Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 42 POZ 27

Tytuł:

Sprawa T-376/06: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2006 r. — przez Legris Industries przeciwko Komisji

Data ogłoszenia:2007-02-24


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 42 POZ 27

Strona 1 z 3
24.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 42/27

Zarzuty i główne argumenty

Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2006 r. — przez Legris Industries przeciwko Komisji (Sprawa T-376/06) (2007/C 42/48) Język postępowania: francuski

Skarżąca kwestionuje decyzję Komisji C(2006) 4180 wersja ostateczna z dnia 20 września 2006 r. w sprawie COMP/F-1/ 38.121 — Złącza rurowe. W zaskarżonej decyzji na skarżącą nałożono grzywnę za naruszenie art. 81 ust. 1 WE i art. 53 ust. 1 porozumienia EOG. W opinii Komisji uczestniczyła ona w okresie od dnia 12 grudnia 1991 r. do dnia 22 marca 2001 r. w szeregu porozumień w formie ustaleń cen, uzgodnień cenników i rabatów, uzgodnień mechanizmów stosowania podwyżek cen, podziału rynków i klientów oraz wymiany innych informacji gospodarczych na rynku miedzianych złączy rurowych i złączy rurowych ze stopu miedzi.


Strony Strona skarżąca: Legris Industries (Rennes, Francja) (przedstawiciele: adwokaci A. Wachsmann i C. Pommiès) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Skarżąca przytacza cztery zarzuty na poparcie swojej skargi.

W pierwszej kolejności skarżąca podnosi, że sporna decyzja narusza art. 23 ust. 2 rozporządzenia WE nr 1/2003 (1), ponieważ błędne ustalając obrót, który należy uwzględnić, pozwana naruszyła podstawowe zasady wymierzania grzywien. Oceniając wagę zarzucanego naruszenia skarżącej w obrocie pozwana uwzględniła obrót złączy zaprasowywanych, chociaż skarżąca nigdy nie wzięła udziału w naruszeniach konkurencji dotyczących złączy zaprasowywanych.

Żądania strony skarżącej — stwierdzenie nieważności decyzji Komisji [C(2006) 4180 wersja ostateczna z dnia 20 września 2006 r. w sprawie/F1/38.121 — Złącza], a także jej uzasadnienia, jako że decyzja ta nakłada grzywnę na holding Legris Industries z powodu odpowiedzialności holdingu Legris Industries za sporne praktyki spółki Comap; — uznanie pism, żądań i wniosków spółki Comap przeciwko decyzji za pisma, żądania i wnioski holdingu Legris Industries; — obciążenie Komisji kosztami postępowania.

W drugiej kolejności skarżąca utrzymuje, że Komisja naruszyła art. 81 ust. 1 WE i art. 253 WE poprzez niewłaściwe ustalenie udziału skarżącej w zarzucanym zachowaniu, to jest jego czasowego wymiaru. Według skarżącej pozwana nie dokonała szczegółowej oceny dowodów w odniesieniu do skarżącej i dokonała błędnych ustaleń dotyczących naruszeń.

Ponadto skarżąca podnosi posiłkowo naruszenie art. 81 ust. 1 WE i art. 253 WE, ponieważ w art. 1 zaskarżonej decyzji nieprawidłowo został ustalony zasięg geograficzny naruszeń art. 1 w odniesieniu do skarżącej.

Zarzuty i główne argumenty W niniejszej skardze skarżąca wnosi o częściowe stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2006) 4180 wersja ostateczna z dnia 20 września 2006 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 traktatu WE (COMP/F-1/38.121 — Złącza) odnoszącej się do całości porozumień i uzgodnionych praktyk na rynku złączy miedzianych i stopów miedzi mających na celu ustalanie cen, uzgadnianie cenników, kwot zniżek i rabatów, wprowadzanie mechanizmów koordynacji podwyżek cen, przydział rynków krajowych i klientów oraz wymianę innych informacji handlowych, w zakresie, w jakim decyzja ta nakłada grzywnę na holding Legris Industries z powodu odpowiedzialności holdingu za sporne praktyki spółki Comap — dawnej spółki zależnej holdingu. Na poparcie swojej skargi skarżąca powołuje następujące argumenty.

Wreszcie skarżąca podnosi posiłkowo, że art. 2 zaskarżonej decyzji narusza art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003, ponieważ Komisja naruszyła podstawowe zasady wymierzania grzywien. Skarżąca utrzymuje w tym względzie, że wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien (2) zostały zastosowane w sposób nieprawidłowy, ponieważ Komisja zaliczyła naruszenie do bardzo poważnych naruszeń, nieprawidłowo ustaliła czas trwania naruszenia, nieprawidłowo zwiększyła podstawową kwotę grzywny z powodu czasu trwania naruszenia i nie oceniła okoliczności łagodzących.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 42 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C42 - 49 z 200724.2.2007

  Sprawa F-1/07: Skarga wniesiona w dniu 3 stycznia 2007 r. — Chassagne przeciwko Komisji

 • Dz. U. C42 - 48 z 200724.2.2007

  Sprawa F-147/06: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2006 r. — Dragoman przeciwko Komisji

 • Dz. U. C42 - 48 z 200724.2.2007

  Sprawa F-148/06: Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2006 r. — Collée przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C42 - 47 z 200724.2.2007

  Sprawa F-119/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 16 stycznia 2007 r. — Gesner przeciwko OHIM (Urzędnicy — Inwalidztwo — Oddalenie wniosku o powołanie komitetu ds. inwalidztwa)

 • Dz. U. C42 - 47 z 200724.2.2007

  Sprawa F-126/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 16 stycznia 2007 r. — Borbély przeciwko Komisji (Urzędnicy — Zwrot kosztów — Dodatek na zagospodarowanie — Dieta dzienna — Zwrot kosztów podróży w związku z rozpoczęciem służby — Miejsce zatrudnienia — Prawa do nieograniczonego orzekania)

 • Dz. U. C42 - 47 z 200724.2.2007

  Sprawa F-3/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 stycznia 2007 r. — Franki i. in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Obowiązek pomocy spoczywający na administracji — Odmowa — Transfer uprawnień emerytalnych nabytych w Belgii)

 • Dz. U. C42 - 46 z 200724.2.2007

  Sprawa F-92/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 16 stycznia 2007 r. — Genette przeciwko Komisji (Urzędnicy — Emerytury — Uprawnienia emerytalne nabyte przed rozpoczęciem służby we Wspólnotach — Przeniesienie do systemu wspólnotowego — Wycofanie wniosku o przeniesienie uprawnień w celu powołania się na nowe korzystniejsze postanowienia)

 • Dz. U. C42 - 46 z 200724.2.2007

  Sprawa F-115/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (izba pierwsza) z dnia 16 stycznia 2007 r. — Vienne przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Obowiązek pomocy spoczywający na administracji — Odmowa — Transfer uprawnień emerytalnych nabytych w Belgii)

 • Dz. U. C42 - 45 z 200724.2.2007

  Sprawa T-97/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 grudnia 2006 r. — Neoperl przeciwko OHIM (Wyobrażenie rury sanitarnej)

 • Dz. U. C42 - 44 z 200724.2.2007

  Sprawa T-4/07: Skarga wniesiona w dniu 5 stycznia 2007 r. — Sanofi-Aventis przeciwko OHIM — AstraZeneca

 • Dz. U. C42 - 43 z 200724.2.2007

  Sprawa T-415/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 19 października 2006 r. w sprawie F-59/05 De Smedt przeciwko Komisji, wniesione w dniu 29 grudnia 2006 r. przez De Smedt

 • Dz. U. C42 - 43 z 200724.2.2007

  Sprawa T-416/06: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2006 r. — Sumitomo Chemical Agro Europe SAS przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C42 - 42 z 200724.2.2007

  Sprawa T-413/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 9 października 2006 r. w sprawie F-53/06 Gualtieri przeciwko Komisji, wniesione w dniu 22 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. C42 - 42 z 200724.2.2007

  Sprawa T-414/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 19 października 2006 r. w sprawie F-114/05 Philippe Combescot przeciwko Komisji, wniesione w dniu 27 grudnia 2006 r. przez Philippe Combescota

 • Dz. U. C42 - 41 z 200724.2.2007

  Sprawa T-412/06: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2006 r. — Vitro Corporativo przeciwko OHIM

 • Dz. U. C42 - 40 z 200724.2.2007

  Sprawa T-410/06: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2006 r. — Foshan City Nanhai Golden Step Industrial przeciwko Radzie

 • Dz. U. C42 - 40 z 200724.2.2007

  Sprawa T-411/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — SO.GE.L.MA. przeciwko EAR

 • Dz. U. C42 - 39 z 200724.2.2007

  Sprawa T-408/06: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2006 r. — Wenzhou Taima Shoes przeciwko Radzie

 • Dz. U. C42 - 39 z 200724.2.2007

  Sprawa T-409/06: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2006 r. — Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory przeciwko Radzie

 • Dz. U. C42 - 38 z 200724.2.2007

  Sprawa T-406/06: Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2006 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

 • Dz. U. C42 - 38 z 200724.2.2007

  Sprawa T-407/06: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2006 r. — Zhejiang Aokang Shoes przeciwko Radzie

 • Dz. U. C42 - 37 z 200724.2.2007

  Sprawa T-404/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 26 października 2006 r. w sprawie F-1/05 Landgren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia wniesione w dniu 22 grudnia 2006 r. przez Europejską Fundację Kształcenia

 • Dz. U. C42 - 37 z 200724.2.2007

  Sprawa T-405/06: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2006 r. — Arcelor i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C42 - 36 z 200724.2.2007

  Sprawa T-403/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Belgia przeciwko Komisji

 • Dz. U. C42 - 35 z 200724.2.2007

  Sprawa T-402/06: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2006 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

 • Dz. U. C42 - 34 z 200724.2.2007

  Sprawa T-399/06: Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2006 r. — giropay przeciwko OHIM (GIROPAY)

 • Dz. U. C42 - 34 z 200724.2.2007

  Sprawa T-401/06: Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2006 r. — Brosmann Footwear (HK) i in. przeciwko Radzie

 • Dz. U. C42 - 33 z 200724.2.2007

  Sprawa T-396/06: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2006 r. — Komisja przeciwko TGA Technische Gebäudeausrüstung Chemnitz

 • Dz. U. C42 - 33 z 200724.2.2007

  Sprawa T-397/06: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2006 r. — DOW AgroSciences przeciwko EFSA

 • Dz. U. C42 - 33 z 200724.2.2007

  Sprawa T-398/06: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2006 r. — Unicredito Italiano SpA przeciwko OHIM — Union Investment Privatfonds (1 Unicredit)

 • Dz. U. C42 - 32 z 200724.2.2007

  Sprawa T-394/06: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2006 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C42 - 32 z 200724.2.2007

  Sprawa T-395/06: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2006 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C42 - 31 z 200724.2.2007

  Sprawa T-391/06: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2006 r. — Karstadt Quelle przeciwko OHIM

 • Dz. U. C42 - 31 z 200724.2.2007

  Sprawa T-392/06: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2006 r. — Union Investment Privatfonds przeciwko OHIM — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco)

 • Dz. U. C42 - 30 z 200724.2.2007

  Sprawa T-382/06: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2006 r. — Tomkins przeciwko Komisji

 • Dz. U. C42 - 29 z 200724.2.2007

  Sprawa T-379/06: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2006 r. — Kaimer i inni przeciwko Komisji

 • Dz. U. C42 - 29 z 200724.2.2007

  Sprawa T-381/06: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2006 r. — FRA.BO przeciwko Komisji

 • Dz. U. C42 - 28 z 200724.2.2007

  Sprawa T-377/06: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2006 r. — Comap przeciwko Komisji

 • Dz. U. C42 - 26 z 200724.2.2007

  Sprawa T-374/06: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2006 r. — Rath przeciwko OHIM — Grandel (Epican)

 • Dz. U. C42 - 26 z 200724.2.2007

  Sprawa T-375/06: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2006 r. — Viega przeciwko Komisji

 • Dz. U. C42 - 25 z 200724.2.2007

  Sprawa T-372/06: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2006 r. — Bomba Energia Getränke przeciwko OHIM — Eckes-Granini (Bomba)

 • Dz. U. C42 - 25 z 200724.2.2007

  Sprawa T-373/06: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2006 r. — Rath przeciwko OHIM — Grandel (Epican Forte)

 • Dz. U. C42 - 24 z 200724.2.2007

  Sprawa T-371/06: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2007 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C42 - 23 z 200724.2.2007

  Sprawa T-365/06: Skarga wniesiona w dniu 1 grudnia 2006 r. — Bateaux Mouches przeciwko OHIM — Castanet (Bateaux Mouches)

 • Dz. U. C42 - 23 z 200724.2.2007

  Sprawa T-369/06: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2006 r. — Holland Malt przeciwko Komisji

 • Dz. U. C42 - 22 z 200724.2.2007

  Przydział sędziów do izb

 • Dz. U. C42 - 21 z 200724.2.2007

  Sprawa C-219/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 7 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C42 - 20 z 200724.2.2007

  Sprawa C-1/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Siegen (Niemcy), w dniu 3 stycznia 2007 r. — postępowanie karne przeciwko Frankowi Weberowi

 • Dz. U. C42 - 20 z 200724.2.2007

  Sprawa C-4/07: Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C42 - 20 z 200724.2.2007

  Sprawa C-5/07: Skarga wniesiona w dniu 12 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C42 - 19 z 200724.2.2007

  Sprawa C-530/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C42 - 19 z 200724.2.2007

  Sprawa C-531/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C42 - 19 z 200724.2.2007

  Sprawa C-534/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 27 grudnia 2006 r. — Industria Lavorazione Carni Ovine przeciwko Regione Lazio

 • Dz. U. C42 - 18 z 200724.2.2007

  Sprawa C-526/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niederlandy) w dniu 27 grudnia 2006 r. — Staatssecretaris van Financiën przeciwko Road Air Logistics Customs BV

 • Dz. U. C42 - 18 z 200724.2.2007

  Sprawa C-528/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C42 - 18 z 200724.2.2007

  Sprawa C-529/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C42 - 17 z 200724.2.2007

  Sprawa C-523/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C42 - 17 z 200724.2.2007

  Sprawa C-525/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van koophandel Hasselt w dniu 22 grudnia 2006 r. — NV de Nationale Loterij przeciwko BVBA Customer Service Agency

 • Dz. U. C42 - 16 z 200724.2.2007

  Sprawa C-521/06 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 26 września 2006 r. w sprawie T-94/05 Athinaïki Techniki AE przeciwko Komisji wniesione w dniu 21 grudnia 2006 r. przez Athinaïki Techniki AE

 • Dz. U. C42 - 16 z 200724.2.2007

  Sprawa C-522/06: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C42 - 15 z 200724.2.2007

  Sprawa C-518/06: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C42 - 14 z 200724.2.2007

  Sprawa C-516/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 27 września 2006 r. w sprawie T-153/04 Ferriere Nord SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 20 grudnia 2006 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C42 - 14 z 200724.2.2007

  Sprawa C-517/06: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C42 - 13 z 200724.2.2007

  Sprawa C-513/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba w powiększonym składzie) wydanego w dniu 27 września 2006 r. w sprawie T-168/01: GlaxoSmithKline Services Unlimited, dawniej Glaxo Wellcome plc przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 18 grudnia 2006 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C42 - 12 z 200724.2.2007

  Sprawa C-505/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria regionale di Genova (Włochy) w dniu 12 czerwca 2006 r. — Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova przeciwko Euricom SpA

 • Dz. U. C42 - 12 z 200724.2.2007

  Sprawa C-512/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 10 października 2006 r. w sprawie T-302/03 PTV Planung Transport Verkehr AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 18 grudnia 2006 r. przez PTV Planung Transport Verkehr AG

 • Dz. U. C42 - 11 z 200724.2.2007

  Sprawa C-501/06 P: Odwołanie od wyroku wydanego w dniu 27 września 2006 r. w sprawie T-168/01 GlaxoSmithKline Services Unlimited przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 11 grudnia 2006 r. przez GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK), wcześniej zwaną jako Glaxo Wellcome plc

 • Dz. U. C42 - 11 z 200724.2.2007

  Sprawa C-504/06: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej.

 • Dz. U. C42 - 10 z 200724.2.2007

  Sprawa C-497/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 13 września 2006 r. w sprawie T-226/01 CAS Succhi di Frutta SpA przeciwko Komisji wniesione w dniu 5 grudnia 2006 r. przez CAS Succhi di Frutta SpA

 • Dz. U. C42 - 10 z 200724.2.2007

  Sprawa C-500/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di Genova (Włochy) w dniu 8 grudnia 2006 r. — Corporación Dermoestética SA przeciwko To Me Group Advertising Media

 • Dz. U. C42 - 9 z 200724.2.2007

  Sprawa C-495/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (izba druga) wydanego w dniu 3 października 2006 r. w sprawie T-171/05 Bart Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, wniesione w dniu 1 grudnia 2006 r. przez Barta Nijsa

 • Dz. U. C42 - 8 z 200724.2.2007

  Sprawa C-400/05: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — B.A.S. Trucks BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Wspólna taryfa celna — Nomenklatura Scalona — Klasyfikacja taryfowa — Podpozycja 8704 10 — Pojazd zaprojektowany do użytku na budowach, przeznaczony do przewozu i wyładunku materiałów, a także do użytku na drogach publicznych)

 • Dz. U. C42 - 8 z 200724.2.2007

  Sprawa C-487/06 P: Odwołanie od wyroku wydanego w dniu 13 września 2006 r. w sprawie T-210/02 British Aggregates Association przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich wniesione w dniu 27 listopada 2006 r. przez British Aggregates Association

 • Dz. U. C42 - 7 z 200724.2.2007

  Sprawa C-279/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven — Niderlandy) — Vonk Dairy Products BV przeciwko Productschap Zuivel (Rolnictwo — Wspólna organizacja rynku — Ser — Artykuły 16-18 rozporządzenia (EWG) nr 3665/87 — Refundacje wywozowe zróżnicowane — Niemal bezpośredni ponowny wywóz z kraju przywozu — Dowód nieuczciwej praktyki — Zwrot nienależnego świadczenia — Artykuł 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (CE, Euratom) nr 2988/95 — Nieprawidłowość ciągła lub powtarzająca się)

 • Dz. U. C42 - 7 z 200724.2.2007

  Sprawa C-384/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden) — Johan Piek przeciwko Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Mleko i przetwory mleczne — Opłata dodatkowa od mleka — Specjalna ilość referencyjna — Artykuł 3 pkt 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 857/84)

 • Dz. U. C42 - 6 z 200724.2.2007

  Sprawa C-269/05: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 1 rozporządzenia (EWG) nr 4055/86 — Transport morski — Opłata portowa stosowana w przypadku statków pasażerskich i towarowych — Opłata portowa stosowana w przypadku pojazdów transportowanych promami samochodowymi — Dyskryminacja)

 • Dz. U. C42 - 5 z 200724.2.2007

  Sprawa C-208/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sozialgericht Berlin — Niemcy) — Innovative Technology Center GmbH (ITC) przeciwko Bundesagentur für Arbeit (Swobodny przepływ pracowników — Swobodne świadczenie usług — Uregulowania krajowe — Zapłata przez państwo członkowskie wynagrodzenia należnego prywatnej agencji pośrednictwa pracy z tytułu znalezienia zatrudnienia — Praca podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w tym państwie — Ograniczenie — Względy uzasadniające — Proporcjonalność)

 • Dz. U. C42 - 5 z 200724.2.2007

  Sprawa C-265/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Chambre civile — Francja) — José Perez Naranjo przeciwko Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuł 4 ust. 2a, art. 10a i 95b — Zasiłek uzupełniający z tytułu starości — Przepisy krajowe uzależniające przyznanie tego zasiłku od warunku miejsca zamieszkania — Specjalne świadczenia nieskładkowe — Wpisanie do załącznika IIa rozporządzenia nr 1408/71)

 • Dz. U. C42 - 4 z 200724.2.2007

  Sprawa C-175/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/100/EWG — Prawo autorskie — Najem i użyczenie — Wyłączne prawo zezwalania na oddanie utworu w użyczenie publiczne — Odstępstwo — Zasady wynagradzania — Wyłączenie — Zakres)

 • Dz. U. C42 - 4 z 200724.2.2007

  Sprawa C-183/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/43 — Artykuł 12 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 lit. b) i art. 16 — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Ochrona gatunków)

 • Dz. U. C42 - 3 z 200724.2.2007

  Sprawa C-1/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Länsrätten i Stockholms län — Migrationsdomstolen — Szwecja) — Yunying Jia przeciwko Migrationsverket (Swoboda przedsiębiorczości — Artykuł 43 WE — Dyrektywa 73/148/EWG — Obywatel państwa członkowskiego prowadzący działalność na własny rachunek w innym państwie członkowskim — Prawo pobytu wstępnego małżonka, jeśli wstępny i małżonek są obywatelami państwa trzeciego — Obowiązek po stronie wstępnego zgodnego z prawem przebywania w państwie członkowskim w chwili, gdy dołącza do swojej rodziny w państwie członkowskim prowadzenia działalności — Wymagane dowody dla uznania za wstępnego na utrzymaniu)

 • Dz. U. C42 - 3 z 200724.2.2007

  Sprawa C-40/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Överklagandenämnden för Högskolan (Szwecja) — Kaj Lyyski przeciwko Umeå universitet (Swoboda przepływu pracowników — Artykuł 39 WE — Przeszkody — Kształcenie zawodowe — Nauczyciele — Odrzucenie kandydata do kształcenia, zatrudnionego w szkole w innym państwie członkowskim)

 • Dz. U. C42 - 2 z 200724.2.2007

  Sprawa C-251/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 1 i 2 pkt 1 rozporządzenia (EWG) nr 3577/92 — Transport — Swoboda świadczenia usług — Kabotaż morski — Usługa holownicza na otwartym morzu)

 • Dz. U. C42 - 2 z 200724.2.2007

  Sprawa C-404/04 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 stycznia 2007 r. — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich i Schott AG, uprzednio Schott Glas (Odwołanie — Pomoc państwa — Artykuł 87 ust. 1 WE — Zawarte w umowie przyrzeczenie zapłaty — Odpadnięcie istotnego warunku umowy — Nowe zarzuty i argumenty — Zastąpienie uzasadnienia — Wniosek o przesłuchanie świadków — Kryterium wierzyciela prywatnego — Uzasadnienie wyroku Sądu — Określenie kwoty pomocy — Artykuł 87. ust. 3 lit. c) WE — Prawo do bycia wysłuchanym — Naruszenie, w odniesieniu do danego państwa członkowskiego, prawa do obrony)

 • Dz. U. C42 - 1 z 200724.2.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 20 z 27.1.2007.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.