Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 54 POZ 11

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4577 — Blackstone/Cardinal Health (PTS Division)) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

Data ogłoszenia:2007-03-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 54 POZ 11

9.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4577 — Blackstone/Cardinal Health (PTS Division)) Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

C 54/11

(2007/C 54/09) 1. W dniu 28 lutego 2007 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której Blackstone Group („Blackstone”, Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Pharmaceutical Technologies and Services Division of Cardinal Health Inc. („PTS”, Stany Zjednoczone) w drodze przeniesienia akcji/udziałów. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku Blackstone: prywatny bank handlowy; — w przypadku PTS: opracowanie, produkcja i pakowanie leków dla firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 ( 2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4577 — Blackstone/Cardinal Health (PTS Division), na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1. (2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 54 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C54 - 13 z 20079.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4594 — OEP/ArvinMeritor (Emissions Technologies Business)) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C54 - 12 z 20079.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4576 — AVR/Van Gansewinkel) (1)

 • Dz. U. C54 - 10 z 20079.3.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4591 — Weather Investments/Hellas Telecommunications) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C54 - 8 z 20079.3.2007

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie ropy naftowej i gazu określone nazwą „Permis de Nîmes”) (1)

 • Dz. U. C54 - 5 z 20079.3.2007

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C54 - 4 z 20079.3.2007

  Sprawozdanie końcowe funkcjonariusza ds. przesłuchań w sprawie COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen (zgodnie z art. 15 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C54 - 3 z 20079.3.2007

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na 143. posiedzeniu w dniu 28 lipca 2006 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do sprawy COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen — Sprawozdawca: Francja

 • Dz. U. C54 - 2 z 20079.3.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C54 - 1 z 20079.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4539 — TPG/Silver Lake/Sabre) (1)

 • Dz. U. C54 - 1 z 20079.3.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4515 — CSN/CORUS) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.