Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 38 POZ 5 - Strona 4

Tytuł:

Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy ISD (93/22)

Data ogłoszenia:2007-02-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 38 POZ 5 - Strona 4

Strona 4 z 5

(11) TLX S.p.A. JSC Rigas Fondu Birza Giełda Paierów Wartościowych w Wilnie Komisja ds. Rynku Finansowego i Kapitałowego Litewska Komisja Papierów Wartościowych

Société de la Bourse de Luxembourg S.A. Maltańska Giełda Papierów Wartościowych (Malta Stock Exchange) Euronext N.V. Amsterdam N.V. i Euronext

Commission de surveillance du Secteur Financier

Malta

Maltańska Giełda Papierów Wartościowych

Maltański Urząd ds. Nadzoru Finansowego (Malta Financial Services Authority)


Niderlandy

1. Euronext Amsterdam Cash Market: — - Eurolist Amsterdam 2. Euronext Amsterdam Derivatives Markets (rynek instrumentów pochodnych)

Uznanie przez Ministra Finansów po uzyskaniu opinii Niderlandzkiego Urzędu ds. Rynków Finansowych. Nadzór sprawowany przez Niderlandzki Urząd ds. Rynków Finansowych oraz Niderlandzkie Ministerstwo Finansów.

22.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/9

Właściwy organ zatwierdzający rynek i sprawujący nad nim nadzór

Państwo

Nazwa rynku regulowanego

Podmiot zarządzający

Polska

1. Rynek podstawowy 2. Rynek równoległy 3. Rynek Papierów Wartosciowych CeTO (regulowany rynek pozagieldowy)

1 i 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Komisja Nadzoru Finansowego

3. Centralna Tabela Ofert S.A.

Portugalia

1. Eurolist by Euronext Lisbon (rynek urzędowy) 2. Mercado de Futuros e Općões (Rynek Kontraktów Terminowych i Opcji) 3. MEDIP — Mercado Especial de Dívida Pública (Rynek Specjalny dla Długu Publicznego)

Rynki 1 i 2: Euronext Lisboa — Sociedad de Gestora de Mercados Regulamentados SA

Ministerstwo Finansów uznaje rynki na wniosek Comissăo do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), odpowiedzialnej za regulację i nadzór nad rynkiem.

Rynek 3: MTS Portugal — Sociedad de Gestora do Mercado Especial de Dívida Pública S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Bratysławie Narodowy Bank Słowacji

Republika Słowacka

1. Rynek papierów wartościowych notowanych na giełdzie — rynek podstawowy — rynek równoległy — rynek spółek nowej ekonomii 2. Regulowany Rynek Pozagiełdowy

Słowenia

1. Borzni trg (rynek urzędowy) 2. Prosti trg (rynek spółek nowej ekonomii) 3. Trg uradnih vzdrževalcev likvidnosti državnih vrdnostnih papirjev (rynek rządowych papierów wartościowych, na którym transakcji dokonują animatorzy rynku (marketmakerzy))

Ljubljanska borza (Giełda Papierów Wartościowych w Ljubljanie)

Agencja Rynków Papierów Wartościowych (Agencija za trg vrednostnih papirjev)

Hiszpania

A. Bolsas de Valores (wszystkie giełdy obejmują rynek podstawowy, równoległy oraz rynek spółek nowej ekonomii) 1. Bolsa de Valores de Barcelona; 2. Bolsa de Valores de Bilbao; 3. Bolsa de Valores de Madrid; 4. Bolsa de valores de Valencia.

A1: Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona S.A. A2. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao S.A. A3. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid S.A. A4. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia. S.A. B1. Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de RENTA Fija S.A. B2. Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable S.A. C. (MFAO) Sociedad rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, S.A. AIAF Mercado de Renta Fija Banco de España

CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) Banco de España jest odpowiedzialny za rynek dla długu publicznego.

B. Mercados oficiales de Productos Finacieros Derivados 1. MEFF Renta Fija; 2. MEFF Renta Variable.

C. Mercado MFAO de Futuros del Aceite de Oliva

D. AIAF Mercado de Renta Fija

D.

E. Mercados de Deuda Pública en Anotaciones

E.

C 38/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2007

Właściwy organ zatwierdzający rynek i sprawujący nad nim nadzór

Państwo

Nazwa rynku regulowanego

Podmiot zarządzający

Szwecja

1. Stockholmsbörsen: 2. Nordic Growth Market 3. Aktietorget

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 38 POZ 5 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C38 - 17 z 200722.2.2007

  Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 7 aktu, o którym mowa w pkt 18 załącznika VII do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady nr 85/384/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury, łącznie ze środkami ułatwiającymi skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług) — Zmiana załącznika w odniesieniu do Norwegii

 • Dz. U. C38 - 16 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 d załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej)

 • Dz. U. C38 - 15 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 d załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej)

 • Dz. U. C38 - 14 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1d załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej)

 • Dz. U. C38 - 13 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 d załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej)

 • Dz. U. C38 - 12 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 f załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw)

 • Dz. U. C38 - 11 z 200722.2.2007

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 f załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw)

 • Dz. U. C38A - 5 z 200722.2.2007

  Sprostowanie do rekrutacji do Europejskiej Agencji Leków (Londyn) (  Dz.U. C 28 A z 8.2.2007)

 • Dz. U. C38 - 4 z 200722.2.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C38 - 3 z 200722.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4401 — Basell/Münchsmünster Cracker And Associated Assets) (1)

 • Dz. U. C38 - 2 z 200722.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4527 — Sun Capital/Golden Gate/Bauer) (1)

 • Dz. U. C38 - 2 z 200722.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4408 — Tata/Corus) (1)

 • Dz. U. C38 - 1 z 200722.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4395 — Boeing/C-MAP) (1)

 • Dz. U. C38 - 1 z 200722.2.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4418 — Nycomed Group/Altana Pharma) (1)

 • Dz. U. C38A - 1 z 200722.2.2007

  Wspólne europejskie przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD14) – COM/2007/10037

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.