Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 41 POZ 18

Tytuł:

Zaproszenie do składania wniosków — EACEA /07/07 na wdrożenie Działania 1, Działania 2 i Działania 3 w roku akademickim 2008/2009 oraz Działania 4 w roku 2007 Erasmus Mundus — Program działań Wspólnoty na rzecz podniesienia jakości w szkolnictwie wyższym i promowania porozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi

Data ogłoszenia:2007-02-24


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 41 POZ 18

C 41/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2007

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJA

Zaproszenie do składania wniosków — EACEA /07/07 na wdrożenie Działania 1, Działania 2 i Działania 3 w roku akademickim 2008/2009 oraz Działania 4 w roku 2007 Erasmus Mundus Program działań Wspólnoty na rzecz podniesienia jakości w szkolnictwie wyższym i promowania porozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi (2007/C 41/13) Uwaga: wdrożenie niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest uzależnione od przyjęcia przez Komisję rocznego planu pracy dotyczącego programu Erasmus Mundus w 2007 r.


1. Cele i Opis Ogólnym celem programu Erasmus Mundus jest podniesienie jakości szkolnictwa wyższego w Europie poprzez wspieranie współpracy z krajami trzecimi, zmierzającej do poprawy rozwoju zasobów ludzkich oraz promowania dialogu i zrozumienia pomiędzy narodami i kulturami. Zaproszenie do składnia wniosków obejmuje następujące działania: — dokonanie wyboru wysokiej jakości zintegrowanych studiów magisterskich oferowanych poprzez konsorcja złożone z co najmniej trzech instytucji szkolnictwa wyższego w co najmniej trzech państwach biorących udział (Działanie 1); — przyznanie stypendiów umożliwiających udział w wybranych studiach magisterskich wysoce uzdolnionym absolwentom szkół średnich oraz uczniom z krajów trzecich (Działanie 2); — dokonanie wyboru wykwalifikowanych projektów partnerskich pomiędzy wyselekcjonowanymi programami studiów magisterskich a instytucjami szkolnictwa wyższego w krajach trzecich (Działanie 3); — dokonanie wyboru co najmniej trzech instytucji w co najmniej trzech biorących udział państwach, mającego na celu podniesienie statusu i zasięgu szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej (Działanie 4).

2. kwalifikujący się Kandydaci — Działanie 1: instytucje szkolnictwa wyższego z 27 państw członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz państw kandydujących do UE (Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Turcja). Jeśli chodzi o instytucje z państw kandydujących do UE, to będą one mogły uczestniczyć w niniejszym zaproszeniu do składnia wniosków dotyczącym Działania 1, wyłącznie jeżeli oficjalne uczestnictwo wspomnianych państw w programie zostało sformalizowane przez właściwe instrumenty regulujące stosunki pomiędzy Wspólnotą Europejską a wymienionymi państwami przed podjęciem decyzji o wyborze (październik 2007 r.). W przeciwnym razie instytucje z omawianych państw nie kwalifikują się do Działania 1 w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków.

24.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 41/19

— Działanie 2: osoby z państw trzecich, tj. każdego państwa innego niż państwa wymienione powyżej w Działaniu 1; — Działanie 3: instytucje szkolnictwa wyższego ze wszystkich państw świata; — Działanie 4: instytucje szkolnictwa wyższego ze wszystkich państw świata. 3. Budżet i czas trwania projektów Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów szacuje się na 88,9 mln euro. W przypadku Działania 4 pomoc finansowa Komisji nie może przekroczyć 75 % całkowitych kosztów kwalifikowanych. — Działanie 1: kwota każdej dotacji wynosi 15 000 euro rocznie. Studia magisterskie muszą rozpocząć się w terminie od lipca do grudnia 2008 r. — Działanie 2: kwota każdego stypendium wynosi do 21 000 euro rocznie na każdego studenta z kraju trzeciego i maksymalnie 13 000 euro na każdego ucznia z kraju trzeciego. Stypendia przeznaczone są na studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2008/2009. — Działanie 3: kwota każdej dotacji wynosi od 5 000 euro do maksymalnie 15 000 euro rocznie, plus dodatki na mobilność studentów i uczniów. Programy partnerskie muszą rozpocząć się w terminie od lipca do grudnia 2008 r. Maksymalny czas trwania programów partnerskich wynosi 3 lata akademickie. — Działanie 4: kwoty dotacji będą uzależnione od rozmiaru projektu. Projekty muszą się rozpocząć w terminie od 1 listopada do 15 grudnia 2007 r. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 3 lata. 4. Terminy Wnioski należy wysyłać do Komisji najpóźniej do: — Działanie 1: 30 kwietnia 2007 r. — Działanie 4: 31 maja 2007 r. — Działanie 3 (1): 30 listopada 2007 r. — Działanie 2: 28 lutego 2008 r. 5. Dodatkowe informacje Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na następującej stronie internetowej: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnej wersji zaproszenia i należy złożyć je na przeznaczonym do tego celu formularzu.

(1) Wnioski dotyczące Działania 2 i Działania 3 mogą być złożone jedynie przez kandydatów kwalifikujących się do studiów magisterskich określonych w Działaniu 1 wybrane w obecnym lub poprzednim zaproszeniu do składania wniosków w ramach programu Erasmus Mundus.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 41 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C41 - 22 z 200724.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4571 — Swiss Life/CapitalLeben) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C41 - 21 z 200724.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4585 — BMW INTEC/DEKRA Südleasing SERVICES) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C41 - 20 z 200724.2.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4554 — Berkshire Hathaway/TTI) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C41 - 17 z 200724.2.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C41 - 16 z 200724.2.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 I 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C41 - 13 z 200724.2.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C41 - 11 z 200724.2.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C41 - 10 z 200724.2.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C41 - 9 z 200724.2.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C41 - 8 z 200724.2.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C41 - 7 z 200724.2.2007

  Wykaz osób mianowanych przez Radę w miesiącach: październik, listopad i grudzień 2006 r. (dziedzina społeczna)

 • Dz. U. C41 - 5 z 200724.2.2007

  Inicjatywa Republiki Finlandii mająca na celu przyjęcie decyzji Rady z dnia … zmieniającej akt Rady w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących plików do analizy Europolu

 • Dz. U. C41 - 3 z 200724.2.2007

  Inicjatywa Republiki Finlandii mająca na celu przyjęcie decyzji Rady z dnia … dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. C41 - 2 z 200724.2.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C41 - 1 z 200724.2.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C41A - 1 z 200724.2.2007

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko nr PE/105/S – Dyrektor (grupa zaszeregowania AD14) – Delegacje międzyparlamentarne oraz wsparcie dla polityki

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.