkowa — Ilość referencyjna — Producenci, którzy podjęli zobowiązanie do niewprowadzania do obrotu — Producenci SLOM 1983 — Niewznowienie produkcji z chwilą wygaśnięcia zobowiązania)

 • Dz. U. C315 - 17 z 200722.12.2007

  Sprawa C-240/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Postępowanie wszczęte przez Fortum Project Finance SA (Artykuł 56 ust. 1 WE — Dyrektywa 69/335/EWG — Artykuł 12 ust. 1 lit. a) i c) — Odstępstwo od zakazu podwójnego opodatkowania wkładów kapitałowych — Wkład kapitałowy w postaci akcji wniesiony do spółki z siedzibą w innym państwie członkowskim — Wymiana akcji — Podatek od przeniesienia aktywów)

 • Dz. U. C315 - 17 z 200722.12.2007

  Sprawa C-251/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria)) — Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH przeciwko Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Podatki pośrednie — Gromadzenie kapitału — Przeniesienie siedziby statutowej spółki — Zniesienie podatku kapitałowego pobieranego od spółki)

 • Dz. U. C315 - 16 z 200722.12.2007

  Sprawa C-221/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof, Austria) — Stadtgemeinde Frohnleiten, Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH przeciwko Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Odesłanie prejudycjalne — Podatek od długotrwałego składowania odpadów na składowisku — Podatek pobierany od zarządzającego składowiskiem i obliczany na podstawie ciężaru składowanych odpadów i stanu składowiska — Zwolnienie z podatku składowania odpadów pochodzących z austriackich miejsc skażonych — Brak zwolnienia odpadów pochodzących z miejsc skażonych położonych w innych państwach członkowskich — Artykuł 90 WE — Podatki krajowe — Dyskryminacja)

 • Dz. U. C315 - 16 z 200722.12.2007

  Sprawa C-238/06 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 października 2007 r. — Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Trójwymiarowy znak towarowy — Kształt butelki z tworzywa sztucznego — Odmowa rejestracji — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Wcześniejszy krajowy znak towarowy — Konwencja paryska — Porozumienie TRIPS — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C315 - 15 z 200722.12.2007

  Sprawa C-195/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundeskommunikationssenat — Austria) — Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) przeciwko Österreichischer Rundfunk (ORF) (Swobodne świadczenie usług — Telewizyjna działalność nadawcza — Dyrektywy 89/552/EWG i 97/36/EWG — Pojęcia „telezakupów” i „reklamy telewizyjnej” — Konkurs z nagrodami)

 • Dz. U. C315 - 14 z 200722.12.2007

  Sprawa C-173/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria regionale di Genova — Włochy) — Agrover srl przeciwko Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova (Wspólnotowy kodeks celny — Uszlachetnianie czynne — Układ stowarzyszeniowy — Uprzedni wywóz ryżu do państwa trzeciego związanego układem przyznającym preferencje celne — Artykuł 216 kodeksu celnego — Pokrycie retrospektywne należności celnych przywozowych — Artykuł 220 ust. 2 lit. b) kodeksu celnego)

 • Dz. U. C315 - 14 z 200722.12.2007

  Sprawa C-174/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione, Włochy) — Ministero delle Finanze przeciwko CO.GE.P. srl (Szósta dyrektywa — Podatek VAT — Czynności zwolnione — Najem nieruchomości — Dobra będące własnością państwa)

 • Dz. U. C315 - 13 z 200722.12.2007

  Sprawa C-167/06 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 października 2007 r. — Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis, Thomas Bolossis przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty — Skarga na podstawie art. 226 WE — Traktowanie skarżących przez Komisję — Zasady dobrej administracji, uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa — Zakres — Artykuł 21 WE — Prawo do wniesienia petycji — Zakres ustaleń Rzecznika Praw Obywatelskich)

 • Dz. U. C315 - 12 z 200722.12.2007

  Sprawa C-97/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid- Hiszpania) — Navicon SA przeciwko Administración del Estado (Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia — Artykuł 15 pkt 5 — Pojęcie „czarteru statków morskich” — Zgodność ustawy krajowej dopuszczającej wyłącznie zwolnienie czarteru całkowitego)

 • Dz. U. C315 - 12 z 200722.12.2007

  Sprawa C-143/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hamburg (Niemcy)) — Ludwigs — Apotheke München Internationale Apotheke przeciwko Juers Pharma Import-Export GmbH (Swobodny przepływ towarów — Artykuły 28 WE i 30 WE — Artykuły 13 i 13 Porozumienia EOG — Produkty lecznicze przywożone bez wydawanego przez państwo przywozu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu — Zakaz reklamy — Dyrektywa 2001/83/WE)

 • Dz. U. C315 - 11 z 200722.12.2007

  Sprawa C-464/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Belgia) — Maria Geurts, Dennis Vogten przeciwko Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat (Artykuły 43 WE i 53 WE — Krajowe uregulowanie podatkowe — Podatek od spadków — Spółka rodzinna — Zwolnienie — Przesłanki — Zatrudnienie określonej liczby pracowników w jednym z regionów państwa członkowskiego)

 • Dz. U. C315 - 11 z 200722.12.2007

  Sprawy połączone C-11/06 i C-12/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Aachen — Niemcy) — Rhiannon Morgan (C-11/06) przeciwko Bezirksregierung Köln, Iris Bucher (C-12/06) przeciwko Landrat des Kreises Düren (Obywatelstwo Unii — Artykuły 17 WE i 18 WE — Odmowa przyznania stypendium edukacyjnego obywatelom państwa członkowskiego pobierającym naukę w innym państwie członkowskim — Wymóg, by kształcenie odbywane w innym państwie członkowskim było kontynuacją uprzednio odbytego kształcenia, trwającego przynajmniej rok w placówce edukacyjnej położonej na terytorium państwa członkowskiego pochodzenia)

 • Dz. U. C315 - 10 z 200722.12.2007

  Sprawa C-457/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 4 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Wiesbaden — Niemcy) — Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV przeciwko Diageo Deutschland GmbH (Swobodny przepływ towarów — Dyrektywa 75/106/EWG — Zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich — Płyny w opakowaniach jednostkowych — Konfekcjonowanie opakowań jednostkowych o danej objętości — Artykuł 5 ust. 3 lit. b) i d) — Baileys Minis — Sprzedaż w opakowaniach jednostkowych o objętości nominalnej 0,071 l)

 • Dz. U. C315 - 9 z 200722.12.2007

  Sprawa C-427/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 października 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria regionale di Genova — Włochy) — Agenzia delle Entrate Ufficio Genova 1 przeciwko Porto Antico di Genova SpA (Fundusze strukturalne — Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4253/88 — Artykuł 21 ust. 3 akapit drugi — Zakaz odliczeń — Obliczanie podstawy opodatkowania — Uwzględnienie przyznanej pomocy wspólnotowej)

 • Dz. U. C315 - 9 z 200722.12.2007

  Sprawa C-440/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Artykuł 31 ust. 1 lit. e) UE, art. 34 UE i 47 UE — Decyzja ramowa 2005/667/WSiSW — Zwalczanie zanieczyszczeń pochodzących ze statków — Sankcje karne — Kompetencja Wspólnoty — Podstawa prawna — Artykuł 80 ust. 2 WE)

 • Dz. U. C315 - 8 z 200722.12.2007

  Sprawa C-379/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Amsterdam — Niderlandy) — Amurta S.G.P.S. przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst (Artykuły 56 WE i 58 WE — Swobodny przepływ kapitału — Krajowe ustawodawstwo podatkowe przewidujące zwolnienie udziałów i akcji od podatku dochodowego od osób prawnych — Opodatkowanie dywidend — Podatek pobierany u źródła dochodu — Zwolnienie od podatku pobieranego u źródła dochodu — Stosowanie w stosunku do spółek otrzymujących dywidendy, które posiadają siedzibę lub stałe przedsiębiorstwo w państwie członkowskim przyznającym zwolnienie i których udziały lub akcje objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych — Odmowa stosowania zwolnienia od podatku pobieranego u źródła dochodu w stosunku do dywidend wypłacanych uprawnionej spółce, która nie ma ani siedziby, ani stałego przedsiębiorstwa w tym państwie członkowskim)

 • Dz. U. C315 - 8 z 200722.12.2007

  Sprawa C-403/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 października 2007 r. — Parlament Europejski przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja Komisji zatwierdzająca projekt bezpieczeństwa granic na Filipinach — Decyzja wydana na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 443/92 — Uprawnienia wykonawcze Komisji — Granice)

 • Dz. U. C315 - 7 z 200722.12.2007

  Sprawa C-374/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Gintec International Import-Export GmbH przeciwko Verband Sozialer Wettbewerb eV (Dyrektywy 2001/83/EWG oraz 92/28/EWG — Przepisy krajowe zakazujące reklamy produktów leczniczych polegającej na oświadczeniach osób trzecich lub na losowaniu nagród — Podawanie ogólnie pozytywnych wyników przeprowadzonych wśród konsumentów ankiet oraz comiesięczne losowanie pozwalające na uzyskanie opakowania produktu leczniczego)

 • Dz. U. C315 - 6 z 200722.12.2007

  Sprawa C-141/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 grudnia 2007 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Rybołówstwo — Rozporządzenie (WE) nr 27/2005 — Rozdział kwot połowowych między państwa członkowskie — Akt przystąpienia Królestwa Hiszpanii — Upływ okresu przejściowego — Wymóg względnej stabilności — Zasada niedyskryminacji — Nowe możliwości połowowe — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C315 - 6 z 200722.12.2007

  Sprawa C-248/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym niebezpiecznymi substancjami — Dyrektywa 80/68/EWG)

 • Dz. U. C315 - 5 z 200722.12.2007

  Sprawa C-62/05 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 października 2007 r. — Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc w likwidacji, Livio Danielis i Domenico D'Alessandro przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Rozporządzenie (EWG) nr 1430/79 — Umorzenie należności celnych przywozowych — Ładunek papierosów przeznaczony do Hiszpanii — Oszustwo, którego dopuszczono się w ramach operacji tranzytu wspólnotowego)

 • Dz. U. C315 - 5 z 200722.12.2007

  Sprawa C-112/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 56 WE — Przepisy ustawowe dotyczące spółki akcyjnej Volkswagen)

 • Dz. U. C315 - 4 z 200722.12.2007

  Sprawa C-19/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Danii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Zasoby własne Wspólnot — Należności celne wymagane zgodnie z prawem, które nie zostały pokryte wskutek błędu organów celnych — Odpowiedzialność finansowa państw członkowskich)

 • Dz. U. C315 - 4 z 200722.12.2007

  Sprawa C-20/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 listopada 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Forlì — Włochy) — Postępowanie karne przeciwko Karlowi Josefowi Wilhelmowi Schwibbertowi (Dyrektywa 98/34/WE — Procedura udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych — Obowiązek notyfikacji projektów przepisów technicznych — Krajowa ustawa nakładająca obowiązek umieszczania znaku wyróżniającego krajowej instytucji odpowiedzialnej za pobieranie opłat z tytułu praw autorskich na sprzedawanych płytach kompaktowych — Pojęcie „przepis techniczny”)

 • Dz. U. C315 - 3 z 200722.12.2007

  Sprawa C-334/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 79/409/EWG — Załącznik I — Ochrona dzikiego ptactwa — Obszary specjalnej ochrony — IBA 2000 — Znaczenie — Jakość danych — Kryteria — Swoboda uznania — Klasyfikacja oczywiście niewystarczająca — Tereny podmokłe)

 • Dz. U. C315 - 2 z 200722.12.2007

  Sprawa C-273/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 23 października 2007 r. — Rzeczpospolita Polska przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja Rady 2004/281/WE — Wspólna polityka rolna — Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej — Dostosowanie — Naruszenie zasady niedyskryminacji)

 • Dz. U. C315 - 1 z 200722.12.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 297 z 8.12.2007.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.